Dret, Escola i Societat Codi:  B2.727    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El contingut formatiu s'estructura a partir de la interrelació dels tres conceptes de dret, escola i societat. Aquests estableixen un balanç dialèctic en cada comunitat política i en cada moment històric que permet definir un marc referencial per donar seguretat suficient al compliment de les obligacions i a la garantia dels drets en el sistema educatiu corresponent. El plantejament és, doncs, metanormatiu. Més enllà de les normes concretes aplicables en cada moment i cada sistema educatiu, es pretén copsar quina és l'orientació general de l'escola a la societat, quin dret és aplicable, com es pot interpretar, i quines regulacions generals cal considerar també dintre de la perspectiva escolar. En el món contemporani el dret està gairebé sempre positivat. No obstant, el costum, els principis generals del dret, i l'aplicació de les resolucions judicials - així com les línies jurisprudencials que se'n derivin - també formen part dels elements que els operadors jurídics i socials han de considerar en el cas concret. Les normes concretes, o la distribució de les capacitats de decisió en un o altre nivell, poden variar en el temps i en l'espai. En tot cas, l'abordatge sociojurídic i educatiu de la seva aplicació requereix una metodologia transferible a les diferents situacions que haurà d'afrontar un director escolar al llarg del seu exercici professional. Aquesta assignatura és un periple per aquesta constel·lació normativa.

Amunt

"Dret, Escola i Societat" és una assignatura de tipologia electiva amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS. Està molt relacionada amb totes les altres assignatures, ja que actualment el reconeixement dels drets, l'organització social i la normativa impregnen tots els aspectes educatius i escolars; per bé que sempre es prefereix l'orientació i l'acompanyament, deixant per a la solució estrictament normativa les controvèrsies que no poden solucionar-se d'altra manera.

Amunt

L'assignatura s'adreça a professionals de l'educació que formen part d'equips directius de centres o que opten a ser-ne membres.

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són els mateixos que es requereixen per a l'accés al postgrau. En tot cas, no cal haver cursat abans cap assignatura concreta del postgrau.

Amunt

Competència específica:

 • Conèixer, respectar i fomentar positivament l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

Competències transversals:

 • Disposar d'una visió prospectiva i internacional de l'educació.
 • Cercar, analitzar, processar, valorar i gestionar la informació de manera eficaç i crítica.

Competències bàsiques:

 • Estructurar eficaçment els processos de presa de decisió.
 • Moderar els problemes, necessitats i aspiracions, i buscar solucions guanyadores.

Objectius:

 • Estudiar cassos concrets de l'activitat d'un centre docent en el que els drets i interessos en presència impliquin algun nivell de controvèrsia que afecti als drets i obligacions d'alumnes.
 • Estudiar cassos concrets de l'activitat d'un centre docent en el que l'assegurament de la prestació del servei escolar, en les condicions degudes, impliqui algun nivell de controvèrsia que afecti als drets i obligacions dels professionals.
 • Conèixer, comprendre, i analitzar sentències judicials, especialment relatives als drets dels actors educatius, especialment dels aprenents joves i infants.

Amunt

Els continguts analítics de l'assignatura Drets, Escola i Societat són:

 • Educació i continuïtat social: transmissió i renovació
 • El dret a les societats: límit de l'expressió social i respecte a les minories. Efectivitat del dret. Els drets de l'home i del ciutadà.
 • Dret i Educació: drets i llibertats a l'entorn de l'educació i la llibertat d'expressió.
 • Estat i Mercat en educació. El dret-prestació a la instrucció. Ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, i Escolarització.
 • Esquema normatiu i Organització política: Els diferents poders públics en relació amb l'educació.
 • Regulació: els actors (drets i deures), l'objecte de l'educació (estructura i contingut), els dispositius (escoles i elements de suport a les escoles), els mecanismes re-equilibradors (equitat i foment d'oportunitats), i elements de cooperació (institucional i corporativa).

Amunt

PLA3: Sentència TEDH del cas d'Osmanoglu i Kocabaç; c. Suïssa PDF
PLA3: Sentencia TEDH del caso de Osmanglu y Kocabaç c. Suiza PDF
Qüestionari sobre l'aplicació de criteris del dret penal en procediments sancionadors escolars Web
Cuestionario sobre la aplicación de criterios del derecho penal en procedimientos sancionadores escolares Web
Qüestionari sobre l'abast actual del dret de llibertat de càtedra Web
Cuestionario sobre el alcance actual del derecho de libertad de cátedra Web

Amunt

Pla docent de l'assignatura: és un document que proporciona orientacions generals sobre l'estructura i dinàmica de funcionament de l'assignatura. Hi consten els objectius, les competències, els continguts, la metodologia de treball i la proposta d'activitats d'avaluació continuada, els recursos, el calendari de treball i el sistema d'avaluació.

Recursos externs que formen els materials i fonts de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt