Programació web avançada Codi:  06.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Programació Web Avançada és una assignatura que introdueix a l'estudiant en la programació d'aplicacions Web interactives que aporten millores d'interacció i rendiment respecte a les pàgines Web estàtiques i a les dinàmiques que requereixen la recàrrega total de la pàgina.

L'assignatura revisa conceptes fonamentals de la programació Web, com la asincronía i la manipulació del DOM (Document Object Model); que l'estudiant ja hauria de conèixer abans de cursar l'assignatura. A continuació, aprofundirem en conceptes més avançats de la programació Web, com la gestió de l'estat o la integració de les dades en les nostres aplicacions.

Els conceptes es posen en pràctica i s'aprofundeixen mitjançant el desenvolupament d'un cas d'estudi basat en el framework Vue.js.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa i forma part de les mencions Desenvolupament d'aplicacions interactives i Enginyeria web.

Per a cursar aquesta assignatura l'estudiant hauria d'haver realitzat les següents assignatures:

 • Llenguatges i estàndards web
 • Programació
 • Programació web

Amunt

Es imprescindible tenir uns coneixements bàsics de JavaScript, adquirits a l'assignatura Programació Web

Amunt

Aquesta assignatura té els següents objectius:

 • Estudiar els conceptes de pàgines estàtiques i dinàmiques així com les aplicacions Web i RIA
 • Veure l'evolució de la Web i tecnologies que ho han fet possible fins a l'actualitat
 • Conèixer el desenvolupament d'aplicacions web amb Vue.js
 • Estudiar el DOM i AJAX per a implementar pàgines més interactives

Es desenvolupen les següents competències específiques del Grau en Multimèdia (en extinció):

 • CE12. Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • CE13. Capacitat per a usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • CE14. Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • CE15. Capacitat per a implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

Es desenvolupen les següents competències transversals i específiques del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia:

 • CT1 . Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • CT2. Comunicar-se en anglès amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
 • CE4. Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia

Les competències i resultats d'aprenentatge de cada activitat faran referència a les competències del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia, ja que el Grau en Multimèdia està en extinció.

Amunt

 1. Introducció a la programació web avançada
 2. L'entorn de desenvolupament
 3. Conceptes bàsics de Javascript
 4. Conceptes avançats
  1. El patró MVVM
  2. Els components Web
  3. Gestió de l'estat
  4. Asincronia
  5. Consum de dades mitjançant APIs externes
  6. Integració back-end / front-end

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt