Treball final de màster Codi:  M3.662    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El treball final de màster pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació i acreditar que es disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional. Així doncs, té un vincle molt estret amb les matèries estudiades anteriorment i no és necessari aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, el que s'ha après en assignatures prèvies.


Es tracta, per tant, d'utilitzar tots els fonaments teòrics, conceptes i competències que s'han treballat en la resta d'assignatures i els recursos addicionals que es posen a l'abast de l'estudiant en l'assignatura, per constatar l'habilitat per enllaçar i relacionar aquests coneixements per donar resposta a uns objectius determinats. La temàtica i els objectius els fixarà l'estudiant prèvia validació del professorat de l'assignatura.

Amunt

Per a poder cursar el TFM cal haver superat 30 crèdits d'altres assignatures del Màster. Excepcionalment es pot cursar també si es realitza el Màster en només 2 semestres acadèmics i la proposta de matrícula és validada pel tutor/a.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen potencialment qualsevol de les competències transversals i específiques que s'han establert per a aquest màster, depenent de la temàtica i la metodologia escollida.

Amunt

Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació DAISY
Metodologia de la investigació EPUB 2.0
Metodologia de la investigació MOBIPOCKET
Metodologia de la investigació KARAOKE
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació HTML5
Metodologia de la investigació PDF
Metodologia de la investigació OAI-MPH
Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Guia de treball final de màster Web

Amunt

Us recomanem que reviseu els següents recursos:


Álvarez-Palau, E.; Fiori, M. (coord.). Guía básica para la comprensión y redacción de textos académicos. Repositorio Institucional O2, UOC, 2018.


Cómo citar documentos. Biblioteca de la UOC. https://www.youtube.com/watch?v=iYFSbQWv4BE

¿Cómo tengo que citar en los trabajos? Biblioteca de la UOC. https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=4BmLN0t_Vwg

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt