Programació creativa Codi:  20.453    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura proposa a l'estudiant del grau multimèdia una aproximació a la programació com a eina creativa. És a dir, a entendre el codi informàtic no només com una eina funcional per assolir objectius concrets, sinó com un camp d'experimentació en si mateix amb finalitats molt més obertes, que connecten amb els camps de l'art i el disseny.   

El fil conductor de l'assignatura girarà al voltant de tres eixos: la visualització de dades, l'art generatiu, i el videojoc. El primer és un camp en constant evolució que s'ha anat consolidant a mesura que els mitjans de comunicació han fet el salt a l'entorn digital no només en quant a format sinó conceptualment. La capacitat de presentar dades de manera intuitiva i innovadora és una competència molt ben valorada en diversos camps. Pel que fa a l'art generatiu, es tracta d'una disciplina que s'ha anat consolidant durant els darrers anys, a mesura que cada cop més artistes i dissenyadors s'han aventurat a fer servir llenguatges de programació com a eines creatives. La base conceptual és la creació de sistemes: una sèrie d'elements, que poden interaccionar o no entre ells, i normes que s'estableixen per al seu funcionament i visualització. A partir d'aquí, el sistema es posa en marxa per tal que els resultats, o el procés mateix, esdevingui l'obra d'art o part d'aquesta. Conceptes com complexitat, emergència o serendipitat són sovint centrals en aquest tipus de creacions. Finalment, no cal destacar la importància cultural del videjoc. A l'assignatura el farem servir per introduir estructures més avançades als projectes, i per treballar decididament amb la interactivitat. El treball en aquests tres camps desenvocarà en un projecte final d'assignatura.

Amb una mirada àmplia sobre aquests camps, l'eina que farem servir per a programar és Processing. Aquest entorn, ja molt veterà i fortament consolidat, ha estat una eina bàsica per a la creació artístic mitjançant el codi informàtic durant els darrers 20 anys. Compta amb una comunitat de creadors i desenvolupadors molt àmplia i activa, que fa que existeixi una infinitat de recursos disponibles. 

A l'assignatura combinarem els propis amb la curadoria dels ja existents. L'objectiu és en primer lloc capacitar l'estudiant per treballar amb entorns avançats de programació i poder fer el salt més endavant, si ho desitja, a la programació com entorns com Open Frameworks o Unity. En segon lloc, i amb ordre major d'importància, dotar-lo d'una eina creativa amb possibilitats potencialment infinites.

Amunt

L'assignatura Programació Creativa és una assignatura obligatòria al Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia, i optativa per al Grau de multimèdia. 

Amunt

L'objectiu de l'assignatura és capacitar a l'estudiant per a entendre la vessant més creativa de la programació, i treballar així les estratègies d'experimentació i innovació que li permetin sortir de les solucions convencionals als problemes que se li presentin en el context de la programació. Alhora, el treball amb Processing ajudarà a adquirir coneixements que possibilitin el salt a entorns de programació professionals. També s'adquirian coneixements de disseny, i habilitats molt ben valorades en la producció de projectes i en la resolució de problemes.   

Amunt

Es recomana haver cursat anteriorment Fonaments de programació per a multimèdia.

Amunt

  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Utilitzar els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.
  • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
  • Utilitzar, de manera adecuada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
  • Crear i dissenyar els elements gràfics 2D i 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases de el disseny d'interacció i un llenguatge formal.

Amunt

L'assignatura serà eminentment pràctica, però s'acompanyarà també d'un component important de documentació i reflexió entorn al camp de la programació creativa, tant des del vessant teòric com l'anàlisi d'estudis de cas. L'assignatura s'estructura al voltant dels temes següents:

  1. Visualització de dades.
  2. Art generatiu.
  3. Videojoc.
  4. Projecte final.

Amunt

Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
En què consisteix el disseny generatiu? XML
En què consisteix el disseny generatiu? DAISY
En què consisteix el disseny generatiu? EPUB 2.0
En què consisteix el disseny generatiu? MOBIPOCKET
En què consisteix el disseny generatiu? KARAOKE
En què consisteix el disseny generatiu? HTML5
En què consisteix el disseny generatiu? PDF
Introducción a la visualización de datos XML
Programació en Processing: activitat pràctica Web
Human-Computer Interaction Web
Quadern de Programació creativa Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un de recursos propis i externs, que aniran desplegant el ventall creatiu i conceptual que cobreix l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt