Pràctiques professionals Codi:  M3.661    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura de Pràctiques consisteix en la realització d'unes pràctiques professionals curriculars (amb càrrega docent) en una empresa o organització vinculades, sempre i de forma clara, a l'àmbit de treball específic del màster.
Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster.
Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o virtual.
Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte Formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni Educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques.
Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiant pot optar entre dues modalitats:
Modalitat 1. L'estudiant mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.
Modalitat 2. La UOC proporciona les organitzacions i les posicions disponibles en aquell moment i l'estudiant aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'empresa realitza la selecció o, a petició de la pròpia empresa, la UOC assignarà un estudiant dels que hagin aplicat a aquesta posició en concret.
Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de Pràctiques, els estudiants també poden realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent i que es gestionen també a través de la mateixa UOC.

Amunt

L'assignatura Pràctiques és una assignatura optativa de 8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 200 hores. Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars.

Amunt

L'assignatura Pràctiques és una assignatura optativa de 8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de L'assignatura de Pràctiques  es projecta al camp professional i/o de la recerca de la direcció logística. Els estudiants poden cursar les pràctiques en empreses i organitzacions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura de Pràctiques  podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol•licitar que aquests disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d’una determinada llengua estrangera.

Amunt

Les pràctiques podran, potencialment, desenvolupar i aplicar totes les competències que s'han treballat al llarg del màster. No obstant això, per a complir els objectius curriculars de l'assignatura serà necessari desenvolupar i aplicar com a mínim les següents competències generals, bàsiques i transversals i les competències  específiques que a continuació es detallen.

Competències generals:
•    Analitzar i resoldre problemes de l’àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l’organització i a l’assoliment de resultats eficients
Competències bàsiques:
•    Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
•    Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 
Competències transversals:
•    Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d’una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
•    Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
Competències específiques:
•    Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.
•    Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de manera global i col•laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
•    Dissenyar relacions positives de col•laboració entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l’assoliment d’objectius propis i conjunts.
•    Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per a l’aplicació en els processos operatius d’una organització.
•    Seleccionar els processos, els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que donin suport al flux dels  materials i de la informació a l’organització, tenint en compte els nous models de negoci (eCommerce) i l’ús del Business Intelligence.
•    Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades,  utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l’àmbit de la logística.

Amunt

Continguts:
L’assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en empreses i organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics:
•    Familiaritzar-se i adaptar-se de manera eficient al context professional de la direcció logística.
•    Aplicar els coneixements i competències treballats en el Pla d'Estudis del màster.
•    Realitzar una memòria justificada on es mostrin els coneixements i competències treballades per a exercir l'activitat professional en l'àmbit de la direcció logística.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Estudiants en pràctiques: un actiu de present i de futur Audiovisual
Per a què, com i quan fer pràctiques? El que has de saber per decidir-te a fer-les! Web
La doble visió estratègica de les pràctiques: qualitat en equilibri Web
Guia ràpida per gestionar les teves pràctiques: com, quan i què has de fer? Web
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt