Fonaments del disseny tecnopedagògic Codi:  M1.046    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En les dues darreres dècades, la integració de les TIC en l'educació s'ha convertit en un fet omnipresent en la majoria de contextos de formació i institucions educatives. Aquest escenari genera nous models d'ensenyament i aprenentatge que contemplen l'ús d'aquestes tecnologies per afavorir la introducció de noves estratègies i metodologies.
Amb l'objectiu d'aprofitar aquesta oportunitat, ressorgeix el concepte de disseny instruccional com a procés de decisió que ajuda a definir i concretar els recursos i les estratègies didàctiques que configuren una acció educativa de qualitat, però evolucionat cap a un concepte més integrador, que inclou alhora les decisions pedagògiques i tecnològiques, passant-se a denominar disseny tecnopedagògic.
L'assignatura de Fonaments del disseny tecnopedagògic aporta, doncs, elements conceptuals bàsics, tot presentant una visió evolutiva del disseny instruccional cap al disseny tecnopedagògic actual, presentant els diferents models que han anat sorgint, els enfocaments i controvèrsies entorn al tema, així com qüestions de tipus més pràctic i procedimental que donaran la base necessària per dissenyar les accions educatives amb les estratègies i presa de decisions més estructurada i reflexionada.
El disseny tecnopedagògic s'enfoca des del vessant de procés, però també com a disciplina que aporta els criteris teòrics i pràctics necessaris perquè les decisions pedagògiques i tecnològiques que es prenguin siguin coherents amb les necessitats educatives que se'ns plantegin.

Amunt

6 ECTS

Amunt

El camp professional d'aplicació específic de les competències desenvolupades en aquesta assignatura se situa en el disseny de propostes formatives basades en l'ús de les TIC en un sentit ampli i té per objectiu donar la base necessària per a prendre decisions tant tecnològiques com pedagògiques coherents amb les necessitats educatives.

Amunt

Pensament crític i reflexiu vers a la selecció de models i processos de disseny.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l'assignatura es basen en estudis de cas que presenten situacions concretes que han succeït a diferents contextos educatius on les TIC s'usen amb diferents nivells d'intensitat i enfocament:
1.     Models pedagògics i e-learning
2.     Del disseny instruccional al disseny tecnopedagògic
3.     Models de disseny instruccional o tecnopedagògic
4.     Conceptualització de recursos educatius multimèdia

Amunt

Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic Web
Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Conceptualització de materials multimèdia PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
La professió del dissenyador tecnopedagògic Audiovisual
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
El disseny tecnopedagògic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt