Disseny d'experiència d'usuari Codi:  20.457    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes interactius i multimèdia. El concepte de Disseny d'experiència d'usuari sovint s'utilitza amb diferents accepcions i diferents punts de vista. El disseny centrat en l'usuari és una perspectiva que proposa un procés iteratiu per a desenvolupament de productes multimèdia on l'avaluació de la usabilitat és l'element clau en el procés de disseny. En aquest procés, es generen i avaluen solucions de disseny fins que el resultat es correspon amb els objectius i els requisits dels usuaris.

En Disseny d'experiència d'usuari es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar la seva usabilitat articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran els aspectes bàsics i necessaris per avaluar la usabilitat de productes i interfícies, tenint en compte com planificar l'avaluació, el procés a seguir, els mètodes a utilitzar i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris perquè l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari.

Amunt

L'assignatura Disseny d'experiència d'usuari (abans Usabilitat) és una assignatura optativa del Grau en Multimèdia que s'emmarca en la menció "Interfícies i usabilitat". És una assignatura que s'ha dissenyat en coherència amb la menció i del pla d'estudis del grau.

Amunt

L'assignatura Disseny d'experiència d'usuari  ofereix una introducció a la disciplina de l'experiència d'usuari, de manera que prepara l'estudiant per introduir-se en camps professionals relacionats amb la recerca, disseny i avaluació de l'experiència d'usuari com poden ser:

 • Investigació en Experiència d'Usuari/a
 • Disseny d'Experiència d'Usuari/a
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari/a Qualitativa
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari/a Quantitativa

Amunt

És necessari haver superat les assignatures relacionades amb l'Arquitectura de la Informació i el Disseny d'Interfícies Multimèdia.

No calen coneixements específics previs, però una actitut de curiositat i proactivitat seran claus per garantir l'éxit en l'aprenentatge de les persones estudiants.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura cal haver cursat i superat:
 • Arquitectura de la Informació
 • Disseny d'interfícies Multimèdia

Aquesta assignatura és equivalent a Usabilitat

Amunt

Les competències del Grau en relació a l'assignatura són:
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns, actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital
 • Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles
 
Els principals objectius i competències d'aquesta assignatura són:
 1. Conèixer la usabilitat, els elements que la conformen i les seves dimensions
 2. Situar l'avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l'usuari.
 3. Dissenyar, planificar i conduir avaluacions de la usabilitat
 4. Conèixer els mètodes d'avaluació de la usabilitat, la seva classificació i la seva eficàcia en avaluacions específiques.
 5. Analitzar els resultats de l'avaluació de la usabilitat.

Amunt

1. Introducció a la usabilitat
2. Mètodes d'avaluació sense usuaris: Avaluació heurística, cognitive Walkthrough.
3. Mètodes d'avaluació amb usuaris: test. Disseny. Tipus de test. Execució. Anàlisi de resultats.

Amunt

Design Toolkit Web

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura estan formats per tres mòduls didàctics en format web i paper:
Mòdul 1: Introducció a la usabilitat i la seva avaluació
Mòdul 2: Mètodes d'avaluació sense usuaris
Mòdul 3: Mètodes d'avaluació amb usuaris
 
A més, el consultor proporcionarà recursos complementaris als materials didàctics tant per al treball a l'aula com per a la realització de les proves d'avaluació contínua.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt