Gràfics 3D Codi:  06.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Gràfics 3D és una introducció al modelatge d'objectes en 3 dimensions. Aborda el coneixement, estudi i utilització de les tècniques de generació i manipulació de gràfics digitals integrats per objectes i escenes tridimensionals. 

Per l'evolució vertiginosa que han experimentat les imatges avui en dia, es fa imprescindible endinsar-se en el coneixement de totes aquelles tècniques que ens condueixen a percebre els objectes, ja siguin formes rígides o deformables, d'una manera semblant a com les percep l'ull humà. Aquesta necessitat provoca al seu torn que la majoria de les empreses i professionals del sector necessitin persones qualificades que sàpiguen desenvolupar-se amb facilitat davant de tots aquells aspectes de la tècnica que possibiliten crear o modificar objectes de manera que puguin ser integrats en una escena real o fictícia. 
Acostumats a treballar sobre formes planes, el salt a les tres dimensions implica la necessitat d'adquirir conceptes i coneixements de geometria espacial, sistemes de generació, modificació i representació de formes, així com dotar de característiques de tot tipus. 

El primer mòdul situa a l'estudiant dins del món dels gràfics 3D i la cultura visual actual, fent un breu recorregut històric des de la seva aparició fins ara, analitzant els principals programes i les diverses aplicacions i usos dels gràfics 3D. 

En els següents mòduls es treballa en l'espai de tres dimensions, generant i manipulant cossos, permetent que els objectes que integren l'escena puguin ser observats des de diferents llocs i amb diferents sistemes, controlant característiques dependents de condicions externes (il·luminació, ambient, etc. ), o internes (material, textura, opacitat, etc.). 

La creixent demanda de gràfics generats per ordinador per part de les aplicacions multimèdia, fa aquesta assignatura imprescindible per a la creació d'aplicacions d'àmbit professional, en què objectes, escenes i personatges reals o ficticis en tres dimensions han d'aconseguir seduir els usuaris. 

Enfocament Conceptual  La importància dels gràfics tridimensionals en les aplicacions multimèdia és cada dia més gran, ja sigui per crear elements d'una interfície, com per presentar a l'usuari una informació complexa o visualitzar un procés de forma més clara. No hi ha una altra eina més eficaç per mostrar el funcionament de mecanismes encara no fabricats, ni tampoc per deixar visible el funcionament intern d'aquells que existeixen però són inaccessibles a la visió humana al seu interior. Els recursos actuals permeten fins i tot combinar elements reals amb altres ficticis, combinar elements semitransparents amb altres opacs etc.

Aquests són només alguns exemples d'utilització dels gràfics 3D, però podrien trobar molts més, com, per exemple, la generació d'imatges i animacions per a jocs i aplicacions interactives, la creació de models per a aplicacions de temps real (jocs, realitat virtual i Internet), etc. Cada vegada més, els gràfics 3D ocupen un lloc preferent, gràcies en gran mesura a la potència actual dels ordinadors i la difusió de targetes acceleradores 3D.

Amunt

A més del propi interès com a introducció al disseny en 3D, aquesta assignatura és també la base fonamental per després cursar assignatures com Animació 3D i Realitat Virtual, ja que els coneixements que s'adquiriran en aquesta assignatura contribueixen de manera eficaç a tenir una base més sòlida per cursar posteriors assignatures que formen part del Grau en Multimèdia i Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

Amunt

L'estudiant utilitzarà els coneixements adquirits per a la creació i animació de gràfics tridimensionals. Veurà també incrementada la seva capacitat de projecció espacial i els seus coneixements sobre el mode en que veiem, potenciant alhora la seva creativitat.

La publicitat, el disseny, la arquitectura, la creació de pel·lícules cinematogràfiques o clips d'animació, la simulació d'events i l'art són bons exemples de la potencialitat professional d'aquest àmbit. 

També pot resultar útil per al perfil professional de l'estudiant adquirir la capacitat de realitzar presentacions en les que serà possible integrar text en 3D, animacions i crear catàlegs tridimensionals.

Amunt

No són necessaris tenir ja adquirits coneixements previs per cursar aquesta assignatura. Malgrat això, tenir habilitats en la creació de gràfics bidimensionals pot contribuir a facilitar la generació de formes espacials rígides a partir de formes planes de geometria convencional, per tant és recomanable haver cursat l'assignatura de Disseny gràfic.

Amunt

Aquesta assignatura suposa el primer contacte amb els gràfics tridimensionals. Forma part d'una sèrie d'assignatures que s'ocuparan de la tridimensionalitat, estàtica i animada, així com també habilita a l'estudiant per enfrontar-se a l'àmbit de la realitat virtual. L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i modelar imatges sintètiques en 3D, que alhora el capacita per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals, estàtics i animats, d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.

Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny, basats en el modelatge, la il·luminació i el texturitzat. Per això, l'assignatura tractarà d'assentar uns coneixements bàsics de la tridimensionalitat, abordant l'aprenentatge del programari Autodesk Maya com a programa de modelat i per la part d'aplicació de materials, il·luminació i render.

Aquesta assignatura no té cap tipus de pre-requisit ni necessita de coneixements previs. Malgrat això, és recomanable haver cursat ja Disseny gràfic.

Amunt

L'objectiu general de l'assignatura es centra en el coneixement, la creació o modificació d'objectes i escenes tridimensionals de caràcter realista. Cal per això que l'estudiant conegui els conceptes teòrics i les tècniques per implementar-los en les aplicacions, i que li permetrà la generació d'objectes tridimensionals i la seva integració en escenes reals o imaginàries. 

Objectius específics

 • Conèixer l'evolució històrica dels gràfics 3D, així com les principals eines comercials per al disseny de gràfics 3D. 
 • Conèixer les principals aplicacions i usos dels gràfics 3D en la cultura visual contemporània. 
 • Conèixer els objectes bàsics que pot generar de forma directa l'aplicació triada, així com les seves característiques de forma, topologia i elements referencials. 
 • Conèixer i saber aplicar els conceptes relatius a la representació d'objectes i escenes espacials sobre superfícies planes. 
 • Definir el concepte de cambra sintètica i les seves característiques. 
 • Conèixer i aplicar els conceptes relatius a la visualització d'objectes i escenes mitjançant càmeres sintètiques. 
 • Conèixer i utilitzar les diferents tècniques que existeixen per modelar objectes. 
 • Generar objectes mitjançant la utilització d'aquestes tècniques. 
 • Conèixer i saber utilitzar transformacions en tres dimensions als objectes. 
 • Conèixer i aplicar les tècniques que s'utilitzen per donar aparença real als objectes i escenes. 
 • Revestir diferents objectes del material i textura adequats. 
 • Conèixer i treballar les tècniques d'il luminació en objectes i escenes. 
 • Dotar diferents objectes de característiques especials com transparència, brillantor, reflex i altres característiques. 
 • Combinar objectes i escenes procedents de diferents fonts.  

Competències generals del grau

 • Capacitat per innovar i generar noves idees. 
 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. 
 • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.  

Competències de l'assignatura 

 • Capacitat per resoldre problemes de disseny en 3D. 
 • Domini d'eines específiques per a la creació, el modelatge i les textures en 3D.
 • Coneixement de les tècniques de representació 3D. 
 • Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius al disseny en tres dimensions. 
 • Domini d'eines específiques i programes per a la modelització en tres dimensions.

Amunt

Història i aplicacions 3D 

 • Inici i actualitat del 3D Funcionalitats del 3D Actualitat 
 • Camps d'aplicació 
 • Tecnologia 3D a la xarxa 
 • Senzillesa enfront de complexitat 
 • El futur del 3D: entorns i aplicacions 

Introducció als gràfics per ordinador 

 • Introducció Cossos comuns de generació directa 
 • Conceptes relacionats amb la generació directa per secció i recorregut  
 • Visualització 
 • Sistemes de projecció 
 • Projeccions axonomètriques ortogonals 
 • Projeccions axonomètriques obliqües 
 • Projecció central o cònica 
 • Estudi, característiques i comparació 

Modelar en tres dimensions 

 • Conceptes preliminars 
 • El modelaje 
 • Obtenció del resultat final 

Textures 

 • Introducció 
 • Textures superposades
 • Tipus de textures 
 • Filtrat de textures

Il·luminació 

 • Conceptes bàsics 
 • Les llums i el render 
 • El comportament de la llum 
 • La qualitat de la llum 
 • Tipus de llums 
 • Les ombres 
 • Tècniques d'il·luminació bàsiques 
 • Tècniques d'il·luminació avançades

Amunt

Vídeo. Introducció al modelat 3D Audiovisual
Vídeo. Modelat de superfícies dures Audiovisual
Vídeo. Modelat de superfícies orgàniques Audiovisual
Vídeo. Materials i textures Audiovisual
Vídeo. Il·luminació Audiovisual
Vídeo. Render Audiovisual

Amunt


Programari:
 Autodesk Maya

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt