Sistemes d'Assegurament de la Qualitat Codi:  B2.725    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Sistemes d'assegurament de la qualitat és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits ECTS, del Postgrau de Direcció i Lideratge de Centres educatius. Té com a finalitat oferir no només formació especialitzada sinó també reflexió crítica als professionals de l'educació. La mirada que es fa va des de la conceptualització  del que entenem per qualitat educativa fins a l'establiment dels principals sistemes i procediments per afrontar la seva avaluació a escala de centre, de programes, de docència, i, dels aprenentatges de l'alumnat, des d'una perspectiva integrada que permet una aproximació externa, interna i, també, mixta.

En aquesta assignatura tractem tres temes fonamentals en matèria de qualitat educativa: en primer lloc, aprofundim en el concepte de qualitat de l'educació; en segon lloc, revisem els principals sistemes per assegurar la qualitat educativa i, per acabar, enfoquem l'avaluació  en els processos de qualitat educativa. Tot això contextualitzat i aplicat principalment a l'àmbit escolar.

Amunt

Com ja hem dit en l'apartat anterior, l'assignatura de Sistemes d'assegurament de la qualitat és una assignatura obligatòria, de 5 crèdits ECTS, del Postgrau de Direcció i Lideratge de Centres educatius que s'imparteix en el primer semestre del curs acadèmic

Amunt

L'assignatura s'adreça a professionals de l'educació que formen part d'equips directius de centres o que opten a ser-ne membres .

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són els mateixos que es requereixen per a l'accés al Postgrau. En tot cas, no cal haver cursat abans cap assignatura concreta del postgrau.

Amunt

Competències específiques:

CE1 Desenvolupar estratègies avaluadores orientades a la millora d'un centre escolar.

CE 2 Interpretar les dades de l'avaluació per a la millora del centre educatiu.

Competències transversals:

CT1 Disposar d'una visió prospectiva i internacional de l'educació.

CT4 Orientar la direcció envers la satisfacció de les necessitats i les expectatives d'estudiants i famílies.

CT5 Desenvolupar habilitats analítiques per a la diagnosi, la priorització, la planificació i la gestió de l'avaluació.

CT7 Orientar l'activitat directiva envers la qualitat (eficàcia i equitat). 

Competències bàsiques:

CB1 Estructurar eficaçment els processos de presa de decisió.

CB2 Implicar al professorat i altres professionals en el projecte col·lectiu: generació de desenvolupament professional i creació de cultura col·laborativa.

CB4 Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats del centre, a nivell d'eficàcia i equitat.

CB7 Autoavaluar el treball directiu com element de millora en les dimensions tècnica, ètica i social.

Objectius:

  1. Conèixer, comprendre, i elaborar dissenys d'avaluació relatius a propòsits o objectius que el centre escolar s'hagi plantejat assolir;
  2. Plantejar l'avaluació de l'ensenyament (docència) que es duu a terme en un centre a partir de diferents estratègies d'avaluació, com ara, l l'observació de les aules; 
  3. Saber utilitzar els resultats de proves externes per a la millora de l'ensenyament en el centre educatiu.

Amunt

El contingut de l'assignatura Sistemes d'assegurament de la qualitat s'organitza en els següents tres reptes o PACs:

REPTE 1: Elaboració d'un disseny d'avaluació interna de centre

Conèixer, comprendre, i elaborar dissenys d'avaluació relatius a propòsits o objectius que el centre escolar s'hagi plantejat assolir.

REPTE 2: Elaboració d'un disseny d'avaluació de l'ensenyament

Preparar l'avaluació de l'ensenyament que es duu a terme en un centre a partir de diferents estratègies d'avaluació, com ara l'observació de les aules.

REPTE 3: Disseny del pla de millora per a desenvolupar i avaluar competències.

Addicionalment es plantegen també algunes lectures i exercicis per assegurar la comprensió de determinades eines o recursos. Algunes són autocorrectives i altres merament indicatives.

La resolució de les activitats proposades en aquests tres reptes (PAC)  conformaran la nota final de l'assignatura. Aquests PAC pretenen afavorir la reflexió crítica de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge,  la seva actitud davant l'anàlisi de la situació de la institució, així com la seva capacitat de dissenyar avaluacions que permetin la millora contínua del centre i de la docència que s'imparteix.

Cada repte té un valor diferent respecte la nota final de l'assignatura en funció del seu pes en l'assignatura

Amunt

Resumen Normas de Joint Committee o estándares que toda evaluación debe cumplir PDF
Resum Normes de Joint Committee o estandàrds que tota avaluació ha de complir) PDF
Ejemplos de diseños de evaluación PDF
Planificación de la evaluación PDF
Liderazgo para el aprendizaje. Estudios de caso en Cataluña PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt