Investigació en lingüística, comunicació i traducció Codi:  M4.956    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Investigació en lingüística, comunicació i traducció és una assignatura orientada al disseny i les metodologies de recerca que s'empren en la intersecció entre la traducció i la lingüística. És una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs de recerca d'aquest tipus i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster, si el volen orientar a aquest àmbit.

De manera sintètica, s'espera que al final de l'assignatura l'estudiant sàpiga fer el següent:

  • Dissenyar una recerca de manera raonable i viable i saber triar de la metodologia adequada per a dur-la a terme.
  • Conèixer les metodologies quantitatives, qualitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la intersecció entre la traducció i la lingüística.

No es tracta d'un curs de metodologia de la investigació per se, però s'hi treballen de manera pràctica diversos aspectes que l'alumne podria plantejar-se a l'hora de dur a terme una recerca en l'àmbit de la lingüística aplicada.

Amunt

"Investigació en lingüística, comunicació i traducció" és una assignatura optativa que es recomana dur a terme abans del Treball Final de Màster.

Amunt

L'assignatura es relaciona directament amb diversos tipus de treballs d'investigació en traducció i amb l'exercici avançat de la professió de traductor, atès que també forma per al tractament de corpora bilingües, constitució de terminologies i extracció d'informació significativa de documents.

Amunt

Es recomana especialment que l’estudiant hagi cursat prèviament Metodologia i disseny de la investigació

Amunt

En l'assignatura s'hi treballen les següents competències, les quals es concretaran en els objectius d'aprenentatge que es descriuran en cada activitat:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees en un context d'investigació.

CB9 - Comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1: Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1: Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CT2: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

CT3.- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE3. Identificar estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B, i aplicar solucions apropiades de traducció.

CE4. Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica o estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.

CE5. Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, així com extreure i resumir la seva informació essencial.

CE7: Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.

CT2: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

CE9. Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.

CE10. Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte d'investigació en l'àrea de la lingüística, la comunicació i la traducció.

Amunt

  1. Disseny d'una recerca.
  2. Creació d'un corpus bilingüe comparable.
  3. Extracció de terminologia.
  4. Extracció de definicions i relacions semàntiques.
  5. Estadística aplicada a la traducció.

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Estadística: tomar decisiones a partir de datos Audiovisual

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura consisteix en una selecció de capítols de llibre, articles i vídeos docents específicament assignats a cada una de les activitats.

Per a l'elaboració de les PAC 2, 3 i 4 els alumnes hauran de treballar amb el programa en línia per a la gestió i anàlisi de corpus Sketch Engine. Tots els alumnes podran crear-se gratuïtament un compte amb la seva adreça @uoc.edu fent servir el registre institucional disponible per a la UOC.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt