Prehistòria Codi:  21.603    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura volem reivindicar un apassionat enfoc nou de la Prehistòria. I és perquè moltes vegades s'ha parlat d'ella com d'un període fosc i avorrit, como si no hagués passat res transcendental en els temps prehistòrics més enllà d'una seqüència d'homínids batejats amb noms impronunciables o un llistat de cronologies amb un munt de zeros. Segons aquesta enganyosa visió, no ens hauria de sorprendre que -en molts llibres d'Història- els gairebé 7 milions d'anys durant els quals l'espècie humana, i els seus ancestres fòssils, visqueren immersos a la Prehistòria, no ocupin més que unes breus planes; pel contrari, els períodes protagonitzats per les societats històriques (amb escriptura) han merescut detallats i dilatats capítols.

La Prehistòria és Història; des de l'etapa dels primers homínids fins a les societats del present, tot forma part de la Història de la Humanitat. Conseqüentment, al llarg de l'assignatura, explicarem com l'estudi i el descobriment dels orígens -els primers graons de la història humana- són cabdals per comprendre per què som com som, i per què avui, els Homo sapiens, som aquí parlant i investigant sobre el nostre bressol i llinatge. Fins i tot, entendrem perquè la Prehistòria és una disciplina clau per tal de reconsiderar el nostre futur evolutiu... el nostre futur històric.

Un enfoc nou, perquè la Prehistòria encara viu envoltada d'una sèrie de tòpics i llegendes que afecten no només als seus protagonistes, ja desapareguts, sinó a la seva descendència: nosaltres. És per això que desmitificarem, per exemple, confoses idees sobre els orígens de la violència i la guerra, el paper de la dona i l'home a la Prehistòria, el concepte equívoc de progrés, la gènesi de la marxa bípeda, els inicis de la tecnologia o el bressol de la Humanitat.

I un enfoc nou, perquè els continguts de l'assignatura, lluny de ser mers esdeveniments històrics, sempre respondran a una contextualització geogràfica, ambiental, sociocultural i conductual. Una característica que la fa atractiva no només per a futurs historiadors, sinó també per als estudiants de Geografia, Antropologia, Biologia, Psicologia Filosofia, etcètera.

En definitiva, és molt aconsellable cursar Prehistòria en el primer semestre del Grau. L'assignatura cobreix les primeres etapes de l'origen, evolució i comportament de la Humanitat; una gènesi, i les conseqüències que en derivaren, que ens ajudarà a comprendre, molt millor, les etapes següents de la Història.

Jordi Serrallonga; arqueòleg i naturalista, consultor de la UOC

 

Amunt

És molt aconsellable cursar aquesta assignatura en el primer semestre de la carrera. L'assignatura té una triple finalitat acadèmica: l'origen, evolució i comportament biològics de la nostra espècie, l'origen i evolució de la nostra cultura, i la contextualització històrica i geogràfica de tot plegat.

Conseqüentment, donat que l'assignatura Prehistòria cobreix les primeres etapes de l'evolució biològica i cultural de la humanitat, es recomana cursar-la en el primer semestre dels estudis.

Amunt

Abast i projecció interdisciplinar.

Amunt

Per a cursar Prehistòria, no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que hom posseeix la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i compta amb les eines d'estudi i les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer i comprendre la història, els corrents i debats teòric-metodològics de l'Evolució humana, així  com la gènesi dels seus conceptes bàsics.
 • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes.
 • Comprendre l'abast de l'expansió dels homínids
 • Comprendre el gran canvi econòmic i cultural que va suposar el pas de les societats caçadores recol·lectores a societats productores.
 • Comprendre el desenvolupament del comerç com a element configurador de societats complexes 

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.

Competències transversals:

 •  Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i puguin comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.

 Competències específiques:

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.

Amunt

La Prehistòria és Història; des de l'etapa dels primers homínids fins a les societats del present, tot forma part de la Història de la Humanitat. Conseqüentment, al llarg de l'assignatura, explicarem com l'estudi i el descobriment dels orígens -els primers graons de la història humana- són cabdals per comprendre per què som com som, i per què avui, els Homo sapiens, som aquí parlant i investigant sobre el nostre bressol i llinatge. Fins i tot, entendrem perquè la Prehistòria és una disciplina clau per tal de reconsiderar el nostre futur evolutiu... el nostre futur històric.

Modul 1. ORÍGENS DE LA PREHISTÒRIA

 1. El mite del passat
 2. A la recerca de l'objecte: col·leccionistes, antiquaris i naturalistes
 3. La revolució darwiniana: canvi, evolució i els orígens biològics de la humanitat
 4. Pedra versus escriptura: la prehistòria és història?
 5. La prehistòria avui: del desconeixement a la descoberta

Mòdul 2. GRANS MOMENTS DE LA PREHISTÒRIA

 1. Abans de les cultures lítiques: els primers homínids fòssils també són Prehistòria
 2. Del bosc a la sabana: el llarg camí fins a la gènesi d'Homo i la seva problemàtica
 3. Èxode: les primeres migracions humanes fora del bressol africà
 4. Sàpiens: d'una petita espècie a la gran conquesta humana del planeta
 5. De predadors a productors: el gran canvi cultural de la Prehistòria (i de la Història)
 6. A les portes de la Història

Mòdul 3. TÒPICS I LLEGENDES DE LA PREHISTÒRIA

 1. Sherlock: més enllà de les vitrines d'un museu
 2. 2001, una Odissea a l'Espai: del bel·licisme al pacifisme prehistòrics
 3. A la Recerca del Foc: una descoberta antiga o recent?
 4. Greystoke: ètnies, o cultures, més o menys evolucionades?
 5. Cavernícola: la visió sexista de la Prehistòria
 6. Altamira: el primer capítol de la Història de l'Art?
 7. El Planeta dels Simis: Neandertal versus Sàpiens
 8. Sóc llegenda: pobles primitius, avui? Pobles productors, demà?

Amunt

Amunt

Per a les classes, es comptarà amb els materials (format paper) desenvolupats i redactats pel professor Jordi Serrallonga. Alhora, amb motiu de la realització de la primera PAC no avaluable de l'assignatura, el consultor lliurarà -junt a la seva contextualització pertinent- el link d'un fragment de documental (11 minuts) sobre la saga cinematogràfica de El Planeta dels Simis.

Al llarg de l'assignatura, i com a material de consulta però no d'estudi, mitjançant l'Aula Virtual es farà arribar a l'alumne materials annexes (fotografies, esquemes, links de documentals i pel·lícules, etcètera) que il·lustrin els temes a tractar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt