Dret de l'empresa Codi:  01.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Dret de l'empresa és la continuació de l'assignatura Introducció al Dret i pretén aprofundir en els coneixements relatius a l'empresari i la seva activitat.

Des del punt de vista del Dret mercantil, s'estudia l'estatut jurídic de l'empresari individual i social, i les eines de què disposa per a protegir la seva activitat en el mercat. També s'estudien els mitjans jurídics que utilitza per a realitzar aquesta activitat d'intercanvi de bens i serveis: contractes i títols-valor. Finalment s'aborden les situacions de crisi empresarial i el concurs de creditors.

Des del punt de vista del Dret del treball es presta especial atenció al treballador com a persona integrada dins l'organització de l'empresari i que contribueix al desenvolupament de la seva activitat. En especial, s'aborden els seus drets col·lectius. D'altra banda, s'estudia el sistema de la Seguretat social.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les que conformen el marc bàsic jurídic que el/la estudiant ha de realitzar per adquirir els coneixements i competències essencials,  per poder cursar la resta d'assignatures més especifiques que conformen el Grau.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura cal haver superat l'assignatura Introducció al Dret.

Amunt

Competències i objectius  

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.  

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.  

En aquesta assignatura, les competències indicades inclouen l'assoliment dels objectius generals següents:

 1. Comprendre el marc general d'actuació de l'empresari.
 2. Conèixer l'estatut jurídic de l'empresari individual
 3. Conèixer els requisits de constitució, el funcionament i la operativitat de les societats mercantils.
 4. Comprendre i valorar els instruments de protecció jurídica de l'activitat empresarial.
 5. Conèixer el sistema de protecció del consumidor en front l'activitat de l'empresari.
 6. Entendre el funcionament i utilitat dels diferents contractes i títols-valors que utilitza l'empresari quan desenvolupa la seva activitat.
 7. Entendre el significat jurídic d'una crisis empresarial i el concurs de creditors
 8. Conèixer els drets col·lectius dels treballadors.
 9. Conèixer el Sistema general de la Seguretat Social.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els set mòduls següents:
 
Mòdul didàctic 1: El dret mercantil com a dret del tràfic econòmic exercit en el marc del mercat

1. El sistema constitucionalitzat d'economia social de mercat

2. El dret mercantil com a dret del tràfic econòmic exercit en el marc del mercat

3. Subjectes que actuen en el mercat

4. Institucionalització del mercat

5. La societat de la informació

 

Mòdul didàctic 2: Societats mercantils

1. Concepte i tipologia de les societats mercantils

2. Societats personalistes

3. Societats de capital

4. La societat anònima

5. La societat de responsabilitat limitada

6. Separació i exclusió de socis

7. Societat unipersonal

8. Modificacions estructurals de les societats mercantils

9. Dissolució i liquidació de les societats de capital

10. Societats anònimes o limitades especials

11. Altres formes societàries

12. Els grups de societats

 

Mòdul didàctic 3: Contractes mercantils

1. Marc general de la contractació mercantil

2. Mercat de béns

3. Mercat de serveis

4. Mercat financer

5. Mercat del risc

 

Mòdul didàctic 4: Pagament i finançament mitjançant títols valor

1. Concepte i classes de títols valor

2. Títols de pagament: la lletra de canvi

3. Títols de pagament: el xec

4. Títols de pagament: el pagaré

5. Títols de finançament: obligacions, deute públic

 

Mòdul didàctic 5: Dret concursal

1. Concepte, finalitat i règim legal del dret concursal

2. La declaració de concurs: requisits i procediment

3. La declaració de concurs: efectes

4. Fase comuna

5. Fase de conveni

6. Fase de liquidació

7. Qualificació

8. Algunes qüestions processals i de dret internacional privat

 

Mòdul didàctic 6: Introducció al dret col·lectiu del treball

1. La llibertat sindical

2. Les associacions empresarials

3. La representació dels treballadors en l'empresa

4. El conflicte col·lectiu

5. La vaga

6. El tancament patronal

 

Mòdul didàctic 7: Introducció al dret de la Seguretat Social

1. El dret de la Seguretat Social

2. La Seguretat Social en el marc de la Constitució de 1978

3. El braç contributiu i no contributiu del sistema de la Seguretat Social

4. El règim general i els règims especials de la Seguretat Social

5. La gestió de la Seguretat Social

6. Els actes d'enquadrament

7. El finançament de la Seguretat Social

8. Les contingències protegides

9. Prestacions contributives


Amunt

Amunt

Material didàctic.

El curs s'estructura en els 7 mòduls didàctics assenyalats en l'apartat de continguts.

Els mòduls didàctics es presenten en dos formats: pdf. i web.

Els exercicis d'autoavaluació que acompanyen els mòduls constitueixen un important element d'aprenentatge. Es recomana la seva realització atès que les qüestions plantejades serveixen per a una millor comprensió i assimilació de la matèria. Alhora són una eina útil d'autoavaluació per l'estudiant en tant que permeten l'oportuna comparació de les respostes mitjançant el solucionari que s'incorpora. Els materials també es complementen amb una relació de conceptes, termes i sigles, que podeu consultar en qualsevol moment, per aclarir, buscar o relacionar la terminologia més pròpia i específica de l'assignatura. 

 Eines de suport

Disposeu de la bibliografia assenyalada en cadascun dels mòduls que pot resultar d'interès per a aprofundir en aquells aspectes que us despertin un major interès o inquietud. 

Disposeu també de la base de dades de la biblioteca de la UOC on podeu accedir als textos legals i doctrinals relacionats amb aquesta assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt