Problemes recurrents de traducció Codi:  M4.962    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Un dels reptes més importants amb que s'enfronta la lingüística aplicada a la traducció és la resolució eficaç de la gran varietat de problemes lingüístics que sorgeixen per exemple a l'hora de traduir una llengua germànica com l'anglès en una llengua romànica com el català o el castellà. En aquesta assignatura es posa un èmfasi especial en la relació entre la lingüística contrastiva (cf. el català i el castellà com a llengües romàniques vs. l'anglès com a llengua germànica) i la lingüística aplicada a la traducció (de l'anglès, com a llengua font, a català / castellà, com a llengua meta).

Amunt

Aquesta assignatura del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies és optativa. S'hi presenten els principals conceptes de lingüística i traductologia necessaris per exercir amb èxit la professió de traductor. Així mateix, aprofundeix en el coneixement gramatical de les llengües implicades (català o castellà i anglès).

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb les altres de l'màster, s'orienta a la formació de traductors capaços de reconèixer i conèixer una gran varietat d'aspectes lingüístics que els permetran millorar la qualitat del seu treball.

Amunt

Domini superior de la llengua catalana i/o castellana  — equivalent al nivell nadiu o al nivell C2 del marc comú europeu de referència —  i bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les competències següents :

1. Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B, i aplicar solucions apropiades de traducció.

2. Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica, estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.

3. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

4. Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.

5. Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

Amunt

1. Tipologia lingüística, lingüística contrastiva i lingüística aplicada a la traducció.

2. Metàfores conceptuals i construccions idiomàtiques.

3. Aspectes de gramàtica comparada (anglès - català/castellà).

Amunt

Contrastive Linguistics XML
Contrastive Linguistics DAISY
Contrastive Linguistics EPUB 2.0
Contrastive Linguistics MOBIPOCKET
Contrastive Linguistics HTML5
Contrastive Linguistics PDF

Amunt

Material (continuació).

Alvarez, Antonia. (1993). "On Translating Metaphor". Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal. Vol. 38, n° 3, pp. 479-490. ISSN 0026045.

Cifuentes Férez, Paula. (2008). "La traducción de manera de movimiento en textos narrativos del inglés al español". En Rafael Monroy Casas y Aquilino Sánchez Pérez (coord.). 25 años de lingüística en España: hitos y retos [Recurso electrónico], págs. 1001-1009. ISBN 978-84-8371-714-1.

Curell Gotor, Hortensia y A. Fernández-Montraveta (2018). pp. 24-38. Major Constructions.

Gonzàlvez i Escolano, Héctor (2001). "Estudi contrastiu de l'expressió del desplaçament físic espacial en les traduccions de novel·les angleses al català. Unes quantes orientacions cognitives per als traductor". En León: Universidad de León. ISBN 9788477199847.

Ibarretxe-Antuñano, Iraide. (2003). "What translation tells us about motion: a contrastive study of typologically different languages". International Journal of English Studies 3(2): 151-176.

Lakoff, G. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor". En A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought, 202-251. Cambridge: Cambridge University Press.

Mateu Fontanals, Jaume (2001). "Tipología lingüística y enseñanza de segundas lenguas". En Duran, J.R.L.(ed.). Actas do I Congreso Internacional de Lingüística Contrastiva, Bilingüísmo, Traducción ea súa Aplicación ó Ensino das Linguas. pp. 91-99. Vigo: Servicio de Publicacions da Universidade de Vigo,. ISBN 9788481581348.

Schäffner, C. (2004). "Metaphor and translation: some implications of a cognitive approach." Journal of Pragmatics 36.7: 1253-1269. ISSN 0378-2166.

Slobin, D. I. (1996). "Two Ways to Travel: Verbs of Motion in English and Spanish.". En Shibatani, M. y Thompson, S.A. (eds.). Grammatical constructions: their form and meaning, pp. 195-219. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198238713.

Slobin, D. I. (2005). "Relating narrative events in translation.". En Ravid, Dorit, Shyldkrot, Hava Bat-Zeev (eds.). Perspectives on language and language development: Essays in honor of Ruth A. Berman, pp. 115-130. Dordrecht: Kluwer. ISBN 9781402079030.

Tolkien, J.R.R. "Capítol 6: Fugir del foc i caure a les brases.". En Tolkien, J.R.R. El Hòbbit. pp. 89-106. Barcelona : La Magrana, 1983.. ISBN 9788474101294

Tolkien, J.R.R. "Capítol 6: De la Sartén al Fuego.". En Tolkien, J.R.R. El Hòbbit, pp. 114-137. Minotauro. ISBN 9789706906540.

Tolkien, J.R.R. "Chapter 6: Out of the Frying Pan into the Fire.". En Tolkien, J.R.R.. The Hobbit, pp. 83-88. Houghton Mifflin, 1966. ISBN 395071224.

Wheeler, M., A. Yates & N. Dols (1999). Catalan. A Comprehensive Grammar. London/New York: Routledge. [caps. 35 & 36 de IV: "Information structure and word order"]. ISBN 9780415103428.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt