Interacció tangible Codi:  20.456    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Interacció tangible és una assignatura que forma part de la matèria d'Interacció del grau, orientada a la experimentació tangible de la interacció en base a sistemes físics com arduino. L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a desenvolupar petits sistemes digitals en els que el component físic és molt important. Així, ens acostarem al treball amb sensors, servos, motors, pantalles LCD, etc. per a crear projectes d'interacció tangible. Alhora l'assignatura busca formar a l'estudiant en el desenvolupament d'un projecte propi amb una metodologia de treball basada en el design thinking que potencia la fase d'anàlisi i estudi d'un problema per a proposar-ne una solució creativa.

Arduino i els sistemes d'open hardware són essencials en l'entorn tecnològic actual, cada cop tenen més pes en el desenvolupament de nous sistemes digitals, com en el cas de l'Internet de les coses i en projectes relacionats amb la transformació smart de l'entorn (open data + open hardware).

A més a més, l'assignatura obre els seus límits no només a la creació de sistemes útils -en el sentit estricte del terme- sinó també artístics i creatius; per tal d'oferir a l'estudiant diferents camins a escollir per a l'experimentació i l'aprenentatge amb amb Arduino i Processing.

Amunt

Interacció tangible recull l'aprenentatge de les diferents assignatures de la matèria d'Interacció del Grau. És la porta d'entrada a la interacció tangible, com bé exposa el seu títol, en la que busquem transcendir la frontera entre l'entorn digital i l'entorn físic per a buscar una comunicació directe entre els dos entorns. Alhora es posen en joc competències com els fonaments de programació, el disseny de productes i la planificació de projectes digitals.

L'assignatura de Disseny d'Interacció i la d'Interacció Tangible són equivalents; tenen noms diferents en el Grau de Multimèdia i en el Grau en Tècniques d'Interacció i Multimèdia, però és la mateixa assignatura (mateix pla docent i mateix contingut).

20.456 Interacció Tangible | Grau en Tècniques d'Interacció digital i Multimèdia

06.541 Disseny d'Interacció | Grau Multimèdia

Amunt

La Interacció tangible es pot aplicar a diversos camps professionals:

  • Disseny d'escenografies.

  • Instal·lacions comercials de promoció de productes, disseny d'estands de promoció.

  • Disseny de jocs.

  • Interiorisme.

  • Desenvolupament d'aplicacions per mòbils

  • ...

Amunt

El curs es planteja des d'un nivell 0 i no calen coneixements prèvis. La corba d'aprenentatge és bastant ràpida i serà útil sentir familiaritat amb els llenguatges de programació, especialment en javascript. La motivació de l'alumne i la predisposició a descobrir nous fronts, molt més orientats a projectes pràctics, serán crucials per a poder gaudir de l'assignatura.

Aquells alumnes amb coneixements previs de processing o aquells amb coneixements d'electrònica tindrán certament un peu dins l'assingatura.


Amunt

Es altament recomanat cursar primer Interacció Tangible abans que Realitat Virtual.

Amunt

C1: (CG3) Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia

C2: (CE3) Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

C3: (CE6 ) Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats

C4: (CE8) Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital

C5: (CB1) Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

Amunt

Mòdul 1. Introducció.
Mòdul 2. Teclats
Mòdul 3. Dispositius apuntadors
Mòdul 4. Dispositius electrònics (Arduino)
Mòdul 5. Visió artificial
Mòdul 6. Comunicació i tractament de dades.

Galeria de Projectes d'Interacció Tangible

Amunt

Lot Arduino / Lote Arduino Gadget
Galeria de projectes d'interacció tangible Web

Amunt

Podeu consultar els casos d'estudi a la següent url:

http://multimedia.uoc.edu/di

El curs disposa d'un laboratori docent (Laboratori de Programació Creativa) on un consultor resol els dubtes de programació en Processing. Aquest laboratori disposa d'un repositori de recursos i d'una sel·lecció amplia d'enllaços d'interés.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per obtenir la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació és: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:

- AC supera el mínim i Pr supera el mínim: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + Pr.
- AC no presentada i Pr no presentada: la qualificació final serà No presentat.
- Qualsevol altra combinació de qualificacions d'AC i Pr: la qualificació final serà Suspès (qualificació numèrica: 2).

 
 

Amunt