La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres Codi:  M3.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Cada empresa té la seva cadena logística formada per ella mateixa, els seus clients i els seus proveïdors, a través de la qual circulen materials i informació en sentit invers. El flux de materials s'inicia en els proveïdors per a la seva posterior fabricació i distribució. Per tant, l'estratègia logística de les organitzacions en un dels seus extrems estarà formada per l'estratègia de compres de l'empresa i el model de gestió de l'aprovisionament escollit. Aquesta assignatura permetrà analitzar tots els aspectes relacionats amb aquesta funció de l'aprovisionament i de les compres.

En aquesta assignatura es veuran els paràmetres o conceptes que actuen a la planificació de la demanda i l'aprovisionament i com es relacionen entre ells. També es treballarà el concepte d'estoc, la seva funció, tipologia i gestió així com les implicacions financeres que aquests tenen per a les empreses. Finalment es veurà com realitzar un aprovisionament estratègic i es treballaran conceptes com la gestió del risc, el Lean Buying, la gestió per categories, etc.

L'objectiu de l'assignatura consisteix en proporcionar a l'estudiant els coneixements i eines necessaris per poder duu a terme una bona planificació la demanda, gestionar els estocs necessaris per oferir un bon servei al client sense incrementar massa els costos i saber establir l'estratègia de compres de l'empresa.

Amunt

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'imparteix els dos semestres. En concret, forma part de l'especialització en "Gestió logística", centrada en la definició dels conceptes i les activitats bàsiques del sector logístic. La resta d'assignatures de la especialització són: Logística de Producció i Gestió de la distribució i dels magatzems.

Es recomana cursar-la a l'inici del màster, ja que l'aprovisionament representa la primera fase dins del flux de mercaderies de la cadena logística.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant tenir una visió general del paper estratègic que juga la planificació de la demanda, la gestió dels estocs i l'estratègia de compres en l'empresa. S'orienta a tots aquells estudiants que desenvoluparan el seu treball l'àmbit logístic d'una organització, principalment en el departament de compres.

L'assignatura serveix com a punt de partida per a aquells estudiants que vulguin comprendre la primera etapa de la gestió de la cadena de subministrament.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura no cal haver cursat ninguna amb anterioritat més enllà dels complements de formació recomanats per aquells estudiants que provenen d'una titulació que provenen del perfil d'ingrés no recomanat.

Amunt

En aquesta assignatura es treballaran un conjunt de competències i resultats d'aprenentatge.

La competència transversal amb major vinculació a l'assignatura és:

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura serien les següents:

CE1- Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.

CE3- Dissenyar relacions positives de col·laboració entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts.

Amb els següents resultats d'aprenentatge:

- Entendre la relació entre aprovisionament i demanda i identificar en què consisteix la funció de planificació de la demanda.

-  Diferenciar i comparar entre els diferents nivells de planificació de demanda: operativa, táctica i estratégica.

- Obtenir la informació necessària dels diferents departaments de l'empresa amb la finalitat de determinar i planificar la demanda.

- Interpretar el concepte de gestió d'estocs i la importància d'aquesta gestió per a les empreses en termes de cost i disponibilitat.

- Calcular els nivells d'estoc màxim, mínim, òptim i de seguretat i els costos associats.

- Categoritzar els estocs segons la regla ABC i diferenciar com s'han de gestionar cada grup de materials.

- Entendre el concepte de categoria i conèixer la impotància de l'anàlisi de categories.

-  Abordar la problemàtica de com ha anat evolucionant la gestió de les compres en els últims anys d'una funció de servei a una funcio estratègica.

- Identificar les diferències entre l'aprovisionament tradicional i l'e-sourcing.

- Identificar els canvis produïts en l'evolució del concepte d'integració amb el proveïdor fins arribar al Lean Buying.

Amunt

1. Planificació de la demanda

El procés i l'execució de la Planificació de la Demanda (Demand Planning) s'ha convertit en una activitat de màxima importància dins de tot el flux de subministrament entre proveïdors i clients. El flux o intercanvi de productes entre empreses que intervenen en una Cadena de Subministrament s'ha allargat tant en l'espai com en el temps. En definitiva, planificar eficientment la nostra demanda futura s'ha convertit en un assumpte prioritari. La planificació de la demanda implica un conjunt d'informacions molt interessants que afecten a diferents àrees de l'empresa. Gestionar aquest conjunt de dades per obtenir el màxim benefici d'aquest procés aporta un gran valor afegit al conjunt de l'empresa. Planificar de forma més precisa, és a dir, adaptar millor el nostre inventari i compres a la demanda dels nostres clients, té efectes molt positius sobre l'economia de l'empresa.

1.1. La funció de l'aprovisionament dins de la dirección d'operacions: Mapa de procesos de supply chain.

1.2. El procés d'aprovisionament emmarcat en la cadena de subministrament.

1.3. Planificació de la demanda.

2. Els estocs, l'equilibri entre servei i cost.

Tenir un producte al magatzem ens permet oferir un millor servei en quant a disponibilitat però també afegeix un cost a la nostra empresa. Gràcies a la gestió d'estocs podem conèixer quantes existències d'un determinat producte tenim al magatzem, i d'aquesta manera, no tenir ensurts quan tenim una o diverses comandes d'aquest producte. Al mateix temps, si la nostra empresa aconsegueix una bona gestió dels seus estocs estalviarà també en costos, ja que tenir un producte emmagatzemat durant molt de temps fa que perdem espai i diners, però perdre una venda pot generar més costos dels que inicialment podríem preveure. Per això és molt important conèixer la tipologia d'estocs que tenim, els costos associats als mateixos (tant de tenir-los com de no tenir-los) i els mètodes principals de gestió d'estocs.

2.1. La funció de l'aprovisionament dins de la dirección d'operacions: Implicacions financeres.

2.2.  La gestió dels estocs.

2.3. Análisi ABC.

 

3. L'estratègia de compres

Lògicament, el primer pas perquè ens arribi un producte és que l'haguem comprat. I de com fem aquesta compra dependrà, en gran mesura, la qualitat de la nostra logística d'aprovisionament. Per què és important definir una estratègia de compres? Una estratègia de compres és el conjunt de directrius i protocols que utilitza l'empresa per establir les relacions amb els seus proveïdors. Això implica la presa de decisions financeres avaluant els preus, les condicions de pagament, etc., però també comporta calcular els beneficis intangibles de treballar amb uns proveïdors o uns altres. Conceptes novedosos com la gestió per categories, el Lean Buying o el Strategic Sourcing poden portar a les empreses a una relació de col·laboració amb els proveïdors que faci que el proveïdor quedi totalment integrat en la cadena logística de subministrament.

3.1. Compres i gestió de categories.

3.2. Nous reptes de les compres i l'aprovisionament.

3.3. Estrategia de compres.

3.4. Digitalització i e-sourcing.

3.5. Lean buying.

Amunt

Vídeo-repte 1 Audiovisual
Vídeo-repte 3 Audiovisual
Vídeo-repte 2 Audiovisual

Amunt

Activitat - Repte 1:

- Supply chain operations Reference Model. Vídeo.

- La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres. Mòdul didàctic.

- La gestió d'operacions. Mòdul didàctic.

- Planificació de la demanda. Mòdul didàctic.

- MBA Crystall Ball. Programari.

Activitat - Repte 2:

- Aprovisionament. Mòdul didàctic.

- La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres. Mòdul didàctic.

- ABC Analysis. Vídeos.

- Gestió d'estocs. Exercicis pràctics.

Activitat - Repte 3:

- La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres. Mòdul didàctic.

- La gestió d'operacions. Mòdul didàctic.

- Estratègia de compres. Mòdul didàctic.

- Digitalització i e-sourcing. Mòdul didàctic.

- Lean Buying. Capítol de llibre.

- Flowers. com. Collaborating with suppliers. Estudi de cas.

- Strategic sourcing. Article.

- Global Purchasing and supply management. Llibre electrònic.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt