Fonaments físics de la multimèdia Codi:  20.443    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Física per a multimèdia pretén donar la formació en Física necessària per als estudiants del Grau de Multimèdia.

El principal punt d'interès que té la Física per al futur Graduat en Multimèdia resideix en la possibilitat de plasmar en una presentació multimèdia el comportament d'un objecte real, la qual cosa permet realitzar simulacions i animacions realistes.

A més, tenir els coneixements bàsics de física permet entendre les noves tecnologies i, fins i tot, preveure cap a on podran anar els futurs avenços.

També pretén formar a l'estudiant amb aquells coneixements científics que li ajudin a entendre millor determinats processos associats a la producció multimèdia, com per exemple la naturalesa del so per al seu tractament per ordinador.

Aquesta assignatura s'ofereix també en el grau de Multimèdia sota el nom de Física dels sistemes multimèdia.

Amunt

Per il·lustrar i practicar els coneixements adquirits en l'assignatura es programarà en Processing, per la qual cosa és convenient disposar d'un mínim de coneixements sobre el tema, encara que el nivell de sofisticació dels exercicis en aquest aspecte és baix.

Pel seu enfocament, l'assignatura és similar a les assignatures de matemàtiques del pla d'estudis. I, atès que tracta de realitzar animacions realistes, està relacionada amb animació i amb l'assignatura Animació per ordinador.

 

Amunt

La Física, sobretot la Cinemàtica, té un gran camp d'aplicació per als estudiants de Grau de Multimèdia. A títol d'exemple, qualsevol joc d'una complexitat mitjana requerirà de l'aplicació de les lleis bàsiques de la dinàmica (conservació de la quantitat de moviment, càlcul d'equacions de moviment, etc), i jocs i aplicacions 3D complexes requeriran de càlculs més avançats com la detecció de col·lisions, o els posicionaments predictius.

Amunt

És convenient, però no imprescindible, comptar amb coneixements de:

  • matemàtiques bàsiques (càlcul vectorial, resolució de sistemes d'equacions i operacions matemàtiques)
  • programació bàsica, per aplicar-los al llenguatge Processing.

Amunt

No és obligatori haver cursat cap assignatura prèvia a Fonaments Físics de la Multimèdia (Física per a Multimèida). Tanmateix, és recomanable haver cursat, o cursar al mateix temps, Fonaments Matemàtics de la  Multimèdia (Matemàtiques per a Multimèdia).

Amunt

En el Grau de Tecnologies Multimèdia les competències són: 
  • CE1- Utilitzar els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia. 
  • CE4- Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
En el Grau Multmèdia les competències són:

 

  • Introduir els conceptes físics necessaris per entendre el món multimèdia. Es pretén facilitar la comprensió de les bases físiques dels elements que componen els sistemes multimèdia amb la finalitat de conèixer i aprofitar al màxim les seves possibilitats.
  • Introduir els conceptes necessaris per representar la realitat física que ens envolta d'una manera fidel. Es realitzaran simulacions i animacions realistes basades en les lleis de la Física.
  • Comprendre la naturalesa i propietats de les ones, fent especial recalcament en les ones sonores.
  • Comprendre la naturalesa dels fenòmens elèctrics, magnètics i electrònics.

 

Amunt

Punts i vectors: aquest és un capítol introductori. Explica els conceptes bàsics de matemàtiques que es necessiten per entendre la física. Aquí veureu què és un punt, què són un vector i un escalar i com s'operen els vectors. Aquest capítol també mostra aquests conceptes a través dels primers programes en Processing i és una introducció als principis bàsics de la programació en Processing.

Cinemàtica: aquest capítol explica com descriure un moviment. Explica els elements que són necessaris per a realitzar aquesta descripció, com ara la posició, la velocitat i l'acceleració. Se centra en tres moviments en particular:

- Moviment rectilini: dins d'aquest tracta dels casos en què la velocitat és constant (moviment rectilini i uniforme, MRU) i l'acceleració és constant (moviment rectilini uniformement accelerat, MRUA). Es fa un esment especial de el moviment de caiguda lliure i de el tir parabòlic que, tot i no ser un moviment rectilini, és una combinació d'un MRU i un MRUA.

- Moviment oscil·latori harmònic simple (moas): aquest moviment es tracta per la seva importància en molts fenòmens físics, com els vibratoris i oscil·latoris.

- Moviment circular: dins d'aquest es mostren l'acceleració normal i es tracta només el moviment circular uniforme (MCU).

Dinàmica: aquest és el capítol més llarg i el que inclou més temes diferents. En aquest capítol trobarem diverses parts:

- Dinàmica: s'introdueixen les lleis de Newton i les diverses forces amb les que es treballarà: el pes amb la llei de gravitació universal, la normal, la tensió i la força elàstica. També s'introdueix la força de fregament.

- Treball i energia: s'introdueixen els conceptes de treball i energia, així com les diverses energies amb les quals es treballarà, què són les energies cinètica, potencial gravitatòria i potència elàstica. També s'introdueix el treball de la força de fregament.

- Sistemes de partícules: en aquesta part introduirem els conceptes de centre de masses i moment lineal. Veureu també com s'apliquen els principis de conservació a la resolució de problemes de xocs i explosions.

Ones i so: aquest capítol descriu els moviments oscil·latoris i les seves característiques. Té dues parts principals:

- Ones: és on s'explica quins tipus d'ones hi ha i com es caracteritzen.

- So: es focalitza en les ones sonores i com es caracteritza el so. S'explica com varia el so en funció de el moviment d'emissor i receptor (l'efecte Doppler) i inclou una part orientada a la música.

Òptica i visió: aquest capítol s'orienta als fenòmens relacionats amb la llum:

- Interacció entre llum i matèria: aquí es descriuen els fenòmens de reflexió i refracció, entre d'altres, i es mostra el cas de la reflexió total i la seva aplicació a la fibra òptica.

- Òptica geomètrica: en aquesta part es descriu la formació d'imatges en una cambra fosca i a través de miralls (tant plans com esfèrics) i lents. S'inclouen els sistemes de detecció i enregistrament de llum (com l'ull humà, la pel·lícula fotogràfica, les cèl·lules fotoelèctriques, els CCD o els CMOS) i conclou amb una introducció a el processament digital d'imatges.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt