Localització de programari Codi:  B1.423    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Ara per ara, ningú qüestiona que la localització s'ha convertit en un important mercat, un rendible àmbit d'especialització i un apassionant camp d'estudi. Cada dia segueix creixent la demanda de professionals especialitzats capaços d'afrontar els reptes tècnics i lingüístics que planteja la localització d'un producte informàtic o un web i que transcendeixen l'estrictament textual. No obstant això, l'elevat grau de tecnificació que exigeix ¿¿aquest sector constitueix sovint un obstacle per al neòfit, fins i tot si ja compta amb una formació prèvia en traducció o en altres disciplines afins.

Aquesta assignatura s'estructura en vuit unitats integrades per diversos materials (lectures, debats, exercicis i altres activitats) l'objectiu és respondre, entre d'altres, a les següents preguntes:

 • Què és la localització, en què es diferencia de la traducció, entesa en un sentit convencional, i quins són els conceptes bàsics que es manegen en aquest àmbit, avui aglutinats en l'acrònim GILT.
 • Com es localitza un lloc web i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Quines són les principals característiques i les pautes fonamentals per a la gestió d'un projecte de localització.
 • Com es localitzen la interfície i els altres components que integren el programari d'un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Com es localitza la documentació, electrònica o impresa, que sol acompanyar un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Com es localitzen les imatges que sol incloure un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Quines són les característiques fonamentals, la història i les perspectives d'evolució de mercat de la localització, tant en l'àmbit comercial com en el món del programari lliure.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del màster universitari en Traducció i tecnologies dins de la matèria Eines tecnològiques, on també hi són les assignatures Traducció i tecnologies, Traducció audiovisual i Introducció al desenvolupment d'aplicacions web.

Aquesta assignatura té una relació molt marcada amb l'assignatura Introducció al desenvolupment d'aplicacions web.

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida a traductors, professionals d'altres àmbits i titulats de qualsevol especialitat que estiguin interessats en el món de la localització. Pretén donar-los a conèixer aquest sector i oferir-los la capacitació mínima necessària per començar a treballar en aquest camp, ja sigui com a professionals autònoms o com a empleats d'una empresa de serveis de localització.

Amunt

Idealment, qui pretengui cursar aquesta assignatura hauria d'estar familiaritzat amb les tecnologies aplicades a la traducció, en general, i amb les eines de traducció assistida, en particular. Encara que això no és condició sine qua non, en la majoria dels mòduls teòrics i exercicis es parteix de la premissa que l'estudiant ja coneix aquestes tecnologies.

Amunt

Objectius

En culminar profitosament aquesta assignatura, l'estudiant hauria d'haver assolit uns objectius generals que es complementen amb altres d'específics de cadascuna de les vuit unitats didàctiques que  integren l'assignatura.

 • Conèixer, definir i caracteritzar en profunditat l'especialitat d'intermediació multilingüe convencionalment anomenada localització, i els seus principals aspectes i trets definitoris, així com el concepte de GILT (Globalització, Internacionalització, Localització i Traducció).
 • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de disseny i programació d'aplicacions informàtiques i llocs web necessaris per a entendre les peculiaritats dels productes que solen localitzar i internacionalitzar (aplicacions de programari de tota mena, llocs i contingut web, videojocs, productes educatius i lúdics, produccions multimèdia, etc.) i la documentació que els acompanya (material explicatiu, promocional i legal de tot tipus).
 • Analitzar la problemàtica específica que planteja la localització de llocs i contingut web, des d'un punt de vista tècnic, comercial, lingüístic i cultural, sense excloure aspectes com l'accessibilitat, el posicionament, la usabilitat o l'optimització, i posant l'accent en les similituds i diferències més significatives entre els projectes de localització de llocs web i projectes de localització de programari, així com en la distinció entre webs estàtiques i dinàmiques.
 • Entendre els aspectes fonamentals de la gestió de projectes de localització de programari, analitzant les seves peculiaritats, materials, flux de treball, tasques i funcions, processos i fases habituals, i prestant una atenció detallada a les variables cost, temps i qualitat.
 • Comprendre amb detall la problemàtica específica que planteja la localització de la documentació d'un producte informàtic, tant en format electrònic com imprès, des d'un punt de vista tècnic, comercial, lingüístic i cultural, i prestant especial atenció als formats d'arxiu més habituals en un projecte de localització de programari.
 • Estudiar les imatges que solen incloure en un projecte de localització, els seus formats habituals i les eines emprades habitualment per tractar-les, així com la problemàtica que planteja la seva localització i les repercussions de la seva (deficient) internacionalització.
 • Analitzar, catalogar i avaluar les eines especialitzades (comercials i no comercials) que solen emprar-se en cadascuna de les tasques i fases d'un projecte de localització de programari, analitzant comparativament les seves principals virtuts i defectes.
 • Utilitzar i posar a prova les principals característiques i funcions de les eines especialitzades que solen emprar-se en els projectes professionals de localització i, en particular, les d'aquelles (comercials i no comercials) que gaudeixen de major implantació al mercat.
 • Conèixer la història, la situació actual i les perspectives d'evolució de mercat de la localització de programari, els seus nínxols i fluxos de negoci, així com els principals agents d'aquest sector: fabricants de productes informàtics, empreses i professionals proveïdors de serveis de localització, associacions i iniciatives acadèmiques i professionals, incloses les principals fonts d'informació i publicacions d'aquest àmbit.
 • Comprendre el paper de la normalització en el sector de la localització, coneixent les principals associacions, iniciatives i projectes, així com els estàndards i formats normalitzats de major repercussió, i prestant particular atenció als aspectes relacionats amb la compatibilitat entre les eines habitualment emprades en projectes de localització.
 • Estudiar l'evolució de la localització en el món del programari lliure i, en particular, els projectes i iniciatives més destacats i el seu paper com a font d'eines i recursos generals i especialitzats, a més de camp de proves i alternativa a l'mercat comercial de la localització.
 • Conèixer les possibles sortides professionals que ofereix el mercat de la localització, com a professional autònom i com a empleat d'empreses de serveis de localització, exercint tasques vinculades a la gestió de projectes de localització, l'enginyeria informàtica, l'autoedició i la maquetació, el disseny gràfic , la creació de llocs web, la redacció i gestió de continguts multilingües, l'assegurament de la qualitat, la formació i l'assessorament especialitzat, etc., a més de la traducció i la localització pròpiament dites.
 • Ser capaç d'escometre -per encàrrec d'un tercer o per iniciativa pròpia- la localització íntegra d'un producte informàtic de mitjanes entitat i complexitat en totes les seves fases: des de la prospecció de productes susceptibles de ser localitzats i la preparació d'ofertes tècniques i econòmiques fins el lliurament a client del producte acabat, passant per cadascuna de les etapes que comporten la gestió i l'execució d'un projecte d'aquest tipus.

Competències

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE6. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es reparteixen en vuit unitats didàctiques. Cada unitat està integrada per un mòdul teòric que va acompanyat de diversos exercicis i activitats que el complementen.

N.B .: De manera deliberada, s'ha exclòs d'aquesta assignatura la localització de videojocs, que constitueix per si mateixa una especialitat a cavall entre la localització i la traducció per als mitjans audiovisuals amb peculiaritats, pràctiques, eines i procediments propis. Per motius similars, la localització de llocs i contingut web s'aborda aquí a una única unitat didàctica centrada en les webs estàtiques, ja que el tema principal d'aquesta assignatura és la localització de programari.  No obstant això, la majoria dels conceptes aquí estudiats amb detall són extrapolables a altres subàmbits específics de la localització, com pugui ser, per exemple, la localització d'apps, és a dir, miniaplicacions per a dispositius mòbils.

Mòduls teòrics

Les vuit unitats que integren aquesta assignatura consten de mòduls teòrics introductoris que versen sobre els següents aspectes i els continguts es detallen en els materials específics de cada unitat.

 1. Conceptes bàsics
 2. Llocs i contingut web
 3. La gestió de projectes
 4. El programari
 5. La documentació en format electrònic
 6. La documentació en format imprès
 7. Les imatges
 8. El mercat
 9. Exercicis i altres activitats


Els mòduls teòrics s'acompanyen de 12 debats i 8 lectures complementàries, a més d'altres exercicis i activitats de menor entitat que es proposaran a l'aula virtual juntament amb les següents 18 pràctiques programades:

 • Redacció de breu assaig crític (1r de 2)
 • Localització d'un lloc web estàtic
 • Preparació d'oferta de serveis per a la localització integral d'un lloc web estàtic
 • Execució d'exercici de testing de quadre de diàleg localitzat i anàlisi de propostes alternatives de localització
 • Localització d'exercici de testing en format de pàgina web
  Localització de recursos de la interfície d'un producte informàtic en un entorn de programació
 • Localització de recursos de la interfície d'un producte informàtic amb un editor de recursos
 • Localització de recursos de la interfície d'un producte informàtic amb una eina integral de localització
 • Localització de sistema d'ajuda d'un producte informàtic en format HLP
 • Localització de sistema d'ajuda d'un producte informàtic en format CHM
 • Localització de documentació impresa d'un producte informàtic en format ofimàtic
 • Localització de documentació impresa d'un producte informàtic en format d'autoedició (DTP)
 • Localització i testing d'imatges d'un producte informàtic en diversos formats
 • Preparació d'oferta de serveis per a la localització integral d'un producte informàtic
 • Anàlisi comparativa de dues eines de localització de programari
 • Anàlisi comparatiu de dos programes de traducció assistida atenent aspectes que afecten la localització
 • Disseny i preparació de pla de recerca de feina en plantilla o de possibles projectes / clients en l'àmbit de la localització
 • Redacció de breu assaig crític (2n de 2)

És imprescindibe seguir les indicacions específiques de cada exercici i respectar escrupolosament els terminis i condicions de lliurament establerts per a les Pràctiques d'Avaluació Continuada (PAC) tant aquí com a l'aula virtual.

Amunt

Localización de software XML
Localització de programari XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt