Àrees econòmiques: UE i EUA Codi:  M5.654    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura analitzem els trets essencials de l'economia de la Unió Europea i dels Estats Units; estudiem les seves estructures, les seves polítiques i els principals reptes que tenen pel davant, alhora que s'analitzen els seus respectius posicionaments dins de l'Economia Global. Es tracta, doncs, d'una assignatura de plena i permanent actualitat al tractar-se de dues de les principals àrees econòmiques a nivell mundial.


L'assignatura es divideix en quatre blocs. En primer lloc abordem l'estudi del procés d'integració europeu, especialment la configuració del mercat interior europeu i la de la Unió Econòmica i Monetària. El segon bloc el dediquem a estudiar les principals polítiques de la UE en termes pressupostaris, la política agrícola i de pesca comunes així com les polítiques de cohesió. Per la seva banda, en el tercer bloc analitzem els aspectes productius i comercials més significatius de la UE: estructura i especialització productiva, polítiques microeconòmiques, competitivitat i comerç exterior de la UE, cadenes de valor,... Finalment, en el quart bloc, abordem l'economia nord-americana i analitzem el seu sistema productiu, el procés de financiarització, el sector exterior i la seva competitivitat.

Més enllà de l'anàlisi específica d'aquestes dues àrees econòmiques, l'assignatura també aporta eines i metodologia per analitzar qualsevol altra àrea econòmica que es pretengui estudiar, ja sigui en el marc del mateix màster (per exemple, en la realització del TFM) com en la pràctica professional posterior.

Amunt

Aquesta assignatura, conjuntament amb la d'Àrees econòmiques: Amèrica Llatina i Àsia, configuren el bloc dedicat a l'anàlisi de l'Economia Mundial utilitzant el marc analític de les àrees econòmiques. És una assignatura optativa de quatre crèdits i no és necessari haver superat cap assignatura específica per poder-la cursar.

Amunt

Objectius

  1. Conèixer i saber analitzar el procés d'integració europeu iniciat als anys cinquanta del segle XX, els seus aspectes polítics, institucionals i, especialment econòmics.
  2. Analitzar l'evolució recent de l'estructura productiva de l'economia europea i la seva situació actual, identificant els sectors i activitats claus.
  3. Estudiar el comerç internacional de la Unió Europea, tant l'extra-europeu com l'intra-europeu, identificant-ne els principals socis comercials, la tipologia de productes importats i exportats, i els països que lideren les transaccions comercials.
  4. Analitzar el sistema productiu nord-americà, destacant les seves principals característiques i la seva evolució recent.
  5. Presentar la situació del comerç internacional nord-americà, des del marc institucional en què es desenvolupa, així com la caracterització dels seus fluxos comercials.
  6. Estudiar el paper dels Estats Units en els canvis del sistema monetari internacional i la financiarització de l'economia global.Competències transversals

  1. Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
  2. Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.Competències específiques

  1. Capacitat per deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i les seves conseqüències.
  2. Capacitat per elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar a organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.

Amunt

1. El nucli de l'economia de la Unió Europea

1.1 El mercat únic europeu1.2 La Unió Econòmica i Monetària


2. Les polítiques de la Unió Europea

2.1 El Pressupost de la UE2.2 La política agrícola i de pesca2.3 Les polítiques de cohesió


3. L'estructura productiva i comercial europea

3.1 L'estructura productiva europea. Similituds i divergències territorials3.2 El teixit empresarial europeu3.3 Comerç exterior i competitivitat


4. L'economia dels Estats Units

4.1 El sistema productiu4.2 El comerç exterior4.3 La competitivitat de l'economia nord-americana4.4 Les transformacions del sistema monetari i financer global i el paper d'Estat Units

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt