Fonaments tecnològics de l'e-learning Codi:  M1.047    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Avui en dia les TIC formen part de gairebé tota experiència educativa, ja sigui en modalitat presencial, mixta (o híbrida) o totalment virtual (o en línia). És en aquests últims dos casos, especialment el totalment en línia, en què la tecnologia té un paper com a estructuradora de l'entorn i experiència d'aprenentatge, creant un espai on convergeixen recursos, serveis i usuaris (i els seus dispositius), propiciant el procés de aprenentatge com a resultat de la interacció entre tots aquests elements.

És habitual pensar en la tecnologia com una "commodity", una cosa transparent que està allà quan se la necessita, sense intervenir directament en el procés d'ensenyament/aprenentatge. No obstant això, és important conèixer la realitat subjacent que permet implementar de forma efectiva, eficaç i eficient els serveis necessaris per dur a terme una experiència educativa en concordança amb el disseny tecnopedagògic proposat. L'objectiu és veure fins a quin punt la tecnologia, per avançada que sigui, permet donar resposta als requeriments dels seus usuaris.

És per això que en aquesta assignatura es descriurà l'arquitectura dels sistemes que es construeixen per donar suport a les experiències educatives en entorns virtuals d'aprenentatge, així com altres aspectes relacionats amb la creació, descripció i anàlisi de recursos i serveis orientats a l'aprenentatge. Sense entrar en detalls molt tècnics, l'estudiant haurà de veure la part de darrere dels sistemes que utilitza habitualment, com ara una aula virtual o un recurs d'aprenentatge, entre d'altres.

Amunt

En aquesta assignatura, centrada en els aspectes tecnològics, el treball a realitzar pels estudiants es fonamenta a partir de quatre mòduls que aprofundeixen en els aspectes tecnològics de l'e-learning, a saber:

 

 • La tecnologia en l'aprenentatge en línia.
 • Els elements de la tecnologia educativa en l'aprenentatge en línia.
 • Estàndards i llenguatges en la tecnologia educativa.
 • Elements emergents en la tecnologia educativa.

 

Com es pot veure, són quatre components teòric-pràctics que ens ajudaran a exemplificar els diversos elements que hem d'atendre quan ens estem focalitzant en la tecnologia aplicada en l'àmbit de l'e-learning.

 
L'assignatura Fonaments tecnològics de l'e-learning forma part de l'itinerari "Disseny tecnopedagògic en educació i TIC":
Fonaments del disseny tecnopedagògic (Troncal)
6 ECTS
Disseny tecnopedagògic de programes educatius en línia
6 ECTS
Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia
6 ECTS
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació
6 ECTS
Planificació de la docència en línia
6 ECTS

Amunt

Professionals del camp de l'educació que tinguin responsabilitats sobre les decisions de caire tecnològic que acompanyin a qualsevol experiència educativa.

Amunt

L'assignatura no té dependència amb altres assignatures prèvies dins del programa. Tanmateix, es pressuposa als estudiants un nivell mitjà pel que fa a l'ús d'Internet i d'aplicacions a nivell d'usuari. Per altra banda, un nivell d'anglès de comprensió lectora també pot ser necessari per a complementar algunes de les activitats proposades.

Amunt

Competències generals:

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CG1-Utilitzar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.

CG2- Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el seu context professional.

CG3- Adquirir els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.

Competències transversals

CT2- Treballar en equip i de forma interdisciplinària amb suport de les tecnologies.

CT4- Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.

Competències específiques

CE5- Desenvolupar dissenys tecno-pedagògics de programes, cursos i assignatures per a entorns digitals d'ensenyament i aprenentatge.

CE6- Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, diferents nivells i necessitats educatives.

CE7- Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.

CE8- Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

CE10- Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecno-pedagògic per a diferents necessitats i contextos de manera fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Objectius:

O1.1- Familiaritzar-se amb el camp de la tecnologia educativa (TE).

O1.2- Identificar el valor pedagògic de les tecnologies en l'ensenyament i l'aprenentatge.

O1.3- Diferenciar les nocions de recursos i pràctiques educatives obertes.

O1.4- Reconèixer la potencialitats de la Internet per a l'aprenentatge.

O2.1-Sensibilitzar a pràctiques relacionades amb el coneixement obert.

O2.2-Realitzar una experiència de redacció col·laborativa per a Viquipèdia.

O2.3-Aprofundir un tema relacionat amb la tecnologia educativa.

O3.1- Enunciar una definició elaborada, contrastada i evolutiva dels Sistemes de Gestió de l'aprenentatge.

O3.2- Identificar els diferents funcionalitats d'un SGA per a la implementació de dissenys d'experiències educatives.

O4.1-Dissenyar una proposta de formació en línia atenent les potencialitats d'un Sistema de Gestió d'Aprenentatge.

O4.2-Crear un prototip funcional d'una proposta de formació en línia en un Sistema de Gestió de l'Aprenentatge.

O5.1-Familiartitzar-se amb la noció d'estàndards en l'e-learning.

O5.2-Identificar diferents tipus d'estàndards i la seva aplicació.

O5.3-Identificar la importància i potencialitat dels estàndards en e-learning en el disseny de propostes d'aprenentatge.

O6.1-Exercitar funcions avançades d'administració d'un SGA.

O6.2-Experimentar la utilitat dels estàndards en la implementació de propostes d'aprenentatge enriquides.

Amunt

Donada la natura volàtil i ràpidament obsoleta de la tecnologia, l'assignatura està pensada per a fomentar la discussió al voltant de l'estat de l'art en diverses tecnologies, a partir d'un conjunt reduït de lectures i un espai wiki utilitzat per donar suport a un seguit d'activitats relacionades amb els diferents mòduls de l'assignatura, que són els següents:

 1. LA TECNOLOGIA EN L'APRENENTATGE EN LÍNIA

 • Què és la tecnologia educativa
 • El valor de la tecnologia en el context de l'aprenentatge electrònic
 • Els recursos educatius a la web
 • Recursos i pràctiques educatives obertes

2. ELS ELEMENTS DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA EN L'APRENENTATGE EN LÍNIA

 • Funcionalitat i ús dels Sistemes de Gestió de l'aprenentatge
 • Funcionalitat i ús dels dipòsits de Rercursos Educatius Oberts 

3. ESTÀNDARDS I LLENGUATGES EN LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

 • Estàndards i especificacions per a definir recursos i activitats en l'aprenentatge electrònic

4. ELEMENTS EMERGENTS EN LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

 •  Tendències en matèria de tecnologies en i per a l'aprenentatge

Amunt

Fonaments tecnològics de l'e-learning Web
Què és la wikipèdia? Audiovisual
Disseny per competències, objectius i resultats d'aprenentatge Web
Models d'integració de tecnologia en educació Web
Metodologies actives Web
Affordances pedagògiques: com pensar i analitzar les tecnologies per a l'aprenentatge Web

Amunt

L'assignatura proposa la consulta de materials en múltiples formats. Compta amb material dissenyat específicament per a la realització de les activitats com així també la selecció de recursos pertinents per a cadascuna d'elles. 

En tractar-se d'una assignatura fonamental amb un enfocament teoricopràctic, els i les estudiants tenen accés a l'edició de l'entorn Moodle com a administradors per poder experimentar les seves funcions avançades. També tenen accés a un espai en Viquipèdia propi de l'assignatura en la qual són convidats a contribuir al seu desenvolupament. La proposta d'aprenentatge també fomenta una actitud curiosa i exploratòria, invitant a familiaritzar-se amb diferents eines i serveis web de suport al desenvolupament de les competències.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt