Lideratges Codi:  B2.724    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres educatius, que pretén completar la formació dels professionals de l'ensenyament per desenvolupar la gestió de centres educatius i liderar projectes i/o programes. L'exercici professional dels directius dels centres educatius requereix d'un conjunt de competències que poden ser apreses i/o desenvolupades. Com qualsevol altra competència professional, no s'adquireix només amb informació, sinó, especialment, amb bones pràctiques. En aquesta assignatura ens proposem desenvolupar coneixements sobre el lideratge educatiu, diferents models de lideratge,  habilitats que han de tenir els equips directius per resoldre situacions/reptes que es produeixen en els centres educatius i fer una prospecció/aproximació envers els nous conceptes de lideratge.

El conjunt de competències que han de desenvolupar els directors han d'anar orientades a la millora dels centres, a la millora de la qualitat de l'ensenyament i, per tant, a garantir l'èxit de tots i cadascun dels seus alumnes. Entenem, doncs, que el focus prioritari del líder educatiu ha d'anar orientat cap a la millora de la qualitat de l'aprenentatge de la totalitat dels alumnes. Però aquests objectius no serien possibles sense la millora de la pràctica docent; i per tant, les competències realment més rellevants seran aquelles que estan relacionades amb generar un entorn per a l'aprenentatge, que constitueix un element cabdal per a la millora de l'ensenyament-aprenentatge. 

Amunt

Aquesta assignatura té una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i forma part del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres educatius.

La finalitat és oferir formació i reflexió als professionals de l'educació sobre la importància del lideratge transformador per a la millora i la innovació dels centres educatius. Les assignatures que conformen el Pla d'estudis estan alineades amb el paper fonamental que té dins les organitzacions educatives la direcció del centre - des de la planificació estratègica de la innovació pedagògica, fins al desenvolupament d'eines d'avaluació - dins els sistemes d'assegurament de la qualitat, que haurà de permetre als directius escolars el retiment de comptes o accountability. Per aconseguir una direcció per al canvi cal fer un revisió en profunditat del model de direcció, tot començant a reformular el concepte de lideratge des de la base: qui? i com?. 

La bibliografia mostra que el lideratge escolar és clau per a la millora educativa. La necessitat de contextualitzar les responsabilitats del lideratge escolar ens demana una planificació estratègica i dotar els equips d'eines per a la comunicació i la creació d'equips de treball en xarxa; sense oblidar-nos que el paper de l'escola dins la societat és el d'assegurar l'equitat, la igualtat d'accés i d'oportunitats; així, els líders dels centres educatius han de saber interpretar les tendències socials, econòmiques i mediambientals, per relacionar-les amb les necessitats dels alumnes del seu entorn. 

Amunt

Tot el que hem dit fins ara fa palès que l'assignatura de lideratges és cabdal per desenvolupar les tasques de direcció dels centres educatius, però també de qualsevol organització. Situa els estudiants en els processos de canvi i millora de les organitzacions. Aquesta assignatura es centra en analitzar el rol dels directius com a agents de canvi.

L'assignatura proporciona una base fonamental per poder exercir la direcció d'un centre educatiu i exercir els lideratges adients per assolir els reptes compartits amb la comunitat educativa. 

Amunt

El curs està estructurat segons un aprenentatge modular, de manera que es pot cursar l'assignatura sense tenir cap coneixement previ sobre lideratges. Tanmateix, és interessant vincular aquesta assignatura al mòdul de Direcció estratègica per a la innovació. Les dues assignatures aprofundeixen en la reflexió sobre la innovació com a estratègia de canvi i millora escolar, i proporciona estratègies per liderar i implementar projectes directius d'innovació en els centres. 

Amunt

Objectius

 1. Identificar i analitzar quins són els elements que fan necessari el lideratge en un centre educatiu i reconèixer la diferència entre gestió i lideratge. 
 2. Reflexionar sobre els diferents models de lideratge. Identificar el lideratge eficaç, com element clau en la qualitat educativa. 
 3. Potenciar les capacitats i habilitats dels membres de la comunitat eudcativa per aconseguir l'equilibri en el desenvolupament individual i col·lectiu.
 4. Treballar per aconseguir el sentiment de pertinença en el centre, i una missió i visió compartides. 
 5. Crear i compartir coneixement per facilitar el creixement professional i personal dels membres de l'organització. 
 6. Desenvolupar estratègies per implicar tota la comunitat educativa - les famílies incloses- en el procés de millora de l'ensenyament-aprenentatge. 
 7. Desenvolupar estratègies per a la millora de l'organització en el marc de l'eficàcia i l'equitat. 
 8. Desenvolupar de manera col·laborativa, entre el centre i entitats de l'entorn, accions estratègiques conjuntes, orientades a un objectiu comú: la millora del sistema. 

Competències específiques

 1.  Aglutinar talent i iniciatives entorn a projectes específics orientats a la innovació i a la internacionalització. 
 2. Aconseguir el suport i la conformitat de les persones i grups clau (negociació)
 3. Tenir la visió analítica i prospectiva de l'organització per aconseguir l'objectiu de millora. 

Competències transversals

 1. Disposar d'una visió prospectiva i internacional de l'educació.
 2. Cercar, analitzar, processar, valorar i gestionar la informació de manera eficaç i crítica.
 3. Conèixer i millorar els elements d'eficàcia personal en l'acció directiva (flexibilitat, autocontrol, autoconfiança, entusiasme, sentit de l'humor,...)
 4. Orientar la direcció envers la satisfacció de les necessitats i les expectatives dels usuaris. 
 5. Desenvolupar habilitats analítiques per al diagnòstic, la priorització, la planificació i la gestió de l'avaluació. 
 6. Exercir la crítica i l'autocrítica raonada amb compromís ètic, personal i professional.
 7. Orientar l'activitat directiva envers la qualitat (eficàcia i equitat)
 8. Desenvolupar i implementar projectes per a la gestió operativa, a partir de dades diagnòstiques, propòsits estructurats, accions seqüenciades apropiadament, i amb la previsió pertinent per a la seva avaluació. 

Competències bàsiques

CB1. Estructurar eficaçment els processos de presa de decisions.

CB2. Implicar el professorat i altres professionals en el projecte col·lectiu: generació de desenvolupament professional i creació de cultura col·laborativa. 

CB3. Moderar els problemes, necessitats i aspiracions, i buscar solucions guanyadores. 

CB4. Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats dels centres, des del punt de vista de l'eficàcia i l'equitat. 

CB5. Promoure relacions positives amb altres centres, entitats, administracions i proveïdors. 

CB6. Escoltar les preocupacions dels altres, considerar els seus interessos i mostrar empatia pels seus sentiments, a fi de promoure un ambient de col·laboració, comunicació i confiança.

CB7. Autoavaluar el treball directiu com element de millora en les dimensions tècnica, ètica i social. 

Amunt

 1. Organització escolar i lideratge.
  1.  Significat del concepte de lideratge escolar
   • Visió diacrònica del concepte de lideratge escolar. 
  2. El repte de desenvolupar pràctiques de lideratge escolar per a una educació de qualitat: necessitat del lideratge en els centres educatius per millorar l'aprenentatge dels alumnes. 
  3. El lideratge en els centres educatius: una mirada al món en el lideratge eficaç relacionat amb la qualitat educativa. 
  4. Del lideratge transaccional al lideratge transformacional.
 2. Els líders i les competències de l'exercici del lideratge pel canvi i la millora en els centres educatius.
  1. El lideratge distribuït i l'empoderament docent en les comunitats d'aprenentatge.
  2. Les competències dels líders en educació. 
  3. Les finalitats del lideratge d'una organització que aprèn i té una millora interna i externa. 
  4. Els valors i actituds dels líders en educació.
  5. Els indicadors del lideratge educatiu. 
 3. Aproximacions als nous conceptes de lideratge. 
  1. Composició múltiple del lideratge: del jo al nosaltres.
  2. El lideratge sostenible: "ensenyar menys per aprendre més"
  3. El lideratge per construir comunitats innovadores i inclusives. 
  4. El lideratge en el àmbits educatius: formal i no formal. 
  5. Lideratge de lideratges. El lideratge del sistema. 

Amunt

La emergencia del liderazgo del sistema PDF
¿Hacia el futuro, pero no desde aquí? PDF
Liderazgo para el aprendizaje: estudio de investigación PDF

Amunt

Per resoldre les activitats d'avaluació que es proposen a cada repte, l'estudiant disposa d'un NIU, que ofereix un seguit de recursos, lectures, vídeos,... material que compta amb unes orientacions per ajudar a copsar els elements més importants de suport per assolir els objectius i les competències específiques planificades en aquest Postgrau.

A més del material que inclou cada NIU, hi ha unes orientacions bibliogràfiques que poden ajudar a resoldre dubtes, però també a ampliar els coneixements en aquells aspectes que, més enllà del que s'ha planificat en aquest curs, poden interessar per ampliar els coneixements. 

També s'acompanya de supòsits pràctics d'un Centre d'Educació Primària i d'un Centre d'Educació Secundària. 

El supòsit pràctic pretén aproximar l'estudiant a la realitat d'un centre de primària o de secundària, i pot servir de context per donar resposta a les activitats d'avaluació proposades pels reptes. Descriu una realitat determinada, la situació d'un centre en un moment concret, en el qual s'hi conjuguen diverses variables. No es correspon a cap cas real concret, però s'ha elaborat per tal que pugui oferir un escenari versemblant. 

En primer lloc, s'hi exposa el context del centre, que situarà l'estudiant en un àmbit geogràfic i sociocultural determinat i una breu història del seu procés de creació i consolidació. A continuació, se'n descriu la composició, l'oferta educativa i el tipus d'alumnat, de professorat i de personal no docent que conformen l'equip educatiu, i l'AFA. Seguidament, s'hi presenten els trets d'identitat que el caracteritzen, la seva missió i visió, els objectius generals, i l'organització i la cultura. I per últim, s'hi planteja la situació concreta en què es troba, tant a l'àmbit pedagògic, com en el de gestió i relacions internes i externes. El supòsit pràctic va acompanyat d'un annex sobre els indicadors de centre, que proporcionen evidències específiques sobre aquesta situació, amb la intenció de completar-ne la descripció. 

Podeu triar el supòsit en què us sentiu més identificats, en funció de la vostra procedència professional i/o interessos personal.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt