Introducció al Business Intelligence Codi:  08.619    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Sigui quin sigui el volum d'una organització, totes elles tenen en comú una mateixa necessitat: prendre decisions que repercuteixin de forma positiva en el negoci. Per prendre decisions eficients, ja no és suficient amb l'ús de la intuïció o l'experiència sinó que és necessari recolzar-se d'informació precisa respecte el rendiment d'una àrea o procés particular.

Els sistemes d'intel·ligència de negoci, o Business Intelligence (BI), apareixen com a resposta a aquesta necessitat i capaciten a una organització a optimitzar les seves decisions a través de la captura, l'emmagatzematge i l'anàlisi de les dades que generen. Cal comentar que parlar de BI es tractar d'un conjunt de metodologies, aplicacions, pràctiques i capacitats, no és només parlar de tecnologia.

Aquesta assignatura ofereix la presentació del concepte d'intel·ligència de negoci i les tendències actuals, a més d'un resum de les principals activitats que conformen el desenvolupament d'un sistema de BI. L'assignatura no pretén donar una explicació completa i detallada de cadascuna d'aquestes activitats, sinó donar una visió general sobre la intel·ligència de negoci, els elements que composen un sistema BI i com crear aquests sistemes des d'una perspectiva real.

També introdueix el concepte de Big Data, que fa referència a la explosió en complexitat de les dades en el context d'una organització. I que obre la porta a noves formes d'analitzar les dades en l'àmbit de màrqueting.

A través del material teòric i els casos pràctics i reals, el contingut d'aquest curs emfatitza en com les noves tendències s'apliquen en el context d'una organització en general, i en particular del departament de màrqueting, amb la captació i anàlisi de les dades internes de l'organització i les dades externes com les obtingues mitjançant la interacció del client amb l'organització. S'incidirà en la transformació que una organització ha d'iniciar per poder competir analíticament en el mercat.

Amunt

L'assignatura Introducció al business intelligence forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Màrqueting digital i comerç electrònic, i dins del Grau de Administración i Direcció d'Empreses, de la menció Innovació y cambio organitzatiu

L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual ha de suposar aproximadament unes 90 hores d'estudi, i unes 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 6 hores de treball personal per crèdit).

Amunt

Aquesta assignatura proporciona, específicament, una base de coneixements i habilitats per a les persones que han de liderar iniciatives en organitzacions orientades a les dades mitjançant el disseny i desplegament d'estratègies basades en la presa de decisions informades, en les quals es fa un ús intensiu de les dades internes de l'organització i les externes creades pels clients en la interacció amb l'organització.

En general, l'assignatura d'Introducció al Business Intelligence dota als/a les estudiants de les capacitats rellevants per al desenvolupament d'activitats professionals en organitzacions orientades a la cultura analítica.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura es recomana haber superar les asignatures "Iniciació a les competències TIC" i "Màrqueting digital" i/o disposar de coneixement intermig d'Excel o d'R. Encara que els conceptes de l'assignatura estan tractats des d'una perspectiva introductoria, es recomanable tenir soltura amb programes informàtics. Igualment, si l'estudiant tingués alguna dificultat a nivell tecnològic el/la professor/a col·laborador/a en donarà suport.

Amunt

Es recomana tenir un ordinador que soporti els requeriments tècnics de les eines d'escriptori de Tableau: https://www.tableau.com/products/techspecs

Amunt

Les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències transversals 

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Utilitzar i aplicar correctament les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Competències específiques

Aquesta assignatura pretén ser una primera presa de contacte entre l'estudiant i els sistemes d'intel·ligència de negoci. Al final del curs, l'estudiant haurà adquirit les següents competències:

 • Entendre el concepte d'una organització orientada a les dades.
 • Conèixer els beneficis i riscos que aporta un sistema BI a una organització.
 • Conèixer el procés natural de desenvolupament de solucions d'intel·ligència de negoci.
 • Conèixer les diferents etapes tecnològiques que implica un sistema d'intel·ligència de negoci i saber què impliquen cadascuna d'elles.
 • Adquirir les bases per desenvolupar elements d'anàlisi i extracció de dades.
 • Conèixer les actuals tendències dels sistemes BI en el mercat.
 • Entendre que és Big Data i els beneficis/riscos que aporta a una organització.

Amunt

L'assignatura està composada dels següents mòduls:

 • Introducció a la Intel·ligència de Negoci: En aquesta primera part s'introduirà el concepte d'intel·ligència de negoci, els seus beneficis, estratègies i s'indicaran els principals components d'un sistema de Business Intelligence.
 • Explotació de les dades en Business Intelligence: En aquest apartat l'estudiant adquirirà els coneixements relatius a una eina de BI i creará una solució analítica.
 • Introducció a Big Data: En aquest mòdul es proporcionarà una introducció del concepte de Big Data, els seus beneficis i es mostrarà un exemple pràctic real.
 • Explotació de les dades en Big Data: En aquest apartat l'estudiant adquirirà els coneixements relatius a una eina de Big Data i practicará sobre els coneixements adquirits.

Amunt

Introducció al Business Intelligence i big data PDF
[Programari]: Tableau. Desktop PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt