Fotografia i vídeo Codi:  20.447    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En la creació i desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia els elements audiovisuals constitueixen una part important dels projectes. Són nombroses les aplicacions multimèdia que integren fotografia i clips de vídeo a l'hora que també abunden els casos en els que la mateixa aplicació està concebuda amb criteris d'animació i ritme que són propers al llenguatge audiovisual. També en tots els casos la interacció juga un paper important en el desenvolupament de les aplicacions de forma que sovint es produeix un diàleg entre la linealitat pròpia del vídeo i la no seqüencialitat dels continguts interactius. D'altra banda és evident que els dispositius mòbils juguen un rol democratitzador en la producció de fotografia i vídeo des del moment en que faciliten en gran mesura les qüestions tècniques i permeten concentrar l'atenció en el llenguatge i en les formes narratives. El nous dispositius capaços de fer fotografia i vídeo, des dels drons a les càmeres 360º, tenen implicacions no només a nivell a tecnològic sinó també a nivell de llenguatge. Les formes d'enregistrament derivades dels nous dispositius, la possibilitat de l'edició ubíqüa, els formats idonis per cada ús o la mateixa forma del relat són factors que comporten importants novetats que podem explorar i experimentar.

L'assignatura de Fotografia i vídeo presenta un recorregut pels fonaments d'aquests dos medis, els posa en relació i els diferencia també en els aspectes que com el ritme o el factor temporal són especialment significatius en el vídeo. 

A nivell metodològic l'assignatura es basa en l'aprenentatge per l'activitat.

Amunt

L'assignatura de Fotografia i vídeo és obligatòria al Grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia. És introductòria i per tant es parteix d'un suposat nivell zero. Un nivell zero que no vol dir desconeixement absolut del tema perquè en l'ambient sociocultural en el que ens trobem sempre hi ha una alfabetització audiovisual prèvia que pot ser més o menys implícita. La producció de fotografia, cinema, televisió o publicitat conviuen amb innombrables usos particulars de la imatge. La fotografia i l'audiovisual formen part de la nostra realitat quotidiana.

L'assignatura introdueix algunes nocions bàsiques sobre la narrativa fotogràfica i del vídeo però el guió pròpiament es tractarà en profunditat a l'assignatura de Storytelling.

D'altra banda hi ha també altres assignatures que presenten continuïtat amb aquesta. En aquest sentit Composició digital és un segon nivell en l'aprenentatge de l'edició audiovisual. Mentre a Fotografia i vídeo es treballen els procediments relacionats amb la realització, l'edició i la publicació pensant en el clip com a element narratiu, a Composició Digital es treballen els procediments relacionats amb la construcció del clip com a una escena audiovisual complexa.

Finalment, una altra assignatura relacionada amb aquesta és Animació 2D i 3D. En aquest cas el punt d'encontre entre les dues està en tot allò que fa referència a la imatge en moviment (planificació, composició, ritme,...) i el punt de diferenciació rau en l'origen de la imatge en fonts naturals i sintètiques en una assignatura i en l'altra.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat rols específics relacionats amb la producció fotogràfica o audiovisual com són els de càmera, de realitzador, il·luminador, editor o compositor digital. Més aviat la intenció és oferir un recorregut general per totes aquestes funcionalitats per tal que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir produccions fotogràfiques i audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. D'altra banda, independentment que sigui ell qui assumeixi una producció fotogràfica i/o audiovisual o la delegui, és important el coneixement dels factors propis i diferencials que caracteritza aquestes temàtiques.

Amunt

No calen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura de Fotografia i vídeo introdueix a la realització i edició de la fotografia i el vídeo digital. Dins d'aquest marc general focalitza especialment en la utilització dels dos medis per a la web i els dispositius mòbils. La fotografia i el vídeo comparteixen algunes nocions i principis, hi ha una part del llenguatge fotogràfic i del llenguatge audiovisual que és comuna, i en aquest sentit es tracta de continguts que es veuen a l'assignatura de forma comparada i relacionada. Però hi ha també altres continguts que són específics, especialment del vídeo. Així les nocions relacionades amb el ritme i en general amb el factor temporal, son pròpies del vídeo i reben una atenció especial dins de l'assignatura. l

La càmera rèflex o EVIL, la càmera de vídeo i els dispositius mòbils són els elements actuals més habituals utilitzats per a la captura de la imatge fixa o en moviment a partir de fonts naturals. A l'assignatura es veuen les funcionalitats pròpies d'aquests dispositius per a la realització de fotografia i vídeo. 

A nivell de revelat i processat es treballa amb programes del paquet d'Adobe Creative Cloud (CameraRaw, Lightroom i Photoshop per la fotografia i Premiere per al vídeo). També es veu de forma introductòria les funcionalitats de l'edició basada en nodes i en aquest sentit s'utilitza també DaVinci Resolve. D'altra banda es comenten les possibilitats d'edició i publicació de vídeo que permeten les apps per a mòbils. Dins de les pràctiques es demana la realització d'imatges pròpies per part de l'estudiant.

Amunt

 • Objectius
 • Analitzar, reflexionar i saber descriure paràmetres bàsics del llenguatge fotogràfic i audiovisual
 • Capturar fotografia i enregistrar vídeo utilitzant un dispositiu bàsic (càmera de fotografia, de vídeo o dispositiu mòbil) aplicant principis i criteris que sabrà justificar adequadament
 • Revelar i processar fotografia aplicant principis i criteris que sabrà justificar adequadament
 • Editar vídeo aplicant principis i criteris que sabrà justificar adequadament
 • Publicar fotografies i clips de vídeo a canals específics de la web i de plataformes mòbils
 • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra fotogràfica o audiovisual
Competències
 • Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat
 • Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.
 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.
 • Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
 • Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Amunt

 • Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials
 • El mòbil com a càmera per fotografia i vídeo
 • La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º
 • El retoc de la imatge digital en vídeo
 • El muntatge de vídeo: del cinema als stories
 • Revelat i etalonatge de la imatge de vídeo
 • Eines i entorns de treball professionals

Amunt

El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) XML
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) DAISY
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) EPUB 2.0
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) MOBIPOCKET
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) KARAOKE
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) HTML5
El muntatge de vídeo: del cinema a les històries (stories) PDF
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo XML
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo DAISY
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo EPUB 2.0
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo MOBIPOCKET
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo KARAOKE
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo HTML5
Revelatge i etalonatge de la imatge de vídeo PDF
Eines i entorns de treball professionals XML
Eines i entorns de treball professionals DAISY
Eines i entorns de treball professionals EPUB 2.0
Eines i entorns de treball professionals MOBIPOCKET
Eines i entorns de treball professionals KARAOKE
Eines i entorns de treball professionals HTML5
Eines i entorns de treball professionals PDF
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials XML
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials DAISY
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials EPUB 2.0
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials MOBIPOCKET
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials KARAOKE
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials HTML5
Llenguatge audiovisual: del cinema a les xarxes socials PDF
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º XML
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º DAISY
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º EPUB 2.0
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º MOBIPOCKET
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º KARAOKE
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º HTML5
La realització de plans dinàmics: dels moviments clàssics al vídeo 360º PDF
El retoc de la imatge digital en vídeo XML
El retoc de la imatge digital en vídeo DAISY
El retoc de la imatge digital en vídeo EPUB 2.0
El retoc de la imatge digital en vídeo MOBIPOCKET
El retoc de la imatge digital en vídeo KARAOKE
El retoc de la imatge digital en vídeo HTML5
El retoc de la imatge digital en vídeo PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt