Comunicació, equip i treball en xarxa Codi:  B2.726    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Comunicació, equips i treball en xarxa" consta de 5 crèdits i s'emmarca dins del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

El principal objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants coneguin, desenvolupin i posin en pràctica estratègies per a la comunicació i el treball en equip a les institucions educatives així com el treball en xarxa. Inicialment es debatrà sobre el concepte de la comunicació en general i de manera específica en relació al centre educatiu.

Amunt

Dins del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius, aquesta assignatura pretén visualitzar la importància de la comunicació i del treball en equip i en xarxa. Aquesta és una vessant prioritària a l'hora de liderar i dirigir centres educatius atès que un bon pla de comunicació (interna i externa) així com una bona organització dels equips i de les xarxes farà que es puguin dur a terme els objectius del Projecte de direcció d'una manera més efectiva i més eficient.

Amunt

L'assignatura "Comunicació, equips i treball en xarxa" s'adreça a professionals de l'educació que formen part d'equips directius de centres o que volen optar per a ser-ho.

Amunt

No es requereixen uns coneixements previs per cursar aquesta assignatura, tret dels requerits per a l'accés al Postgrau.

Amunt

Els objectius a assolir són els següents:

 1. Assimilar els coneixements de l'assignatura mitjançant els materials que es faciliten.
 2. Adquirir bones habilitats de comnicació en entorns virtuals
 3. Desenvolupar eines eficaces de comunicació a les institucions educatives.
 4. Analitzar de manera reflexiva la relació entre lideratge educatiu i comunicació efectiva als centres educatius.
 5. Consensuar i acordar criteris i valoracions conjuntes referits a l'anàlisi d'eines comunicatives.
 6. Aprendre a comunicar de manera efectiva fent ús de la modalitat més oportuna en cada moment.
 7. Elaborar un protocol per actuar davant una crisi plantejada tenint en compte els agents implicats.

Les competències transversals que es treballen són:

 • Cercar, analitzar, processar, valorar i gestionar la informació de manera eficaç i crítica
 • Conèixer i millorar els elements d'eficàcia personal en l'acció directiva ( flexibilitat, autocontrol, autoconfiança, entusiasme, sentit de l'humor¿)
 • Liderar equips compromesos
 • Exercir la crítica i l'autocrítica raonada amb compromís ètic, personal i professional

Les competències específiques que es treballen són:

 • Comunicar de manera efectiva en els canals formals i informals
 • Treballar en equip i en xarxa per sumar recursos i desenvolupar projectes amb més abast i incidència
 • Planificar estratègies de comunicació internes i externes

Amunt

Els continguts es centren en treballar:

 • Estratègies de comunicació efectiva en mitjans digitals
 • Dinàmiques de treball efectiu en equip i en xarxa
 • Eines de comunicació i col·laboració internes i externes

A partir dels diferents recursos i materials que es proposen, així com amb l'exploració de les eines digitals que tenim a disposició, centrarem el treball d'aquesta assignatura en base a reptes:

Repte 1: Dialoguem

En aquest repte començarem parlant de la importància que té la comunicació en les institucions educatives, abordant la comunicació interna i externa del centre.

Repte 2: Col·laborem

En aquest repte  es treballarà què volem dir quan parlem d'entorns comunicatius en els centres. Reflexionarem respecte a totes aquelles persones, entitats, institucions... amb qui s'ha de relacionar un director/a. De la manera com ho ha de fer, què ha de transmetre, quan ho ha de comunicar¿

Repte 3: Resolem i difonem

Després d'haver vist la importància que té la comunicació en els centres educatius i com ho hem de fer perquè la informació arribi als destinataris utilitzant els canals més adients, en aquest darrer repte s'haurà d'elaborar, en grup, un protocol de comunicació.

Amunt

El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico DAISY
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico EPUB 2.0
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico MOBIPOCKET
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico KARAOKE
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico HTML5
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico OAI-MPH
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Actitud digital Audiovisual
Actitud digital Audiovisual
El ABC de la comunicación en la comunidad educativa: QUÉ-QUIÉN-CÓMO-CUÁNDO PDF
L'ABC de la comunicació a la comunitat educativa: QUÈ-QUI-COM-QUAN PDF
Com comuniquem als centres educatius? Audiovisual
¿Cómo comunicamos en los centros educativos? Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
Comunicación en la red Web
Comunicació a la xarxa Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt