Gestió de la distribució i dels magatzems Codi:  M3.653    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els processos d'emmagatzematge i de distribució resulten fonamentals per tota activitat logística. Una correcta gestió dels mateixos permet mantenir els costos operatius al mínim, però alhora genera un important advantatge competitiu vers la competència. De fet a dia d'avui, amb un pes creixent de la quota de l'eCommerce, aquesta importancia es magnifica. Les empreses especialitzades en comerç electrònic centren la seva activitat en aprovisionar-se, emmagatzemar i distribuir, restant importancia als processos productius. Per tant, una incorrecta adaptació als requeriments de l'activitat online pot portar ràpidament a una reducció notable de competitivitat.

En aquesta assignatura s'aprofundirà en els diferents conceptes vinculats als processos operatius en magatzems i distribució. Mitjançant recursos d'aprenentatge especialitzats i la realització d'activitats pràctiques es dotarà l'estudiant de les eines bàsiques per poder gestionar les operacions logístiques d'una empresa relacionades amb l'emmagatzematge d'estocs i els diferents canals de distribució.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del Màster Universitari en Direcció Logística, ofertat des dels estudis d'Economia i Empresa. Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

CB2 - Saber aplicar els coneixements adquirits per millorar la seva capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per assegurar un autoaprenentatge continu al llarg de la vida laboral.
CG1 - Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en múltitud d'escenaris.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'imparteix els dos semestres. En concret, forma part de l'especialització en "Gestió logística", centrada en la definició dels conceptes i les activitats bàsiques del sector logístic. La resta d'assignatures de la especialització són: Aprovisionament i gestió de compres i Logística de Producció.

Amunt

L'assignatura tracta una de les activitats bàsiques de la logística empresarial. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és doncs fonamental per qualsevol professional de la logística.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura té com a objectiu presentar els conceptes necessaris per definir l'estratègia, els equips, les operacions i els sistemes de transmissió d'informació propis d'un magatzem, tot controlant-ne l'estructura de costos. Per altra banda, es pretén aprofundir en els sistemes de distribució a través del seu disseny, punts d'estoc, localització dels magatzems, canal de distribució, sistemes d'informació i estratègia de gestió.

La competència transversal amb major vinculació a l'assignatura és:

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura serien les següents:

CE1 - Obtenir una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.
CE3 - Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per aconseguir els objectius propis i conjunts, establint relaciones positives.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es divideixen en tres activitats - repte:

El primer repte pretén reforçar els conceptes bàsics de magatzems i distribució mitjançant la lectura de materials docents i articles relacionats, així com la visualització de videos especialitzats.

El segon repte és centra en els sistemes de distribució. A tal efecte es diferencia entre distribució comercial i física; s'expliquen els diferents models de distribució; es reflexiona sobre la localització ideal dels punts d'estoc i magatzems; i es destaca la importancia que té l'estratègia de distribució.

El tercer repte, centrat en magatzems, enuncia les principals operacions requerides en un magatzem; descriu els diferents equips i sistemes utilitzats; i introdueix els sistemes d'informació com a eina clau per a la gestió d'estocs.

Amunt

Sistemes de distribució PDF
Gestió de magatzems PDF

Amunt

Activitat - Repte 1:

 • Sistemes de distribució
 • Introducció a la gestió de magatzems
 • 6 problemes de distribució logística de productes
 • Els 10 problemes més comuns en la gestió de magatzems
 • Warehouse Operations - Segment Suppliers
 • A peek inside Online Retailer's Warehouses
 • Estudi de cas: Barilla SA

Activitat - Repte 2:

 • Sistemes de distribució
 • Gestió de la distribució física: gestió logística i de canal
 • Developing a Strategic Plan of Distribution
 • Distribution Network Design - Manufacture & Ship Distribution Networks

Activitat - Repte 3:

 • Introducció a la gestió de magatzems
 • Gestió de magatzems
 • Sistemes d'informació, tecnologies i projeccions
 • Sistemes RFID per a la gestió de magatzems hospitalaris
 • Estudi de cas: Scientific GlassRetailer and VAS warehouses
 • Types of warehouses
 • Retailer and VAS warehouses

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt