Introducció a la comptabilitat Codi:  01.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Per prendre una decisió és necessari disposar d'informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial. Aquesta assignatura és la continuïtat d'Introducció a la informació financera de l'empresaLa  Introducció a la comptabilitat pretén, en primer terme, familiaritzar a l'estudiant amb els conceptes i la terminologia que es desenvoluparà al llarg de tota la carrera i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet.  


Aquesta fixació de conceptes és per descomptat important per a aquells que no han tingut contacte en els seus estudis previs amb les matèries comptables, però també és fonamental per aquells estudiants que en la seva activitat laboral o professional utilitzen molts dels termes i idees que anem a exposar. Per a ells conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar  els seus coneixements els aportarà valor afegit.

Amunt

Introducció a la comptabilitat és una assignatura obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Aquesta assignatura és la base d'un conjunt d'assignatures que s'agrupen dins de l'àrea de la comptabilitat, aquestes són: Comptabilitat financera, Comptabilitat de costos, Auditoria externa, Anàlisi d'estats financers, Control pressupostari i de gestió, Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions i Consolidació d'estats financers, que s'imparteixen en els cursos següents. En elles es desenvolupa i s'aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura.

Amunt

Pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l'empresa i el resultat de la gestió; per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

 • Introducció a la informació financera
 • Dret de l'empresa

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

 • Introducció a la informació financera
 • Dret de l'empresa

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements sobre els fonaments de la tècnica comptable i l'elaboració del Balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals:

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Aquestes competències es materialitzen en els següents objetius d'aprenentatge:

 1. Estudi i coneixement de el marc conceptual del pla general de comptabilitat, de la terminologia específica, dels instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 2. Saber comptabilitzar les transaccions bàsiques que es produeixen en una empresa.
 3. Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.

Amunt

Reptes Descripció
Repte 1

Comencem l'estudi de la comptabilitat coneixent quina informació financera ha de proporcionar.

Es veurà què és la comptabilitat, la seva necessitat i com es divideix. S'introduiran els conceptes bàsics que es treballaran en els reptes següents, patrimoni empresarial i resultat de l'empresa. Per últim es tractarà el fenomen de la normalització comptable.  
Repte 2

Vegem com la tècnica comptable transforma fets comptables en informació financera útil per a la presa de decisions.

En ell es fixaran les principals regles de la metodologia comptable i la terminologia tècnica específica.

Repte 3

Reflectim comptablement l'activitat habitual de l'empresa

S'analitzarà en primer lloc el funcionament comptable dels comptes representatius de les existències, en segon lloc el comptes representatius dels creditors i deutors per operacions comercials i en tercer lloc aspectes que tenen a veure amb els comptes financers.

Repte 4

Reflectim comptablement la compra i finançament de vehicles, naus industrials o maquinària

S'analitzarà en primer lloc el funcionament comptable dels comptes representatius dels fonts de finançament propis i aliens a llarg termini, i en segon lloc el comptes representatius de la immobilització permanent de recursos a l'empresa.

Repte 5

Arribem a al final! Un any de fets comptables reflectits en el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys

En aquest darrer repte es determinarà el resultat de l'exercici. En particular es coneixerà la tipologia dels ingressos i despeses, així com el seu registre i valoració. També es tractarà el procediment pel que el resultat forma part del patrimoni net de l'empresa.

Amunt

Actiu i passiu corrent PDF
Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF
El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Finançament bàsic i actiu no corrent PDF
Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF
Exercicis. El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Exercicis. Finançament bàsic i passiu no corrent PDF
Exercicis. Actiu i passiu corrent PDF
Exercicis. Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF
Exercicis. Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF

Amunt

Els materials dels que disposa l'assignatura són dos i es pot accedir a ells a través de l'apartat RECURSOS de l'aula:

MODULS DIDACTICS. En ells s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. 

EXERCICIS. Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun dels mòduls didàctics. És un complement fonamental als mòduls didàctics. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt