Persones i organitzacions Codi:  01.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones amb les empreses i organitzacions en tant que treballadors i treballadores, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és l'objecte del nostre estudi) i per això sovint es considera la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors i treballadores d'una organització.

Amunt

Persones i Organitzacions és una assignatura de 6 crèdits i forma part de les assignatures bàsiques/obligatòries dels graus de l'àmbit d'Economia i Empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, i Màrqueting i Investigació de Mercats). L'assignatura es desenvolupa en l'àmbit de la Direcció de Recursos Humans., considerant la contribució de les persones al rendiment empresarial essencial i partint de la necessitat de dirigir des del benestar de les persones.

Actualment, la direcció de recursos humans és una funció estratègica de l'organització i té un paper rellevant en molts àmbits de l'activitat empresarial (relacions laborals, màrqueting o l'administració de l'empresa). Per això, aquesta assignatura té un caràcter transversal a diferents graus de l'àmbit de d'Economia i Empresa.

Un major desenvolupament de la temàtica de la Direcció i gestió dels recursos humans es pot trobar en assignatures com Gestió i desenvolupament de recursos humans, Habilitats directives i Gestió del Canvi. Per a una visió estratègica de la direcció de recursos humans, l'estudiantat del Grau en Relacions Laborals i Ocupació té l'assignatura obligatòria Política i Direcció de Persones.

 

Amunt

La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels i les especialistes en aquesta àrea o de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones. A més, a qualsevol persona treballadora li interessa conèixer els conceptes i les funcions bàsiques de la direcció de persones perquè li seran aplicats en la seva activitat laboral. Per tant, Persones i Organitzacions es projecta a tots els camps professionals. No obstant això, les sortides professionals més comunes són les de director/a del departament de recursos humans, tècnic/a de recursos humans o consultor/a en recursos humans, entre d'altres.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprengui l'estudiantat que vulgui especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Entre d'altres, les tasques que es desenvolupen en aquests camps professionals són el disseny i la direcció de les polítiques de recursos humans de l'organització (p.ex., salarials i de formació), així com les estratègies de reclutament i retenció del talent;  la planificació, supervisió i avaluació del treball de la plantilla; orientació professional d'altres persones; o la resolució de conflictes i negociació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana que l'alumnat hagi superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Persones i Organitzacions, tot i que no és imprescindible. 

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura:

  • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
  • Capacitat per a negociar en un entorn professional
  • Capacitat per argumentar, negociar, intervenir i resoldre conflictes

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al grau d'Administració i Direcció d'Empreses:

  • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial
  • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
  • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

 Les competències específiques vinculades als altres graus (Relacions Laborals i Ocupació, Turisme i Màrqueting i Investigació de Mercats) on també s'imparteix aquesta assignatura són: 

  • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals
  • Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius
  • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització

D'altra banda, els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura s'enumeren a continuació:

Objectius

1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

4. Presentar a l'alumnat algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

5. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats i les empleades.

6. Presentar el concepte de motivació i les teories principals.

7. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

8. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

9. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

10. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

11. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

12. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

13. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 


 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura són:

1. La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa.

1.1. Evolució del paper exercit per la direcció de recursos humans en les organitzacions.

1.1.1. Els rols preestratègics de la gestió de recursos humans.

1.1.2. Els rols estratègics de la gestió de recursos humans.

1.2. El contingut de la gestió de recursos humans.

1.2.1. L'etapa humanista.

1.2.2. L'inici de l'enfocament estratègic.

1.2.3. La direcció estratègica de recursos humans.

1.3. Factors determinants per a la presa de decisions en recursos humans.

1.4. Funcions de recursos humans.

1.4.1.Anàlisi dels llocs de treball.

1.4.2.Processos d'incorporació de persones a l'organització.

1.4.3.Formació i desenvolupament de treballadors.

1.4.4.L'avaluació de l'acompliment.

1.4.5.Els sistemes de retribució.

2. Comportament humà en l'organització.

2.1. Valors, actituds i emocions en el treball.

2.2. La motivació en el lloc de treball.

2.3. El lideratge en l'àmbit de l'organització.

2.4. El treball col·lectiu: dinàmica de grups, inclusió i comunicació.

2.5. Cultura i ciutadania organitzativa.

3. Relacions laborals

3.1. Evolució i concepte de la relació laboral.

3.2. Els agents de les relacions laborals.

3.3. La regulació paccionada de les relacions laborals. 

3.4. Característiques actuals de les relacions laborals.

4. Ètica i direcció de persones.

4.1. Visions teòriques aplicades a la pràctica de la direcció de persones.

4.2. La funció de recursos humans com a suport per a l'organització ètica.

5. El conflicte organitzacional. 

5.1. Identificació del conflicte.

5.2. Tipues de conflictes.

5.3. Transformació del conflicte.

6. Mitjans alternatius de gestió del conflicte.

6.1. Negociació.

6.2. Mediació. 

Aquests continguts proporcionen una visió introductòria de l'àmbit dels recursos humans a l'organització. En primer lloc, es descriu la funció de recursos humans des d'una aproximació històrica, atenent la seva evolució del rol estratègic que actualment exerceix al si de l'organització, a les diferents etapes que ha travessat durant el Segle XX fins a l'actualitat. En segon lloc, es descriuen les diferents funcions de recursos humans que es duen a terme a l'organització. En tercer lloc, es proporciona una introducció al comportament humà a l'organització, prestant especial atenció als valors i les actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup a l'organització, i la cultura organitzacional. Finalment, s'aborda el tema de les relacions laborals i els agents que hi intervenen. Així mateix, s'exposen els elements més importants de la regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col·lectiva i també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Per una altra banda, els continguts de l'assignatura són complementats amb tres temàtiques fonamentals en el dia a dia de l'organització, com són l'ètica aplicada a la gestió de recursos humans, el conflicte i els principals mètodes alternatius per a la seva gestió (negociació i mediació).

Amunt

Comportament ètic i responsable: igualtat d'oportunitats Audiovisual
Comportament ètic i responsable: Conciliació vida personal i laboral Audiovisual
Mitjans alternatius de gestió del conflicte XML
El conflicte organitzacional XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització DAISY
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització EPUB 2.0
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització KARAOKE
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització HTML5
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització PDF
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa XML
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa DAISY
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa EPUB 2.0
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa KARAOKE
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa HTML5
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa PDF
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals XML
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals DAISY
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals EPUB 2.0
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals KARAOKE
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals HTML5
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals PDF
Com aconseguir col·laboradors motivats i amb oportunitats per aportar? Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura es posa a disposició de l'alumnat diferents tipus de recursos d'aprenentatge. Els recursos d'aprenentatge textuals tenen un enfocament principalment teòric i el seu estudi proporciona els coneixements bàsics de l'assignatura. Aquests materials han estat elaborats per un equip d'experts i expertes en la matèria de Recursos Humans. També disposeu de recursos audiovisuals a cadascun dels reptes. Aquests tenen un enfocament pràctic i permeten complementar els coneixements exposats als mòduls textuals. En alguns casos, la seva visualització és rellevant per entendre l'aplicació pràctica d'alguns dels conceptes que s'estudien a l'assignatura. Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits. En aquest sentit, podeu ampliar la informació dels mòduls textuals de l'assignatura amb la consulta de bibliografia bàsica i complementaria, així com d'altres fonts d'informació que us hem llistat a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació del pla docent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt