Comunicació i treball en equip a la xarxa Codi:  20.440    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els professionals del disseny multimèdia, a més de saber dissenyar pàgines web, interfícies d'usuari o videojocs, entre d'altres, tenen la necessitat de comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris i els directius, de redactar projectes o presentar informes, de treballar en equips interdisciplinaris i DE FER un ús intensiu de les TIC amb la màxima eficiència possible. Aquesta assignatura té com a finalitat treballar tres competències transversals imprescindibles tant en aquest àmbit professional com en l'acadèmic: l'ús i aplicació de les TIC, el treball en equip en xarxa i la comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.

Pel que fa a la competència de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional pretenem posar a l'abast dels estudiants les eines de què disposa actualment la lingüística per resoldre els principals problemes que es presenten en la redacció de textos especialitzats de l'àmbit de les TIC. Es tracta, per tant, de saber utilitzar la llengua en situacions concretes. La finalitat del curs no és aprendre gramàtica, sinó que us familiaritzeu amb les principals tècniques de producció de textos especialitzats, basades en l'adequació al context comunicatiu, la coherència en l'organització de la informació (nivell macroestructural) i la cohesió entre les unitats que integren el text (nivell microestructural). Aquestes tècniques només es poden arribar a dominar a partir de la pràctica continuada, el coneixement dels diferents tipus de text i dels gèneres, i la reflexió sobre la pròpia experiència. Així doncs, l'objectiu fonamental és que assoliu un nivell bàsic d'aquesta competència transversal, imprescindible en l'exercici professional de qualsevol titulat de les TIC.

Pel que fa a la competència d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional  l'objectiu és conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies i els mitjans digitals per comunicar-se, organitzar-se, cercar i analitzar la informació, crear i compartir continguts i construir coneixement de manera crítica, eficient, creativa, autònoma, flexible, ètica, cívica i reflexiva en l'àmbit acadèmic i professional. 

Pel que fa a la competència de treball en equip en xarxa l'objectiu és participar i col·laborar de forma activa en un grup de persones en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir fites superiors a les que s'assolirien en l'àmbit individual utilitzant eines col·laboratives en línia.

La superació de l'assignatura es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Rebreu el certificat d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia que es recomana cursar en el primer semestre.  Atès que, els seus continguts són de tipus competencial, és important que els treballeu com més aviat millor perquè els haureu d'aplicar a la resta d'assignatures de la titulació.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura són suficients els coneixements lingüístics bàsics de català de nivell de batxillerat i de competència digital.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències del grau:

 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CG1 - Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia
 • CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional:
  • Cerca, selecció, organització de la informació i anàlisi i explotació de dades
  • Creació de continguts digitals
  • Autonomia digital i resolució de problemes
  • Seguretat, benestar i civisme digital

 

Amunt

El treball en equip en entors virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Competència comunicativa per a professionals de les TIC PDF
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Textos prototípics de l'àmbit TIC Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt