Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat Codi:  M3.701    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura pretén contextualitzar a l'estudiant en els condicionants físics, econòmics i tecnològics en els quals es desenvolupa les societats en l'antiguitat. La societat grecorromana es configura superant una sèrie de condicionants físics i ecològics a partir d'un major coneixement d'aquest entorn i una sèrie d'aplicacions tecnològiques, que situessin a aquesta societat en una situació avantatjosa respecte a altres cultures contemporànies.

Amunt

Aquesta millor adaptació a un nínxol ecològic com el del mar Mediterrani genera que la societat grecorromana sofreixi una veritable explosió demogràfica des del segle V aC fins al segle V dC amb una colonització de nous territoris i el desenvolupament de la ciutat com a forma d'organització social espacial. L'estudi d'aquest creixement demogràfic i les característiques de les poblacions és un dels apartats més destacats d'aquesta assignatura per poder entendre alguns esdeveniments històrics de Grècia i Roma.

Per descomptat, aquest creixement en la població va suposar una major producció d'aliments, amb el consegüent major coneixement de les espècies vegetals i animals, així com una intensificació productiva i desenvolupament tècnic. Desenvolupament que comprèn una millora en l'utillatge, en els cicles agrícoles i també en l'obtenció de majors fonts d'energia per a les diferents labors. Un altre important millora serà la conducció d'aigües que permetrà el creixement urbà a unes dimensions com la de Roma amb una població aproximada d'1,5 milions d'habitants.

En aquest context, la societat grecoromana no només tenia grans necessitats de recursos alimentaris, sinó de tot tipus de recursos i objectes manufacturats. Hi ha un desenvolupament de les activitats extractives com la mineria i pedreres, i dels productes manufacturats. Encara que el grau de complexitat d'aquestes manufactures és limitat, existeix un cert avanç tècnic i una certa homogeneïtzació dels processos productius. No es pot parlar d'una indústria mecanitzada similar a la del segle XIX, però si una indústria incipient en àmbits com la metal·lúrgia, ceràmica i construcció.

Alguns d'aquests recursos tant alimentaris com a miners estan limitats a un determinat espai geogràfic, per la qual cosa s'han de transportar als llocs de consum finals. Això significa que la societat grecoromana desenvoluparà una complexa infraestructura de transports (p.i. vies i ports) així com de vehicles per facilitar el moviment de persones i productes per tot el vessant Mediterrani.

Amunt

L'assignatura s'inclou dins de l'àmbit professional de la història, pedagogia i patrimoni cultural. Es tracta una història de la tecnologia en època antiga que intenta explicar l'adptación humana a diferents nínxols ecològics. Al llarg del curs es reflexionarà sobre els conceptes de "progrés" i "tecnologia", tan contemporanis en la nostra actual societat.

Amunt

En principi no es requereixen coneixements previs, encara que tindran majors facilitats els llicenciats en història o arqueologia

Amunt

No es requereix cap informació prèvia

Amunt

 Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

- Valorar el grau de coneixement tecnològic de les societats antigues, les seves possibilitats i condicionants
- Combinar la documentació escrita i arqueològica per entendre el marc tecnològic de les societats.
- Entendre el marc cognitiu

Competències bàsiques i generals:

 CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG2: Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de les disciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes plantejades

Competències transversals:

CT1: Analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa.

CT5: Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

Competències específiques:

CE3 - Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

Amunt

Introducció - condicionants físics i econòmics de les poblacions en l'antiguitat

 a)     Poblacions - demografia antiga

-          Avaluar la demografia en l'antiguitat

-          Piràmides d'edats - Gènere - Camp i ciutat

-          Ocupació de l'espai (pressió demogràfica)

 

b)    Tecnologia agrícola i de consum

-          Agrícola: utillatge, ocupació del territori, cicles productius, espècies

-          Molino hidràulic i preses

-          Canalitzacions - tecnologia de l'aigua

 

c)     Tecnologia industrial

-          Producció metal·lúrgica: mines, extracció

-          Producció ceràmica: pirotecnología

-          Material constructiu - pedra

 

d)    Mobilitat i comunicació

-          Infraestructures: vies i ports

-          Resistència al moviment - costos i temps (projecte ORBIS)

-          Correu - Cursus publicum

Amunt

Aquesta assignatura inclou:

1. Power points per a cadascun dels temes individuals
2. Textos complementaris antics per completar els continguts i les activitats
3. Lectures d'articles d'especialistes de cada tema en pdf
4. Un i-book sobre la Mobilitat a Hispània

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt