Logística i tecnologia per l'e-commerce Codi:  M3.650    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La irrupció de l'eCommerce com a nova forma de consum està afectant fortament al comerç tradicional. En el context americà, amb fort predomini històric dels grans centres comercials, les notícies de grans malls cessant activitat es una constant en els darrers anys. En el nostre context, és el comerç local i de proximitat el que es troba fortament amenaçat per les noves pautes de consum. En qualsevol cas, el que realment ens interessa és l'impacte d'aquestes dinàmiques sobre el sector logístic.

L'aparició de nous canals de comercialització i distribució ha descolocat els operadors tradicionals, i ha facilitat l'emergència de nous actors amb operaciones i processos disruptius i adaptats a les demandes del nou escenari.

En aquesta assignatura es pretén convertir l'estudiant en un expert en la logística per a l'eCommerce. Mitjançant l'estudi de diversos recursos d'aprenentatge i la realització de les activitats proposades, es busca l'assimilació dels nous conceptes logístics i tecnològics. D'aquesta forma, l'estudiant serà capaç d'identificar les innovacions que ha suposat l'eCommerce pel sector logístic. Tanmateix, al finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de detectar oportunitats de millora en els diferents processos logístics d'una organització.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del Màster Universitari en Direcció Logística, dintre dels estudis d'Economia i Empresa. Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta quatre en aquesta assignatura:

CB1 - Comprendre conceptes que aportin una base per desenvolupar idees originals.
CB2 - Saber aplicar els coneixements adquirits per millorar la seva capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per assegurar un autoaprenentatge continu al llarg de la vida laboral.
CG1 - Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment dels resultats esperats.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'impartirà al primer semestre. En concret, forma part de l'especialització en "Estratègies i tendències de la logística actual", centrada les noves tendències de la logística com les TIC aplicades, l'e-commerce, la externalització de parts de la cadena de subministrament i el subministrament responsable. La resta d'assignatures de la especialització són: Logística 4.0; Subcontractació logística; i Subministrament responsable i logística inversa.

Amunt

L'assignatura està dissenyada per a futurs professionals del sector logístic i, en especial, per aquells perfils professionals més vinculats a l'aplicació i ús de noves tecnologies per millorar les operacions d'una organització.

Amunt

És recomanable tenir coneixements bàsics de logística, però no imprescindible. 

Amunt

Es recomana tenir coneixements bàsics de logística abans de matricularse a l'assignatura. Els coneixements previs poden justificarse amb formació prèvia, experiència professional relacionada o havent cursat les assignatures obligatòries del programa.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és presentar els conceptes necessaris per distingir la logística clàssica de la logística per al comerç electrònic. 

Les competències transversals amb major vinculació a l'assignatura són:

CT3 - Aportar valor a les organitzacions emprant les TIC de forma avançada.
CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura serien les següents:

CE4 - Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per la seva aplicació en els processos operatius d'una organització.
CE5 - Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnología més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació en la organització.

Amunt

El primer repte té com a finalitat introduir l'estudiant en el món de la logística i el comerç electrònic. A tal efecte,  es treballaran recursos d'aprenentatge de logística bàsica (per aquells estudiants amb menys experiència previa) i d'eLogístics i noves tecnologies aplicades a la logística. Aquests recursos es complementaran amb articles que enuncien les principals transformacions que està patint el sector logístic en els darrers temps.

El segon repte situa l'estudiant davant del disseny d'un servei logístic integral. És a dir, haurà de dissenyar l'estratègia logística i de distribució d'una empresa. A tal efecte, disposarà del Llibre blanc de logística per al eCommerce i de recursos d'aprenentatge addicionals sobre compres online, magatzems, transport i distribució.

El tercer repte està pensat pels processos posteriors a l'entrega d'un producte comprat i entregat. En aquest cas es treballarà amb recursos d'aprenentatge centrats en la logística inversa i el servei d'atenció al client.

Amunt

Logística per a l'eCommerce Audiovisual

Amunt

Activitat - repte 1:

 • E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial.
 • Introducció als conceptes bàsics de la logística.
 • La logística s'adapta a l'e-Commerce.
 • The evolution of logistics and supply chain from direct stores to e-commerce [Opcional].
 • Logistics in the Time of e-Commerce [Opcional].

Activitat - repte 2:

 • Logística per a l'eCommerce.
 • Llibre blanc de logística per a l'e-Commerce.
 • Les implicacions del comerç electrònic en el sector del transport.
 • Cas d'estudi: 'Submarino.com'.
 • One-Hour Delivery on Thousands of Products.
 • TuDespensa.com: cómo es el proceso logístico de un súper 100% online.
 • Cas d'estudi: Ducati Motorcycle.

Activitat - repte 3:

 • Llibre blanc de logística per a l'e-Commerce.
 • Logística inversa: una eina de suport a la competitivitat.
 • Les 4 claus de la logística inversa per a l'e-commerce.
 • Logística inversa i malbaratament d'aliments.
 • Food waste: How much food do supermarkets throw away?.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt