Projecte 1. Web Codi:  20.458    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquest projecte els i les estudiants posaran en joc els coneixements i competències adquirits fins ara al llarg del grau de Tècniques d'interaccio digital i multimèdia per tal d'elaborar una web completa.

Amunt

Per tal de dur a terme el projecte, els i les estudiants posaran en joc els coneixements adquirits a les assignatures d'HTML i CSS, Disseny d'interacció, Disseny gràfic i Disseny d'interfícies. És, per tant, molt important que les hagin cursat abans i que ja hagin adquirit els coneixements i competències que corresponen a aquestes assignatures.

Amunt

El projecte és essencial per posar en comú tot un seguit de coneixements i competències adquirits al llarg de les diferents assignatures que són essencials a l'hora de crear una web, un dels productes fonamentals que ha de saber crear un graduat o graduada en Tècniques d'interacció digital i multimèdia.

Amunt

L'estudiant que inicia el projecte web ha de comptar amb els coneixements i competències que corresponen a les assignatures d'HTML i CSS, Disseny d'interacció, Disseny gràfic i Disseny d'interfícies.

Amunt

Tal com s'especifica a l'apartat de coneixements previs, l'estudiant que inicia el projecte web ha de comptar amb els coneixements i competències que corresponen a les assignatures d'HTML i CSS, Disseny d'interacció, Disseny gràfic i Disseny d'interfícies.

Amunt

Les competències que corresponen al projecte són les següents:

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG2 Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

CG4 Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat

CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia

Amunt

L'assignatura fa servir els continguts vistos a les assignatures d'HTML i CSS, Disseny d'interacció, Disseny gràfic i Disseny d'interfícies.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt