Delinqüència i TICs Codi:  20.536    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es tractarà la delinqüència en relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació. L’objectiu principal és introduir l’estudiant del grau de Criminologia en una branca de la criminalitat marcada per l’evolució permanent de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Es tracta d’un tema eminentment nou, motiu pel qual pot ser difícil d’entendre; no obstant això, actualment és totalment necessari estudiar i comprendre aquests continguts. 
És impossible incloure en una sola assignatura tots els coneixements relacionats amb la cibercriminalitat, per la qual cosa, per determinar els continguts d’aquesta, ens hem concentrat en els aspectes que, a parer nostre, ha de conèixer un futur professional de la criminologia i que d’una manera didàctica inclouen tots els temes importants que permetran a l’estudiant tenir un coneixement ampli sobre la cibercriminalitat. 

Més enllà d’una simple introducció, aquesta assignatura està estructurada perquè l’estudiant conegui des de l’evolució del fenomen fins a les diverses formes delictives, passant per l’anàlisi dels agents implicats en els processos de victimització. S’inclou, a més, el tema relacionat amb “La prevenció del ciberdelicte” que ens permetrà fer un repàs de les teories de la criminologia que serveixen per a explicar, entendre i prevenir el delicte

Amunt

L'assignatura Delinqüència i TIC's és una assignatura d'entre les optatives que s'ofereixen al Grau de Criminologia, que consta de 4 crédits.

Amunt

- Objectius i competències d'aprenentatge:
 La delinqüència en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) comprèn tot un seguit de conceptes i conductes que els professionals de la criminologia han de conèixer i saber utilitzar. Amb aquesta assignatura, l'estudiant tindrà la possibilitat de familiaritzar-se amb un altre àmbit de la criminalitat, la cibercriminalitat. 

S' analitzaran els conceptes que estan relacionats amb el fenomen i s' estudiarà la seva evolució i estat actual. Finalment, s' analitzarà els tipus de cibercrims que hi ha, establint una visió general del problema i de les seves dimensions. 

En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de: 
1. Adquirir coneixements sobre l'origen i l'evolució de la delinqüència relacionada amb les TIC. 
2. Aprendre els diversos delictes que es produeixen en el ciberespai i les formes de classificació corresponents. 
3. Conèixer els diferents perfils dels actors implicats en els esdeveniments criminals i les característiques específiques corresponents. 
4. Familiaritzar-se amb les característiques que configuren l'àmbit d'actuació dels ciberdelictes. 
5. Aprofundir en les teories aplicades a l'anàlisi i la prevenció de la cibercriminalitat. 
6. Conèixer diverses mesures de prevenció a partir de l'anàlisi i l'adaptació de les teories de la prevenció situacional.

Amunt

Mòdul didàctic 1 
Delinqüència associada a l’ús de les TIC 
1. Delinqüència i TIC: cibercrim i cibercriminalitat 
2. Passat i present de la criminalitat en el ciberespai 
3. Fenomenologia dels atacs en el ciberespai 

Mòdul didàctic 2 
Cibercrim, cibercriminals i cibervíctimes 
1. Introducció: cap a una classificació criminològica dels delictes en el ciberespai 
2. Cibercrims econòmics 
3. Els cibercrims socials 
4. Els cibercrims polítics 

Mòdul didàctic 3 La prevenció del ciberdelicte 
1. Com podem prevenir el ciberdelicte? 
2. El ciberespai com un nou àmbit d’oportunitat criminal 
3. El paper de la víctima en la prevenció del ciberdelicte 
4. La prevenció situacional del ciberdelicte

Amunt

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material didàctic consta de 3 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 3 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pel Professor Fernando Miró Llinares.

 El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

A través dels 3 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

A més dels mòduls didàctics, trobareu altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt