Logística de la producció Codi:  M3.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'àrea de producció o de prestació de servei és el centre de l'activitat logística, d'ella s'encarrega la Direcció d'Operacions. En aquesta assignatura tractarem algunes de les principals decisions tàctiques i estratègiques que s'han de prendre des d'aquesta àrea funcional.

En aquesta assignatura es veuran aspectes associats al disseny del producte, al disseny del procés i a la distribució en planta d'equips. També es treballarà el concepte de productivitat juntament amb la planificació de la producció per veure la seva relació amb la determinació d'un augment de la capacitat productiva que inclou una possible deslocalització de l'activitat. Finalment, abordarem la gestió de la producció sota les premisses del model Just-In-Time i, finalment, entrarem en el model Lean Management.

Amunt

Aquesta assignatura és una assignatura obligatòria dins del Màster Universitari en Direcció Logística. Es recomana cursar-la a l'inici del mateix, ja que la producció és el punt central al voltant del qual gira la cadena logística.

Amunt

En aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

CE1: Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.

CE5: Conèixer i ser capaç de seleccionar els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació a l'organització.

Amunt

Repte 1. Com dissenyar un producte ... no tot és màrqueting

El punt de partida de tota activitat empresarial és la definició d'allò que volem fer, dissenyar correctament el producte o servei que volem oferir és la clau de l'èxit de la nostra empresa. Els experts en màrqueting en són professionals d'aquest àmbit però sovint obliden aspectes com la viabilitat tècnica, preguntes com: es pot fer? com? on? en quin temps? amb quins recursos? No sempre reben una resposta a temps. En aquest repte treballarem aquestes aspectes des del punt de vista de la Direcció d'Operacions.

D'aquestes qüestions, una de rellevant en Direcció d'Operacions, és com ho farem? Definir correctament la millor alternativa productiva i establir la distribució dels equipaments, estarà relacionat sempre amb l'eficiència del procés i, de forma totalment associada, del producte o servei.

En resum, en aquest repte treballarem tot el que té a veure amb el disseny del producte i del procés però sempre des de la vesant de la Direcció d'Operacions.

Repte 2. Créixer o deslocalitzar ... anem a planificar

Una de les preguntes a les que sovint hem de respondre quan la nostra empresa funciona bé i va creixent és si construïm una nova empresa, deslocalitzem la nostra producció o, encara que normalment ho oblidem, si el millor és no fer res. Per pendre aquesta decisió és imprescindible analitzar la capacitat productiva de la nostra empresa com un factor estratègic i, si resultat es considera una bona opció, es pot proposar l'ampliació d'instal·lacions o la cerca d'una nova localització. Aquestes preguntes, que s'engloben dins de l'àmbit de les decisions estratègiques de Direcció d'Operacions, s'han de treballar a fons.

A més, una bona planificació a tots els nivells sempre ens permetrà fer front a aquestes decisions estratègiques d'una forma efectiva, és per això que tot el que fa referència a la planificació de la producció s'ha de conèixer des d'un primer moment.

En resum, en aquest repte treballarem, d'una banda, el que fa referència a les decisions de capacitat i localització; i després, de forma relacionada, els aspectes clau de la planificació de la producció. En els dos casos, des de la perspectiva de la Direcció d'Operacions.

Repte 3. Què es fa ara ... Noves tendències en producció

Sempre ens diuen que el sistema productiu Just-In-Time no és més que subministrar allò que ens demanen just en el moment que ens ho demanen i que el principal objectiu és el zero inventaris. Però és això només? Així s'assoleixen els excel·lents resultats que es poden obtenir? Veurem que més que dues regles és un canvi de filosofia en la forma de fer les coses, que va molt més enllà, ... I encara ho fa més el sistema Lean Management, basat en el primer i que és segurament el més implementat actualment amb uns resultats d'eficiència i de minimització de malbarataments que comporten una gran productivitat amb uns nivells de qualitat excel·lents.

En aquest repte, ens centrarem en conèixer i aplicar les eines associades a aquests dos models productius: Jus-In-Time i Lean Management.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt