Direcció de projectes Codi:  M2.423    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Direcció de Projectes constitueix una immersió en els conceptes bàsics i en la situació actual de la direcció de projectes en les empreses i organitzacions.
La direcció de projectes, com a disciplina de coneixement i experiència cada vegada més important, permet planificar, organitzar i gestionar projectes, tot proporcionant al professional un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte, el qual serà complementat amb les metodologies d'execució pròpies de tipus de projecte de què es tracti en cada cas.
Es portarà a terme una aproximació de la gestió de persones dins de la direcció de projectes, a partir de l'organització del projecte i de la gestió dels interessats, tot emmarcant les àrees de coneixement de la direcció de projectes a partir de l'estàndard PMBOK del Project Management Institute. Es treballaran l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a activitats del projecte per a complir els requisits del projecte.
A partir d'aquest marc conceptual de la gestió de projectes, s'aniran seguint els diversos grups de processos, a partir de les etapes d'iniciació, de planificació, d'execució i finalment de tancament.. Una vegada iniciat i autoritzat el projecte, la planificació és el mapa de ruta que ha de guiar l'execució, tot assegurant que s'obtenen els objectius acordats i establint el com es farà el projecte. L'equip del projecte serà qui portarà el pla de gestió de projecte a la realitat, executant els processos, les activitats i les tasques previstes. Finalment es portarà el tancament del projecte, resolent els problemes que puguin sorgir en el lliurament, retirant ordenadament els recursos i assegurant la satisfacció del client.

Amunt

Graduats en ADE i titulacions afins, amb un coneixement previ sobre el funcionament i l’organització de les empreses, així com sobre la gestió de projectes.
Aquesta assignatura pressuposa que els estudiants posseeixen, almenys, un coneixement bàsic de les principals activitats a porta a terme al llarg d’un projecte. Si  algun o alguna estudiant no posseeix els coneixements previs suficients, es podrà posar al dia ràpidament donat que l’assignatura s’inicia amb uns mòduls introductoris que presenten els conceptes bàsics sobre la gestió i direcció de projectes, el marc i entorn, les principals metodologies i els seus principals interessats.

Amunt

Objectius d’aprenentatge
 
 • Entendre què és un projecte, les seves característiques i els seus components, davant la resta de les operacions ordinàries de l’empresa.
 • Mostrar els temes característics de la direcció de projectes en l’actualitat: la gestió de la qualitat, la gestió de l’abast i limitacions del projecte i la gestió dels riscos.
 • Conèixer i distingir els principals estàndard i metodologies en la direcció de projectes.
 • Establir els factors que són crítics per a l’èxit o el fracàs d’un projecte.
 • Comprendre els diferents rols i responsabilitats del projecte.
Competències
 • Adquirir una visió global dels processos que s’engloben en cadascuna de les àrees de coneixement que inclou la direcció de projecte
 • Entendre el grau d’importància de cada procés, per tal d’identificar aquells que són bàsics i imprescindibles per la gestió de qualsevol projecte.
 • Examinar si un projecte és factible tècnicament, econòmicament i organitzativament, i quins beneficis o valor aporta.
 • Definir els objectius del projecte de manera que sigui un mesura de l’èxit del projecte.
 • Establir la definició inicial o document inicial d’abast d’un projecte.
 • Entendre la importància de la planificació d’un projecte, els diferents tipus de planificació i l’enfocament de la planificació orientada a objectius, en particular el concepte de fita.
 • Conèixer l’eina clau de la planificació, l’estructura de Desglossament del Treball i la seva importància al llarg del projecte.
 • Identificar els components i temes clau que s’han de tenir en compte durant l’execució i seguiment i control.
 • Conèixer el contingut, les aplicacions i els lliurables del procés general de control integrat del projectem així com dels processos clau de control de canvis, control de l’abast, control del calendari i control de costos.
 • Mostrar els processos principals inclosos en l’etapa de tancament del projecte i els aspectes clau d’un tancament reeixit, en particular, l’acceptació dels productes i la transició a operacions.
 • Explicar la importància de l’avaluació dels resultats del projecte posteriors a la seva implantació i mostrar algunes tècniques habituals d’avaluació.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en tres mòduls, de seguiment seqüencial:  

 Mòdul 1. La direcció de projectes. Conceptes bàsics     

Mòdul 2. Iniciació i planificació     

Mòdul 3. Execució, seguiment, control i tancament del projecte    

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt