Treball final de màster recerca Codi:  M1.072    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquest treball és la darrera etapa en la formació de futurs investigadors, especialitzats en l'àrea de coneixement de l'educació i les TIC. S'espera que l'estudiant sigui capaç de posar en pràctica les competències pròpies de la recerca en un context real. Per tal d'assolir aquest objectiu, és imprescindible un alt grau d'implicació i capacitat d'orientar el treball d'acord amb les indicacions del tutor del TFI, quant a la planificació, temporalització i execució de la seva recerca.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça específicament a estudiants del Màster que tenen com a objectiu desenvolupar una carrera acadèmica o investigadora i/o que volen haver adquirit la formació metodològica necessària per a poder optar a ser admesos en un programa de Doctorat.

Amunt

Per tant, cap estudiant no es pot matricular del TFM si prèviament no ha cursat i superat totes les assignatures esmentades anteriorment.

Amunt

1. Competències
En la participació en aquesta assignatura, i específicament en el desenvolupament i defensa pública del TFM, l'estudiant haurà de ser capaç de mostrar la seva competència en els següents aspectes:
·   Habilitat per utilitzar adequadament el llenguatge i la terminologia científiques.
·   Disposició adequada a col·laborar i treballar sota la supervisió del tutor.
·   Habilitat en la utilització efectiva dels recursos en xarxa (online) per a la investigació.
·   Capacitat per identificar i analitzar críticament la investigació prèvia en el camp.
·   Habilitat en la identificació eficaç d'un problema i de les preguntes d'investigació pertinents.
·   Capacitat per formular objectius d'investigació adequats a la investigació.
·   Habilitat en l'elecció del mètode i tècniques adequades respecte als objectius d'investigació.
·   Capacitat per identificar i respondre adequadament als aspectes ètics derivats de la investigació.
·   Destresa en l'utilització rigorosa d'instruments i eines vinculades al treball de camp.
·   Capacitat per a la recollida sistemàtica i eficient de les dades obtingudes en el treball de camp.
·   Habilitat en l'anàlisi significativa de les dades resultants del treball de camp.
·   Capacitat per extreure conclusions rellevants a partir de l'anàlisi dels resultats de la investigació.
·   Habilitat per escollir i presentar adequadament els punts fonamentals del TFI en la seva presentació i defensa.
 
2. Objectius
L'objectiu general d'aquesta assignatura és desenvolupar un treball d'investigació en l'àmbit de l'educació i les TIC.
De manera més específica, això suposa:
·   Dissenyar un procés de recerca ajustat als seus objectius.
·   Planificar i organitzar adequadament el procés d'investigació.
·   Formular una pregunta d'investigació pertinent, situant-la en relació a una revisió bibliogràfica rigorosa de la investigació prèvia.
·   Desenvolupar un treball de camp i analitzar les dades obtingudes d'acord als criteris metodològics.
·   Respondre adequadament a les preguntes d'investigació amb conclusions derivades del procés d'investigació.
·   Desenvolupar una memòria / informe de recerca que presenti el procés d'investigació i els seus resultats.
·   Defensar públicament el resultat del treball d'investigació.

Amunt

Línies de recerca
L'ús de les TIC en l'àmbit de l'educació ens ofereix actualment un camp de recerca en expansió que es estudiat des de perspectives d'investigació molt diverses. En aquest context, l'assignatura TFM del Máster Universitari en Educació i TIC (e-learning) es focalitza en un conjunt delimitat de línies d'investigació on l'estudiant podrà inserir la seva activitat de recerca amb la supervisió dels professors/investigadors experts en cadascun d'aquests àmbits:
1. Treball i aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals
Les xarxes informàtiques d'aprenentatge constitueixen entorns d'interacció de grup que afavoreixen formes de col·laboració sense precedents, basades en els interessos comuns i no en la coincidència geogràfica. En aquest marc, la finalitat del projecte és: facilitar l'aprenentatge i el treball col·laboratiu en entorns virtuals, tant per als estudiants, com per als professors.
Els resultats que s'esperen són: descripció de bones pràctiques de treball col·laboratiu en entorns virtuals, guies per als professors i per als estudiants, identificació dels usuaris i de les seves necessitats, disseny i avaluació dels espais d'interacció i anàlisi de les interaccions dels usuaris en aquests espais i definir un model ontològic de l'estructura de la informació general arran de les interaccions col·laboratives.
2. Aspectes organitzatius i didàctics: lideratge i qualitat en l'e-learning
En els entorns virtuals d'ensenyament - aprenentatge, els aspectes organitzatius són un factor clau d'èxit de les experiències que es duen a terme i condicionen molts dels aspectes didàctics que es poden aplicar. Aquesta línia d'investigació estudia com l'organització influeix en el disseny dels models didàctics, i com aquests constitueixen un element clau en la consecució de projectes de e-learning de qualitat.
3. Disseny tecno-pedagògic
Els models de disseny instruccional, quan es mediatitzen a través de les TIC, prenen un nou caire. I per això aquesta línia d'investigació aposta per la nova terminologia de disseny tecno-pedagògic quan analitza els esmentats models de disseny educatiu i les tecnologies que més s'hi adeqüen per obtenir resultats satisfactoris.
4. Ús de les TIC en educació (enfocament sociològic)
Aquesta línia se centra en l'anàlisi de les transformacions que es produeixen en la incorporació de la xarxa al sistema educatiu no universitari, fent èmfasi en les següents dimensions:
·     Les formes d'organització i gestió de les escoles
·     Les peculiaritats de la pràctica pedagògica
·     La vinculació amb la comunitat i el territori
Aquesta línia d'investigació pretén posar de manifest la relació que s'estableix entre la forma com s'incorpora la xarxa en aquestes institucions, la dinàmica de funcionament dels centres educatius i la seva capacitat de donar resposta a les exigències de la societat xarxa.
5. Ús educatiu de les TIC a l'escola i la universitat (enfocament psicologia de l'educació)
Processos d'ensenyament-aprenentatge en contextos virtuals, i més concretament, com els diferents participants en l'activitat educativa (professors i estudiants) construeixen coneixement.
Aquesta línia general d'investigació es concreta als següents blocs: processos d'ensenyament-aprenentatge en l'ensenyament formal; interacció i interactivitat educativa en contexts virtuals; processos de construcció del coneixement; avaluació dels aprenentatges en aules virtuals; debats en entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge; estratègies d'aprenentatge i metacognició; i formació del professorat.
L'enfocament d'aquesta línia està basat en els treballs de la psicologia de l'educació.
6. La influència del gènere en l'ús educatiu de les noves tecnologies
Nombrosos estudis s'han orientat a investigar entorn a l'existència de diferències en l'ús de les noves tecnologies en el context educatiu per part de cadascun dels sexes. Si bé l'evidència de les primeres investigacions ha indicat que el sexe masculí tendeix a dominar (sobre tot en el context escolar) en les activitats educatives amb ordinadors, a mostrar actituds més positives en vers als ordinadors, i a obtenir millors qualificacions en exercicis d'avaluació mitjançant les TIC, la recerca més recent ha posat de manifest que aquestes diferències no són tan clares.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt