Cultura Digital Codi:  20.444    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'analitza l'evolució recent dels mitjans digitals, els llenguatges associats i les aplicacions interactives, amb una especial atenció al programari des de la seva visió teòrica i la seva importància per a la cultura contemporània. S'estudia també -des d'una perspectiva general- la història de les TIC i els canvis generats per l'aparició d'Internet en el sector dels mitjans de comunicació, específicament, l'impacte de la convergència digital en el camp de la creació i la producció de continguts digitals interactius. Des d'una visió teorico-pràctica, l'estudiant analitzarà diferents aplicacions multimèdia, estudiant les diferents tècniques de programari i reflexionant sobre la seva significació cultural.

Amunt

Cultura Digital és una assignatura introductòria al món dels mitjans digitals que forma part de la matèria de Fonaments i Context Multimèdia. Introdueix a l'estudiant en l'anàlisi i la reflexió al voltant del programari i la seva significació cultural, competències imprescindibles per a la formació de qualsevol professional del sector.

Aquesta assignatura és equivalent a Fonaments i evolució de la multimedia del Grau de Multimèdia.

Amunt

En aquesta assignatura es fa una aproximació inicial al sector dels nous mitjans, als productes interactius i als professionals del sector multimèdia.

Qualsevol perfil professional relacionat amb la creació, difusió o gestió dels nous mitjans digitals necessita de la comprensió del programari més enllà del seu funcionament bàsic. A Cultura Digital s'ofereixen les bases per a la formació d'un discurs crític i reflexiu, de gran utilitat per a la presa de decisions en els processos de gestió de projectes i de creació de nous continguts digitals en l'entorn professional de les noves tecnologies.

Amunt

Aquesta assignatura no té requisits previs. Els estudiants que reuneixen els requeriments per accedir a la Universitat es pressuposa que tenen les competències acadèmiques bàsiques necessàries per poder cursar aquesta assignatura.

Amunt

Objetius generals

- Analitzar la cultura digital contemporània en un nivell d'abstracció adequat, identificant els elements i dimensions que la conformen i el paper d'aquests en la seva definició.

- Utilitzar de forma eficient les noves tecnologies emergents i integrar al costat d'altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast.

- Formalitzar respostes i avaluar les possibles alternatives davant encàrrecs naturalesa multimèdia, i desenvolupar i implementar la solució més adequada.

- Formular solucions innovadores i dissenyar propostes creatives.

- Saber adaptar-se a un entorn canviant de forma eficient, àgil i flexible.

Competències

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimedia (GTIDM)

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG3 - Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.

CE2 - Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.

Grau de Multimedia (GMM)

C1 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

C2 - Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.

C3 - Capacitat per innovar i generar noves idees.

C4 - Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

C5 - Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.

C6 - Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.

C7 - Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.

Amunt

1. Introducció al programari com a motor de les societats contemporànies i anàlisi de la importància dels estudis sobre el programari cultural.

2. El programari de mitjans i els metamitjans. Tècniques independents i tècniques específiques.

3. Hibridació i multimèdia, l'evolució de l'ordinador com a metamitjà.

4. Algoritmes i estructures de dades: metamitjans i monomitjà.

5. El programari en acció i el disseny de mitjans. Espais tridimensionals, capes i formes variables.

Amunt

Amunt

LLibre [ePub]: Manovich, Lev. (2013). El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt