Logística 4.0 i usos del Big Data Codi:  M3.658    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Logística 4.0 i usos del Big Data analitza el desenvolupament de les tendències tecnològiques actuals que integren els elements físics i tecnològics veient l'ús i l'aplicabilitat que aquest pot tenir en l'àmbit de les operacions i la logística. S'aprofundeix, per tant, en l'aplicació de la intel·ligència de negoci en el camp de les operacions i la logística. Així doncs, aquesta assignatura permetrà analitzar tots els aspectes relacionats amb les actuals tendències a l'àmbit de les operacions i la logística de les empreses així com aprofundir en el que es coneix com a analítica d'operacions.

Amunt

En el marc del Pla d'Estudis es tracta d'una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Direcció Logística. Pertany al bloc d'estratègies i tendències de la logística actual i té una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir dominats els coneixements bàsics sobre gestió i direcció logística. L'assignatura serà molt més fàcil de superar si s'han adquirit els coneixements de les assignatures; La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres, Logística de producció i Gestió de la distribució i dels magatzems.

Amunt

Competències

Competències transversals   

¿ Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
¿ Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències específiques   

¿ Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació en la organització.
¿ Dissenyar i implementar tasques d'investigació i anàlisi de dades utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

¿ Definir una visió estratègica en el marc actual de la logística basada en les principals tendències del sector, i justificar la seva aplicació en els processos logístics d'una organització

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la intel·ligència de negoci en l'àmbit de les operacions i la logística.

Identificar i aplicar noves tecnologies que aportin valor a la organització degut a la seva transversalitat i compatibilitat amb la logística.

Analitzar la dependència entre els diferents departaments i unitats de negoci amb l'estratègia logística vigent.

Analitzar els diferents usos d'eines de gestió d'operacions i comparar els diferents camps d'aplicació en empreses globals.

Analitzar els models internacionals existents de sistemes de informació.

Comprendre el significat d'Operations Analytics i conèixer eines de gestió d'operacions en l'àmbit de la logística.

Reconèixer la logística com a avantatge competitiu i element diferenciador en la presa de decisions estratègiques.

Conèixer tècniques que permetin optimitzacions operacionals i facilitin la transició d'analítica reactiva a predictiva.

Identificar les necessitats metodològiques per a implantar una metodologia de seguiment i presa de decisions mitjançant dashboards.

Repte 1. La logística com a element clau a l'estratègia empresarial.

CE4- Definir una visió estratègica en el marc actual de la logística basada en les principals tendències del sector, i justificar la seva aplicació en els processos logístics d'una organització.

RAP 1:Conéixer les estratègies logístiques reals en empreses globals de referència. 

RAP 2: Analitzar la dependència entre els diferents departaments i unitats de negoci amb l'estratègia logística vigent.

RAP 3: Analitzar els diferents usos d'eines de gestió d'operacions i comparar els diferents camps d'aplicació en empreses globals.

RAP 4: Conèixer el model canvas i aplicar aquesta metodologia mitjançant un cas real.

CE5- Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació en la organització.

RAP 1: Reconèixer la logística com a avantatge competitiu i element diferenciador en la presa de decisions estratègiques.

RAP 2: Analitzar casos reals de empreses startup i/o globals on la logística ha actuat com element diferenciador en el seu creixement en vers els seus competidors.

RAP 3: Exposar opinions pròpies de retorns d'inversions en logística en l'anàlisi de casos reals.

Repte 2. Aprofundint en les tecnologies més rellevants de la Logística 4.0!

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

RAP 1: Aplicar la intel·ligència de negoci en l'àmbit de les operacions i la logística.

RAP 2: Familiaritzar-se amb la metodologia i desenvolupament d'estructures i exemples intel·ligència de negoci.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

RAP 1: Identificar i aplicar noves tecnologies que aportin valor a la organització degut a la seva transversalitat i compatibilitat amb la logística.

CE4- Definir una visió estratègica en el marc actual de la logística basada en les principals tendències del sector, i justificar la seva aplicació en els processos logístics d'una organització.

RAP 1: Identificar mètodes predictius i arbres decisió per a la pro activitat en gestió de ineficiències operacionals.

RAP 2: Aplicar mètodes predictius i arbres decisió per a la pro activitat en gestió de ineficiències operacionals.

RAP 3: Analitzar els models internacionals existents de sistemes de informació.

RAP 4: Comprendre la dependència de dades en l'aplicació dels models internacionals de sistemes d' informació.

CE6- Dissenyar i implementar tasques d'investigació i anàlisi de dades utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

RAP 1: Conèixer tècniques que permetin optimitzacions operacionals i facilitin la transició d'analítica reactiva a predictiva.

Repte 3. Com mesurem l'impacte operacional i el seguiment en les implementacions de Logística 4.0?

CE4- Definir una visió estratègica en el marc actual de la logística basada en les principals tendències del sector, i justificar la seva aplicació en els processos logístics d'una organització.

RAP 1: Comprendre el significat d'Operations Analytics i conèixer eines de gestió d'operacions en l'àmbit de la logística.

CE6- Dissenyar i implementar tasques d'investigació i anàlisi de dades utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

RAP 1: Comprendre el rendiment d'una organització en el context d'operacions i logística mitjançant mètriques i indicadors.

RAP 2: Entendre la metodologia per a identificar i definir indicadors operacionals.

RAP 3: Obtenir la informació necessària dels diferents departaments de l'empresa amb la finalitat de poder dissenyar un protocol de presa de decisions basat en el seguiment de dashboards.

RAP 4: Identificar les necessitats metodològiques per a implantar una metodologia de seguiment i presa de decisions mitjançant dashboards.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

RAP 1: conèixer un entorn de visualització per la interpretació de dades i control de KPI's.

RAP 2: Utilitzar eines per dissenyar quadres de comandament

Amunt

Continguts

La Logística empresarial en el marc de la economia del coneixement.

Les tecnologies aplicades a l'àmbit de la logística

Identificació i traçabilitat.

Visibilitat i integració.

Informació en temps real.

Cas pràctic.

Repte 1. La logística com a element clau a l'estratègia empresarial.

La globalització ha permès en els darrers anys el creixement de petites i grans empreses mitjançant l'exportació. Una eina de palanca per assolir aquest creixement ha estat la integració vertical o absorció de serveis logístics, o altrament, l'externalització dels mateixos. Ambdues vies han sofert també una evolució interna per a facilitar els objectius empresarials de les empreses que en fan ús.
Però quins i com s'identifiquen els elements claus que marquen l'evolució de la logística i l'impacte en les empreses? Com es poden quantificar les millores gràcies a l'evolució de la logística? Com s'han pres les decisions per part de les empreses en quins elements de la logística invertir? Quin han estat els casos coneguts d'èxit més rellevants i a què ha estat degut? Quins factors limitants tenen alhora aquestes millores, hi ha cap efecte negatiu dins de les pròpies empreses que adopten aquestes millores logístiques? Quines eines permeten mesurar i fer el seguiment d'aquestes millores per assolir la seva consecució?

 

Repte 2. Aprofundint en les tecnologies més rellevants de la Logística 4.0!

El segle XXI es caracteritza pel creixement exponencial en moltes disciplines tecnològiques, que en la logística precisament troben un punt de confluència. La globalització permet a les empreses la captació, l'agregació i consolidació de tones de dades referent als seus clientes i les operacions per a satisfer-ne les necessitats dels mateixos. Podria l'històric contingut en aquestes dades ajudar a prendre millors decisions futures per als clients? Permetria predir què vol adquirir un client per apropar el producte al punt d'entrega fins i tot abans que el demanés? quins impactes tindrien a nivell empresarial en quant a la gestió de les operacions? Què seria necessari adoptar a les empreses per fer tot això possible?
D'altra banda i afegint altres avanços tecnològics, podria democratitzar-se la producció per tot el mon i no dependre de la producció a països purament exportadors com els existents a Àsia? Podríem realitzar aquesta producció a prop de casa del client i trencar les dependències logístiques per fer arribar el producte al client final? o podríem integrar aquestes tecnologies dins de la mateixa cadena logística per a diversificar les línies de negoci dels principals operadors logístics esdevenint centres tecnològics de producció entremitjos?
Adoptar aquestes noves tecnologies requereix de temps i múltiples passes intermèdies, poder-ho gestionar és tot un repte mitjançant la gestió de projectes, quines passes són necessàries per adoptar la tecnologia i com es gestiona aquest tipus de projectes de implementació?

Repte 3. Com mesurem l'impacte operacional i el seguiment en les implementacions de Logística 4.0?

Com a professionals de les operacions logístiques, tenir el ple control de les operacions lligades a la infraestructura operacional de la organització és clau. Però tot i així, els entorns d'operacions compten constantment d'imprevistos que forcen als teus equips a tenir agilitat en identificar quines àrees requereixen d'una acció immediata per a recuperar aquestes situacions de crisis. Què són les mètriques operacionals KPI? Quines són i com es defineixen? Com s'utilitza un quadre de comandament? T'atreveixes a gestionar un negoci amb un simulador?

Amunt

Aplicaciones analíticas en operaciones y logística Web
Què és Operations Analytics: conceptes, tècniques i tecnologies Web
Anàlisi de dades. Big Data Web
Introducció al business intelligence i big data PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt