Persones i organitzacions Codi:  M1.270    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones amb les empreses i organitzacions en tant que persones treballadores, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

A aquesta complexitat se li afegeix una altra característica que defineix la gestió de persones: quan en l'àmbit empresarial parlem de "resultats" normalment ens referim als beneficis econòmics o la rendibilitat. En canvi, la direcció de recursos humans que proposem en aquest context considera que uns resultats positius consisteixen en aquests beneficis econòmics però acompanyats d'un cert grau de satisfacció o, com a mínim, de manca d'insatisfacció de les persones que treballen en l'organització. La inclusió de l'element satisfacció en la definició dels resultats empresarials no obeeix solament a uns objectius o ideologia humanística o altruista ("tenir al personal empleat content"), sinó que considerem que és un requeriment amb el fi d'aconseguir i, sobre tot, mantenir, la productivitat i els resultats econòmics a llarg termini.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és objecto del nostre estudi) i per això es pot considerar la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors i treballadores d'una organització.

Amunt

Aquesta assignatura és un complement de formació per a les persones que no han rebut mai cap formació sobre els recursos humans a les organitzacions.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura permet a l'estudiantat obtenir una visió general del paper clau que juga la gestió de les persones en l'organització. Una vegada introduïts en l'estudi de l'assignatura, comprovareu que, al contrari d'algunes visions molt esteses, la responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels i les especialistes en aquesta àrea o de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que tingui algú al seu càrrec. Igualment, s'orienta a totes aquelles persones que desenvolupen la seva feina en qualsevol tipus d'organització, tingui o no ànim de lucre.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprenguin els i les estudiants que vulguin especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura és un Complement de Formació necessari per a persones sense coneixements previs en l'àmbit de la direcció de persones.

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències que es treballen en aquesta assignatura, així com els criteris d'acompliment associats a cada competència:

Competència

Criteris d'acompliment

Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial

  • Descriure qui són els agents i les institucions rellevants en les relacions laborals.
  • Interpretar la normativa laboral més bàsica de les relacions laborals.

 

Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

  • Descriure les característiques i funcions principals de l'àrea de recursos humans d'una empresa.
  • Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia àrea de recursos humans, i les eines necessàries per analitzar-la.
  • Valorar l'impacte de les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans a l'àrea de recursos humans de l'empresa o organització.

Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

  • Definir els resultats esperats de l'activitat de recursos humans, i els clients interns i/o externs.
  • Identificar les necessitats dels clients interns i/o externs de la funció de recursos humans.
  • Determinar objectius específics per satisfer les necessitats dels clients interns i/o externs de la funció de recursos humans.

 

D'altra banda, cada mòdul estableix uns objectius d'aprenentatge, que s'enumeren a continuació:

Mòdul

Objectius

Mòdul 1: La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa

1.1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

1.2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

1.3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

1.4. Presentar algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

Mòdul 2: Comportament humà en l'organització

2.1. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats.

2.2. Presentar el concepte de motivació i les teories principals.

2.3. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

2.4. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

2.5. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

Mòdul 3: Relacions laborals

3.1. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

3.2. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

3.3. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

3.4. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 


 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en tres mòduls, que es descriuen breument a continuació:

Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa.

Aquest mòdul s'inicia amb una descripció de l'evolució del paper que ha exercit el departament de recursos humans, així com el seu contingut i funcions. Seguidament, es proporciona una visió estratègica de la gestió de recursos humans amb l'objectiu de ressaltar la importància de la contribució de les persones a l'avantatge competitiu de les organitzacions. També s'exposen els principals condicionants dels processos de gestió dels recursos humans. Finalment, repassarem les diferents funcions de gestió de recursos humans, des de l'anàlisi de llocs de treball, passant per la incorporació de les persones a l'organització, la seva formació i desenvolupament, l'avaluació del seu rendiment, fins al sistema de retribució corresponent per el treball dut a terme.

Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització.

En aquesta assignatura hem cregut adient dedicar un mòdul a alguns aspectes importants del comportament organitzatiu. Els principals continguts que es treballen són: els valors i actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup en l'organització, i la cultura organitzacional.

 Mòdul didàctic 3: Relacions laborals.

En aquest mòdul, s'expliquen breument els antecedents històrics de les relacions laborals i els agents que intervenen en elles: el personal treballador i la seva representació, l'empresariat i la seva representació i, finalment, l'Estat. Tanmateix, s'exposen els elements més importants de regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col.lectiva. Finalment, també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Amunt

Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització DAISY
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització EPUB 2.0
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització KARAOKE
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització HTML5
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització PDF
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa XML
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa DAISY
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa EPUB 2.0
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa KARAOKE
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa HTML5
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa PDF
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals XML
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals DAISY
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals EPUB 2.0
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals KARAOKE
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals HTML5
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'estudiantat assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt