Mètodes qualitatius i quantitatius de les c. h. i s. Codi:  21.615    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

A l'assignatura Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials és una introducció molt particular a l'ofici de fer història, que se centra en treballar els diversos mètodes de recollida i anàlisi de dades que ens seran útils a l'hora de plantejar i fer un bon treball d'investigació. Aquesta assignatura està plantejada com un "laboratori de mètodes", en el qual podrem anar aprenent, testant i provant diferents mètodes i tècniques de recerca.  El treball empíric, en història, es fonamenta molt especialment en l'anàlisi de textos i documents, però inclou també molt tipus de dades i anàlisis. En aquesta assignatura oferim un mapa per entendre com utilitzar aquest ventall de possibilitats.  

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria ubicada al tercer semestre del Grau, que es complementa amb Iconografia i anàlisi de la imatge, i que forma part del paquet d'assignatures bàsiques i obligatòries que en els primeres semestres del Grau volen fer un mapa de la història, la geografia i la història de l'art, els seus fonaments i les principals eines metodològiques amb les quals treballen.

Amunt

No calen coneixements previs específics, però per treure'n el màxim profit, es recomana haver cursat les introduccions a la història, la geografia i la història de l'art, a més de Prehistòria. En tant que a través dels seus mètodes es reflexiona sobre l'ofici de fer història, haver cursat aquestes assignatures permetrà treure molt més profit de l'assignatura.

Amunt

En aquesta assignatura, les competències que treballem i els seus reultats d'aprentatges associats són els següents:

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants desenvolupin les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Reflexionar sobre la adequació de l'ús i la complexitat de l'entrevista a partir de la seva utilització en totes les fases d'una recerca.
  • Reflexionar sobre la adequació de l'ús i la complexitat de la recerca empírica a partir del disseny d'una recerca.
 • Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics
  • Identificar l'especificitat de la investigació qualitativa en relació a altres mètodes i tècniques de recerca en ciències socials i humanes.
  • Aplicar i argumentar els mètodes i tècniques qualitatives per a obtenir dades d'interès d'acord amb els objectius de la recerca.
  • Identificar l'especificitat de la investigació quantitativa en relació a altres mètodes i tècniques de recerca en ciències socials i humanes.
  • Aplicar i argumentar els mètodes i tècniques quantitatives per a obtenir dades d'interès d'acord amb els objectius de la recerca

Competències transversals:

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Aplicar i justificar l'ús de les TIC per a la cerca i identificació de fonts d'informació per a l'obtenció de dades d'acord amb els interessos o objectius marcats.
  • Reflexionar de forma fonamentada sobre la relació entre la tecnologia i l'historiador-a, l'historiador-a de l'art i el/la geògraf-a.

Competències específiques:

 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
  • Identificar i interrogar fonts d'informació per a obtenir dades d'interès d'acord amb la recerca
  • Aplicar de forma adequada pautes analítítiques per a l'obtenció de dades d'interès d'acord amb la recerca
  • Aplicar de forma adequada pautes analítítiques sobre les dades qualitatives obtingudes d'acord amb els objectius de la recerca.
  • Aplicar de forma adequada pautes analítítiques sobre les dades quantitatives obtingudes d'acord amb els objectius de la recerca.
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC.
  • Aplicar i justificar processos de cerca online i selecció d'informacions per a l'obtenció de dades d'acord amb els interessos o objectius marcats.
  • Identificar i jutificar adequadament fonts teòriques i dades de referència pertinents sobre el propi tema de recerca a través de la cerca online.
  • Processar informàticament les dades històriques, artístiques o geogràfiques obtingudes segons els objectius de la recerca.
  • Identificar i jutificar adequadament fonts teòriques i dades de referència pertinents sobre el propi tema de recerca a través de la cerca online.
 • Conèixer i saber aplicar els principals mètodes i tècniques de recerca de les ciències humanes i socials de forma eficient i crítica.
  • Seleccionar i justificar l'aplicació de determinade tècniques i metodes de recercar pertinets pel disseny proposat.
  • Argumentar de manera crítica l'adequació de l'ús del disseny de la recerca com instrument d'eficiència en el procés de la recerca. 

Amunt

L'assignatura està estructurada en quatre exercicis, on es treballen materials relatius a aquests temes:

 • L'ofici de fer història i les fonts d'informació
 • Mètodes qualitatius
 • Mètodes quantitatius
 • El disseny de la recerca

Aquests continguts es treballen a partir d'una selecció de textos i vídeos sobre cadascuna de les qüestions.

Amunt

Fundamentos de la investigación cualitativa XML
Fundamentos de la investigación cualitativa DAISY
Fundamentos de la investigación cualitativa EPUB 2.0
Fundamentos de la investigación cualitativa MOBIPOCKET
Fundamentos de la investigación cualitativa XML
Fundamentos de la investigación cualitativa HTML5
Fundamentos de la investigación cualitativa PDF
Fundamentos de la investigación cualitativa OAI-MPH
Los rastros del pasado. Portbou después de la Guerra Civil. Audiovisual

Amunt

A l'espai de Recursos d'Aprenentatge (a dalt a la dreta de l'aula) trobareu enllaçats tots els vídeos, lectures i recursos de l'assignatura, així com fonts d'informació diverses com guies sobre com citar, enllaços a bases de dades i recursos lingüístics, entre d'altres. A la descripció de cada activitat, a la línia de temps a la part superior de l'aula, podreu trobar detallats els materials obligatoris per a cada PAC.

Els materials obligatoris són els següents:

PAC 1:

 • Pacheco, N. L'ofici de fer història. Vídeo UOC.
 • Cantó, N. Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Vídeo UOC.
 • Carr, E.H. "El historiador y los hechos". A: ¿Qué es la historia?. Barcelona: Ariel Historia - Editorial Planeta, 2017. p. 77-98.
 • Genicot, L. "Introduction". En: A Typologie des sources du Moyen Age Occidental. Turnhout, Belgium: Brepols, 1972. p.7-33.
 • Niño, A. "La acción preventiva y el acceso a los archivos históricos". A: Cuadernos de Historia Contemporánea. p. 299-307. 2005, n.27.
 • Moreland, J. "Archaeology and texts: subservience and enlightenment". Annual Review of Anthropology, 35, 2006, pp. 135 - 151.

PAC 2

 • Pacheco, N. Mètodes qualitatius. Vídeo UOC, 2020.
 • Taylor, S.J.; Bogdan, R. "Capítulo 4: La entrevista en profundidad". A: Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1987. p. 100-132.
 • Cantó, N. Fonaments de la investigació qualitativa. Mòdul UOC.
 • Ardèvol, E.; Oller, J. Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica. Mòdul UOC.
 • Fredberg, D. "El poder de las imágenes". A: El poder de las imágenes. Madrid: Cátedra, 1992. p. 19-44.

PAC 3

 • Pacheco, N. Mètodes quantitatius. Vídeo UOC, 2020.
 • Floud, R. "Introducción". A: Métodos cuantitativos para historiadores. Madrid: Alianza, 1983. p.15-20.
 • Floud, R. "8. El problema de los datos imperfectos". A: Métodos cuantitativos para historiadores. Madrid: Alianza, 1983. p.185-214.
 • Meneses, J.; Rodríguez, D. El qüestionari i l'entrevista. Mòdul UOC.
 • Berrocal Rangel, L.; Manglano Valcárcel, G.R.; García-Giménez, R. Los verracos vettones. Geoquímica y contextualización de las esculturas célticas de la Meseta. Museo Arqueológico Nacional de España, 2020
 • Jiménez Alcázar, J.F.; Rodríguez, G. "Capítulo: Migraciones históricas y videojuegos". A: Jiménez Alcázar, J.F.; Mugueta Moreno, I.;Fabián Rodríguez, G. (coords.). Historia y Videojuegos: el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento histórico. Murcia: Compobell, 2016. p.31-48.
 • Aparcicio, P. Recreación en 3D del rezo de la Reina Violante de Aragón (s.XIII). Arqueología y patrimonio virtual, 2018.
 • Aparcicio, P. Ideas para el futuro de la realidad virtual: visita al distrito VR en la Madrid Games Week. Arqueología y patrimonio virtual, 2019.

PAC 4

 • Pacheco, N. El disseny de la recerca. Vídeo UOC, 2020.
 • Cardoso, C. "5: Etapas y procedimientos del método histórico. Apartat 3: Los pasos de una investigación histórica". A: Introducción al trabajo de la investigación histórica. Barcelona: Crítica, 2000. p. 164-194.
 • Cadena-Iñiguez, P.; Rendón-Medel, R.; Aguilar-Ávila, R.; Salinas-Cruz, E. de la Cruz-Morales, F. del R.; Sangerman-Jarquín, D. Ma."Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales". Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2017, Vol.8, Nº.7. p 1603-1617.
 • Sanz Ayán, Carmen. "El valor de la Historia y la Historia como oficio". A: Ciclo de Conferencias: El valor de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia, 2019

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt