Infografia i visualització Codi:  20.449    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats de el sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret relacionat amb les dades que es vol transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrere d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació d'infografies i visualitzacions interactives. Així, s'introdueix a l'dissenyador en el camp de la infografia i la visualització perquè aprengui a analitzar gràfics ia representar dades mitjançant estadístiques, mapes, diagrames i esquemes, per a presentar la informació a una audiència determinada, crear eines d'anàlisi per visibilitzar el qual aquestes dades amaguen o explorar formes d'experimentació visual a partir d'aquests mateixos. Entre d'altres, això inclou:

 • Què és una infografia i què és una visualització de dades
 • Exemples, bones pràctiques i males pràctiques
 • Eines i tecnologies
 • Aspectes interactius i d'analítica visual

Amunt

Aquesta assignatura s'ofereix dins dels estudis de Grau de Multimèdia i del Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. 

En tots dos casos, aquesta assignatura s'ofereix després d'aquelles on l'estudiant adquereix i desenvolupa competències sobre disseny gràfic, programació web (HTML i CSS) i disseny d'interfícies.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona als estudiants els elements bàsics per a enfocar-se cap a diversos perfils dintre del disseny gràfic i la comunicació, especialment aquells més orientats a la presentació de dades i conceptes de forma efectiva i interactiva, com ara per exemple:

 • Creació de recursos gràfics per a la comunicació de resultats
 • Noves narratives basades en les dades
 • Periodisme de dades
 • Publicitat i màrqueting
 • Creació d'interfícies interactives per a la manipulació de dades

Amunt

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements de diseño, composició, representació, dibuix i color apart de nocions en eines d'edició digital.

No és necessari tenir amplis coneixements de programació ni d'estadística, però aquests dos àmbits són clau en un àmbit multidisciplinar com és la visualització de dades.

Amunt

La representació visual de dades és una àrea de coneixement que es troba lligada a moltes altres camps i disciplines, tant conceptuals com gràfiques, d'aquí la necessitat que l'estudiant tingui certs coneixements assolits dins del Grau a l'hora de matricular-se en aquesta assignatura.

Per a la realització dels exercicis pràctics serà necessari utilitzar programari i recursos online, els quals poden trobar-se en llengua anglesa.

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CE3- Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
CE7- Crear i dissenyar els elements gràfics 2D i 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases de el disseny d'interacció i un llenguatge formal.

Altres competències pròpies de l'assignatura

 • Capacitat de conceptualitzar un discurs visual.
 • Capacitat de realitzar visualitzacions coherents i funcionals
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic a què van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.

Aquesta competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables a el disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, des de la selecció de dades i la croquització fins a la seva formalització més adequada.
 • Desenvolupar un esperit crític a l'hora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula.

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i Males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.

Amunt

Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Introducció a ggplot2 i ggmap PDF
Creació d'un gràfic de barres amb Tableau Audiovisual
Creació d'un mapa amb Tableau Audiovisual
Creació d'un heatmap amb Tableau Audiovisual
Creació d'un dashboard amb Tableau Audiovisual
Procés de càrrega de dades amb Tableau Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
[Programari]: Tableau. Desktop PDF
Introducció a l'anàlisi visual mitjançant D3. Dades, layouts, visualitzacions PDF
Exemples de visualitzacions D3 Web
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Visualització de textos Audiovisual
Visualització de xarxes Audiovisual
Visualització de mapes Audiovisual
Visualització com a interfície Audiovisual
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual
Com crear visualitzacions amb Flourish Audiovisual

Amunt

Com a materials docents es farà ús dels continguts adjuntats a l'aula, des de documents explicatius a altres fonts complementàries com són articles, recursos audiovisuals i altres interactius de suport a l'activitat acadèmica.

Pel que fa a les eines, la idea d'aquesta assignatura és conèixer els fonaments de la visualització d'informació i aplicar-los amb alguna eina, de manera que caldrà manegar dades (usant, per exemple, Excel, LibreOffice o Google Docs) i algun programa específic de visualització de dades. Nosaltres recomanem Flourish, que funciona de manera web, i Tableau, com a programa d'escriptori. Sobre tots dos teniu recursos a l'aula.

No obstant això, la diversitat de programes i eines disponibles és molt àmplia, i si voleu fer servir altres alternatives, l'elecció és vostra sempre que el resultat final sigui acceptable pel que fa als requisits de l'assignatura, consulteu sempre al vostre professor en aquest cas.

Al calendari d'activitats hi trobareu una dedicada a les eines on es detallen algunes de les eines esmentades i altres que poden usar-se per a la resolució dels ejercicios pràctics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt