Ensenyar i aprendre en línia Codi:  M1.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Ensenyar i aprendre en línia presenta diferents elements clau per a contextualitzar l'aprenentatge en xarxa: tant des del marc històric i la seva situació actual a nivell mundial en relació a les principals teories d'aprenentatge com presentant els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

Pel seu caràcter introductori, l'assignatura té un plantejament especialment conceptual a fi d'oferir als estudiants coneixements i arguments suficients per fonamentar i justificar un projecte d'intervenció en la formació en línia en un determinat àmbit professional sense oblidar les habilitats i actituds necessàries per a la docència en línia.

Ensenyar i aprendre en línia s'estructura en tres blocs diferenciats de continguts a partir dels quals es pretén:

 • Contextualitzar l'e-learning establint un marc històric i actual, sabent distingir les diverses concepcions pròpies de l'educació que fa un us intensiu de les tecnologies.
 • Relacionar les principals teories de l'aprenentatge amb l'enfocament d'aplicació de les TIC en l'educació i, en especial, en l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
 • Conèixer els nous rols dels actors del procés educatiu a partir de la incorporació dels entorns d'aprenentatge en línia.

Partint d'elements conceptuals i epistemològics presentem aspectes generals sobre l'estat de l'e-learning al món, algunes definicions sobre l'educació a distància, elements històrics que configuren el que s'ha construït al voltant de les esmentades pràctiques així com una revisió d'aspectes tecnològics relacionats amb el desenvolupament de l'educació a distància. Els continguts continuen proposant-nos conèixer les teories en l'educació a distància (teoria de l'estudi independent, teoria de la industrialització, teoria de la interacció i de la comunicació, etc.) i reflexionar sobre la relació entre les teories d'aprenentatge i l'aplicació educativa de les TIC, per tancar analitzant els nous perfils del docents i els estudiants ens els processos de formació en línia.

Ensenyar i aprendre en línia presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

Amunt

Ensenyar i aprendre en línia és una assignatura obligatòria del Màster d'educació i TIC. Així doncs, l'equip docent suggereix cursar-la en els primers semestres de matrícula.

Amunt

Com la resta d'assignatures del Màster d'Educació i TIC els camps professionals en què es projecta Ensenyar i aprendre en línia estan relacionats amb la docència basada en l'ús de les TIC: la docència en línia, el b-learning, el mobile learning, l'assessorament a institucions d'ensenyament, l'assessorament a empreses, , etc. són àmbits professionals en què es projecte l'assignatura. 

Amunt

Per tal de cursar Ensenyar i aprendre en línia no és imprescindible haver superat el contingut d'altres assignatures del Màster d'Educació i TIC. L'orientació de Ensenyar i aprendre en línia es basa en les ciències de l'educació tot proposant un model d'anàlisis, planificació i seguiment dels processos d'ensenyar i aprendre en línia. Tot i amb això, tenir nocions dels conceptes fonamentals de les ciències de l'educació permetrà una certa familiarització amb el lèxic.

Amunt

La informació prèvia a la matrícula pot ser consultada al següent enllaç:
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/elearning-educacio-tic/presentacio

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer l'educació en línia i les teories d'aprenentatge a fi de facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

Les competències que els estudiants desenvoluparan durant l'assignatura són les següents:

 • Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.
 • Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el seu context professional.
 • Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia.
 • Comunicar de manera efectiva a través de la tecnología en un contexto de aprendizaje en línea.

L'adquisició d'aquestes competències s'aconseguirà a través de la realització d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge (que més endavant es presenten de forma detallada), amb els següents objectius associats:

 • Conèixer els conceptes clau per desenvolupar l'educació que fa un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer l'evolució de l'educació mediada per les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Relacionar les concepcions de l'aprenentatge en línia amb diferents paradigmes de l'educació.
 • Tenir una actitud analítica enfront les tendències actuals i de futur en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquest mòdul es treballaran els següents continguts:

 • Conceptualització de l'educació oberta i l'educació a distància
  • Definició de l'educació a distància
  • Taxonomia de tecnologies d'educació a distància
  • Teories de l'educació a distància
 • Evolució i desenvolupament de l'educació a distància
  • Breu història de l'educació a distància
  • Estat de l'educació a distància
  • Desafiaments i oportunitats de l'educació a distància
  • Tendències actuals en l'aprenentatge obert i a distància
 • Concepció del procés d'aprenentatge en l'educació a través de les TIC
  • Conductisme
  • Cognitivisme
  • Constructivisme
  • Connectivisme
 • Ensenyar i aprendre en entorns virtuals:
  • Aprendre en línia
  • Ensenyar i aprendre en línia: canvi de rol dels agents implicats en els processos educatius en el context de l'educació superior:
   • Els entorns virtuals d'aprenentatge: asincronia espai-temporal
   • L'estudiant en línia: actiu, col·laboratiu i que aprèn al llarg de la vida
   • El docent en línia: facilitador de processos d'aprenentatge

Amunt

Aproximació conceptual a l’ensenyament i aprenentatge en línia PDF
Orientacions sobre els debats virtuals XML
Orientacions sobre els debats virtuals DAISY
Orientacions sobre els debats virtuals EPUB 2.0
Orientacions sobre els debats virtuals MOBIPOCKET
Orientacions sobre els debats virtuals KARAOKE
Orientacions sobre els debats virtuals HTML5
Orientacions sobre els debats virtuals PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Ensenyament i aprenentatge en l'era digital Web
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web

Amunt

 • PÉREZ-MATEO, M.; GUITERT, M., (2010). Aprender y enseñar en línea. Barcelona: UOC.
 • HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2). UOC.http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
 • SANGRÀ, A., VLACHOPOULOS, D. & CABRERA, N. (2012). Building an inclusive definition of e-learning: an approach to the conceptual framework. International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), 13(2), 145-159. Disponible a: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1161/2185
 • TORRAS, E. (2015). Aproximació conceptual a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia. Barcelona: UOC. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt