Projecte 3. Aplicació interactiva Codi:  20.460    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura de Projecte 3 és una assignatura obligatòria pensada per ser cursada en l'etapa final del grau. Per això es pressuposa que l'estudiant ja és competent en gran part dels objectius que el grau persegueix i que és capaç de desenvolupar productes digitals coherents, ben fonamentats i funcionals, atenent a totes les fases que aquests impliquen. En aquesta assignatura l'estudiant afrontarà el repte de desenvolupar un projecte d'aplicació interactiva, seguint tots els passos necessaris per a la consecució tècnica d'un projecte digital multimèdia.

Arribats a aquest punt, és el moment de donar forma a aquella idea que fa temps que us volta pel cap, aquell repte o solució digital a un problema real, aquell projecte que durant els primers semestres del grau heu dibuixat mentalment, o heu començat a desenvolupar en forma d'activitats avaluables. Com resulta evident, no podem desenvolupar grans projectes digitals en una sola assignatura, però sí que podem donar forma al projecte, definint-ne les parts i les fases necessàries per a desenvolupar-lo, i plantejar un desplegament parcial del resultat final.

Podem entendre Projecte 3 com l'avantsala del projecte de final de grau (TFG), un primer acostament a un projecte d'aplicació, o entorn interactiu, que no té perquè acabar aquí; i que pot ser ampliat o completat més endavant. Qualsevol projecte digital té diferents dimensions, diferents parts, funcionalitats, complements, ampliacions possibles, la idea és que partim d'un projecte ambiciós i complet, que definim bé el seu disseny i les fases necessàries per a implementar-lo, i que en desevolupem una part, que ens permeti veure que funciona, que és interessant i que resol el repte que ens havíem plantejat.

Amunt

L'assignatura Projecte 3: Aplicació Interactiva forma part de la matèria de Projectes de l'Grau en tècniques d'interacció digital i multimèdia. En aquesta matèria del grau es treballa fonamentalment amb la metodologia d'aprenentatge per projecte i aprendre fent, buscant una realització pràctica dels coneixements teòrics i procedimentals treballats durant el grau.

Es persegueix integrar els fonaments teòrics i científics, les tècniques i els processos multimèdia a la realització de projectes pràctics que permetin a l'estudiant posar en joc tots els coneixements i les competències adquirides durant el grau. Projecte 3 és l'espai per a seguir desenvolupant aquelles idees que l'estudiant ha plantejat durat els projectes anteriors (I i II) o altres idees que hagi treballat durant les assignatures cursades.

Amunt

Donat el caràcter transversal i avançat de l'assignatura, plantejada per a l'últim curs de la titulació (5 o 6 Semestre), s'espera que l'estudiant hagi cursat i assolit les competències d'assignatures com: Disseny d'interacció,  Disseny d'interfícies, Interacció tangible, Projecte 1. Web HTML i CSS, Fonaments de programació per a multimèdia i Programació web. 

En aquesta assignatura es pressuposa que l'estudiant és capaç de resoldre tècnicament el repte de dur a terme un projecte propi principalment en l'entorn web, però obert a altres àmbits digitals treballats durant el grau. Tanmateix, l'assignatura oferirà els materials necessaris per a dissenyar el projecte, planificar-lo i prototipar-lo; oferint a més a més espais i laboratoris de suport tècnic per a cada una de les tecnologies usades en el seu desenvolupament. 

Amunt

Competències Bàsiques
  • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències Generals
  • CG2 Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
  • CG4 Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats del mercat i de la societat.
  • CT3 Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
Competències Específiques
  • CE2 Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
  • CE6 Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
  • CE8 Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.

Amunt

Com el seu nom indica ens trobem en una assignatura de projecte, per tant, tot el contingut de les activitats avaluables respon a la realització d'un projecte propi de l'estudiant. L'assignatura planteja un repte similar al del Treball de final de Grau, però en menor envergadura, a fi i a bé d'acostar a l'estudiant al repte que suposa realitzar un projecte d'aquestes característiques.

La planificació de les PACs, per tant, respon a les diferents fases necessàries per a dur a terme un projecte digital complet, des de la conceptualització i el disseny, a la implementació i la presentació en públic.

Les activitats avaluables de l'assignatura són les següents:

- PAC1 | Definim un tema de treball i una proposta de projecte           

- PAC2 | Dissenyem el projecte, planifiquem les diferents fases d'implementació i elaborem un prototip         

- PR | Desenvolupem el nostre projecte: Implementació            

- PAC3 | Presentem el projecte al públic general   

En funció de la dinàmica de l'aula és possible que es plantegin algunes activitats opcionals extra, per a complementar el procés d'assoliment de les competències de l'assignatura.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Guia d'aprenentatge d'Eloquent JavaScript Web
MDN Web Docs- JavaScript Web
Projecte 3. Aplicació interactiva Web
Prototipat d’un projecte digital PDF
Disseny d'un projecte digital PDF
Presentació d'un projecte PDF
La proposta de projecte: idea, planificació i context PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per obtenir la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació és: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:

- AC supera el mínim i Pr supera el mínim: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + Pr.
- AC no presentada i Pr no presentada: la qualificació final serà No presentat.
- Qualsevol altra combinació de qualificacions d'AC i Pr: la qualificació final serà Suspès (qualificació numèrica: 2).

 
 

Amunt