Factors geogràfics i econòmics en la interpret. històrica Codi:  M3.704    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura proposa introduir als estudiants en l'estudi a llarg termini de l'evolució sociespacial i econòmica del territori en les societats antigues del Mediterrani. El curs es centrarà en els canvis produïts en l'ús de l'espai des de la revolució neolítica i les seves conseqüències socials i econòmiques, fins a l'emergència de les primeres societats complexes.

Amunt

Tradicionalment, ha estat comú en Historia Antiga i Arqueologia separar els factors socials, econòmics i polítics de l'estudi del territori. De fet, la 'geografia' sovint apareixia com un apartat separat, al principi o al final dels estudis històrics, sense connexió amb la societat i la seva evolució. En contrast, aquesta assignatura es centra en l'idea de que el territori es, sobre tot, una construcció sociopolítica i existeix una coevolució constant entre el medi ambient i els grups humans.

Per altre part, en l'estudi del Mediterrani Antic, a mes d'analitzar les diferents societats del mon oriental i grecoromà, son importants els processos transversals, com el comerç, la colonització o la conquesta militar. Des del punt de vista de l'estudi del territori això implica una visió general de la conca mediterrània com espai de interacció i difusió d'innovacions i de cultura.

Amunt

Aquesta assignatura es, necessàriament, interdisciplinària tant des del punt de vista de les ciències socials com de les ciències mediambientals. Per tant, es relaciona amb els camps de l'historia, geografia, antropologia, ciències mediambientals, política i economia.

Amunt

Es principi no es requereixen coneixements previs

Amunt

No es requereix cap informació prèvia

Amunt

 

Aquesta matèria proporcionarà als estudiants capacitats per:

  • Sintetitzar i entendre l'evolució sociomediambiental de la regió mediterrània des de l'origen de l'agricultura fins al mon grecoromà;
  • Identificar els principals processos socials, politics i territorials de l'historia antiga mediterrània;
  • Estimular el pensament crític sobre els processos del passat i establir una comparació amb l'actualitat.
  • Desenvolupar habilitats d'investigació en relació als temes de l'assignatura.

 

Amunt

a)     Contextos mediambientals del Mediterrani Antic

-Aproximació a les teories i mètodes d'estudi dels paisatges i territoris del Mediterrani

-Avaluació de la dinàmica de la coevolució entre grups humans i paisatges a llar termini, emfatitzant el paper de les estructures sociopolítiques en els canvis en els usos de la terra.

 

b)     L'origen de l'agricultura

-La importància central de la revolució neolítica en l'aparició de noves formes de gestió del territori i el seus recursos.

-Emergència dels primers assentaments organitzats i de les jerarquies socials.

 

c)     Territori i primers estats

-Principals conseqüències de la intensificació de l'agricultura, la creació de una economia excedentària i la nova gestió del territori.

-Urbanisme i primers estats: comparació entre les primeres ciutats mesopotàmiques, la cultura palacial micènica y las poleis arcaiques gregues.

 

d)     Gent en moviment

-Espai de trobada: el paper del mar en la difusió de matèries, idees i intercanvis al llarg de l'antiguitat.

-Diàspores i assentaments en el Mediterrani: grecs, fenicis i els altres.

Amunt

Llibres, articles i websites relacionats amb els diversos temes de l'assignatura.

Presentacions en Power Point

Materials audiovisuals complementaris

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt