Direcció estratègica per a la innovació Codi:  B2.723    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La innovació constitueix avui en dia un repte ineludible per als centres educatius. Entesa com un factor clau per a la transformació i la millora educativa, les direccions dels centres educatius han de comprendre el seu sentit i significat i saber liderar processos de canvi i transformació educativa en els centres. No es tracta, per tant, de saber gestionar l'aplicació d'idees prèviament dissenyades, sinó de saber crear, en cada context determinat, les condicions necessàries perquè el canvi i la millora es produeixin. En aquest sentit, l'assignatura té com a objectiu contribuir a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per impulsar, orientar, implementar i avaluar la innovació i la millora dels centres. Una innovació, al servei de la qualitat i l'equitat, oberta a l'entorn i que, amb aquest propòsit, transformi i millori la tasca fonamental de l'organització escolar.

Amunt

Direcció estratègica per a la innovació és una assignatura obligatòria de 5 crèdits ECTS del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius. Una proposta formativa orientada a preparar professionals de l'ensenyament per liderar i dirigir centres educatius. En aquest context, l'assignatura ofereix la possibilitat d'aprofundir en una reflexió sobre la innovació com a estratègia de canvi i millora escolar i proporciona fonaments per impulsar i implementar projectes d'innovació als centres.

Aquesta assignatura es cursa durant el primer semestre del Postgrau i té una estreta relació amb les altres assignatures del programa. Concretament, durant aquest semestre, animem als estudiants a relacionar aquesta assignatura amb els continguts i lectures que es proposen a la de "Planificació Estratègica".

Amunt

Aquesta assignatura ha de proporcionar una base fonamental per a la formació inicial en direcció de centres docents d'educació primària o d'educació secundària, tant de titularitat pública com privada. Per extensió, les competències que l'assignatura pretén promoure poden aplicar-se, tant a d'altres càrrecs unipersonals en centres docents com a la direcció estratègica per a la innovació en altres tipus d'institucions amb finalitats educatives.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar-la, malgrat que s'espera que els/les estudiants aportin tant la seva experiència professional en la docència i en càrrecs directius, com els coneixements adquirits en altres assignatures del mateix postgrau que estiguin cursant.

Amunt

 Objectius

 1. Comprendre el marc conceptual de la innovació i la millora a l'escola.
 2. Identificar els factors que incideixen en els processos de canvi en un determinat context escolar i les estratègies més adequades per impulsar-lo.
 3. Analitzar els principis pedagògics, metodològics i organitzatius que faciliten el desenvolupament de la millora i la innovació als centres.
 4. Dirigir un procés de planificació estratègica per a la innovació en un centre docent.
 5. Dissenyar, impulsar i implementar  projectes d'innovació als centres.

Competències:

Competències bàsiques:

 • Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats dels centres, a nivell d'eficàcia i equitat.

 Competències transversals:

 • Disposar d'una visió prospectiva i internacional de l'educació

 Competències específiques:

 • Implicar al professorat i altres professionals en el projecte col·lectiu: generació de desenvolupament professional i creació de cultura col·laborativa.
 • Tenir la visió analítica i prospectiva de l'organització per aconseguir l'objectiu de millora.
 • Aglutinar talent i iniciatives a l'entorn de projectes específics orientats a la innovació i a la internacionalització. 

Amunt

L'assignatura es basa fonamentalment en el continguts següents:

 • Un marc conceptualper a la innovació i la millora en l'àmbit escolar 
  • L'eficàcia, la millora de l'escola i el desenvolupament del centre docent
  • Estat de creixement i capacitat de canvi del centre.
  • Les innovacions educatives. Millora continua i canvi.  
 • Una organització per a la innovació 
  • Desenvolupament organitzacional: l'escola com a organització d'aprenentatge.
  • Les organitzacions d'aprenentatge dins dels sistemes educatius. 
 • Les tres dimensions de la innovació. 
  • Innovar el nucli pedagògic
  • Esdevenir organitzacions amb un fort lideratge pedagògic.
  • Obrir-se a partenariats. 
 • La innovació com a estratègia 
  • Estratègies per a la millora escolar.
  • Planificació estratègica de la innovació pedagògica
  • El pensament avaluador en el desenvolupament de la innovació.

 

Amunt

Amunt

Materials i eines de suport

 • Pla docent de l'assignatura: és un document que proporciona orientacions generals sobre l'estructura i dinàmica de funcionament de l'assignatura. Hi consten els objectius, les competències, els continguts, la metodologia de treball i la proposta d'activitats d'avaluació continuada, els recursos, el calendari de treball i el sistema d'avaluació.
 • Recursos d'aprenentatge que formen els materials i fonts de l'assignatura

  Els recursos necessaris per a la resolució de les activitats es presenten organitzats en un mosaic i en un ordre que en facilita la lectura. Estan classificats com a Destacats, A o B atenent a la seva rellevància en relació amb l'activitat a realitzar i amb indicació del temps de dedicació recomanat per consultar-los. Les orientacions que els acompanyen indiquen el seu contingut i el motiu pel qual s'ha considerat rellevant incorporar-los.

  A l'apartat Recursos de l'aula, hi trobareu un apartat de  Recursos complementaris. Són recursos que no son imprescindibles per a resoldre les activitats plantejades però que representen un valor afegit o d'aprofundiment respecte de la temàtica del repte.

  En la descripció de les activitats que es proposen per a cada PAC, s'identifiquen els recursos bàsics i complementaris a què l'estudiant ha de recórrer per poder resoldre cadascuna de les activitats proposades. La majoria d'aquests recursos els trobareu, dins de l'apartat "Recursos d'aprenentatge", tot i que en algun cas, aquesta relació de Recursos de la PAC també pot incloure alguna altra referència bibliogràfica de fàcil accés sobre la temàtica a tractar. D'altra banda, a l'apartat "Recursos" de l'aula (el trobareu a l'espai de l'aula, a la part superior de la columna de la dreta, al costat de de l'apartat "Avaluació) també hi podreu trobar altres recursos complementaris.

 • Supòsit de primària: Document que descriu la situació d'un centre de primària en un moment concret. No es correspon a cap cas real, però s'ha elaborat perquè pugui oferir un escenari versemblant en el qual contextualitzar les activitats d'avaluació que es proposen.
 • Supòsit de secundària: Document que descriu la situació d'un centre de secundària en un moment concret. No es correspon a cap cas real, però s'ha elaborat perquè pugui oferir un escenari versemblant en el qual contextualitzar les activitats d'avaluació que es proposen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt