Treball Final de Posgrau Codi:  B2.728    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La finalitat de l'assignatura corresponent al Treball Final de Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius és un treball d'integració i d'aprofundiment de tots els coneixements i competències adquirits durant el postgrau que es reflectirà en l'elaboració d'un Projecte de Direcció.

Aquest treball s'entén com la proposta que cal elaborar i defensar públicament havent finalitzat tots els crèdits propis del Postgrau.

Atès que la finalitat d'aquests estudis és la de donar resposta a les necessitats de formació de persones interessades en l'estudi i la pràctica de direcció d'institucions educatives no universitàries i la seva orientació és clarament professionalitzadora, aquest treball final de postgrau s'ha definit i orientat en l'elaboració d'un Projecte de Direcció. Això es concreta, com s'observarà al llarg d'aquest pla docent, en l'elaboració de tots els apartats que, segons la normativa vigent, han de formar-ne part d'un Projecte de Direcció a 4 anys vista.

Aquest treball es desenvoluparà amb l'acompanyament i la supervisió d'un/a professor/a col·laborador/a de la universitat.

Amunt

Aquest Treball Final de Postgrau té una càrrega lectiva de 5 crèdits (ECTS), càrrega que correspon aproximadament a unes 125 hores de treball de l'estudiant.

Amunt

El TFP és el resultat de la reflexió dels aprenentatges de tot el postgrau, atès que cal elaborar un Projecte de Direcció real. És especialment rellevant la idea de realitzar un Projecte pensant en un centre educatiu concret i/o en un col·lectiu de centres per tal de dotar-lo de contextualització, transversalitat i funcionalitat.

El Projecte de Direcció (PdD) ha de tenir relació directa amb les diferents assignatures de fonamentació del lideratge directiu, que aporten els elements formals, conceptuals i normatius que es necessiten per al desenvolupament del TFP, i que s'han cursat al llarg del Postgrau.

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són haver realitzat totes les assignatures corresponents al Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

Amunt

És altament recomanable que l'estudiant hagi superat o estigui cursant totes les assignatures prèvies del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura del TFP són els següents:

 • Integrar els coneixements adquirits i mostrar les competències assolides durant el postgrau en la realització d'un Projecte de Direcció.
 • Conèixer i aplicar totes les fases de l'elaboració d'un Projecte de Direcció.
 • Realitzar de forma correcta i rigorosa un Projecte de Direcció que s'ajusti a les necessitats del context de centre.
 • Mostrar una competència global referida a intervenció i/o anàlisi en àmbits professionals del directiu.
 • Analitzar el context professional per identificar-ne necessitats, mancances o temàtiques emergents i ser capaç de prendre decisions raonades i planificades d'intervenció per donar¿ne resposta.
 • Gestionar un projecte d'intervenció real que tingui en compte l'organització i gestió global i complexa de centres educatius.

 

Les competències, en referència a aquesta assignatura, són:

Competències bàsiques

 • Estructurar eficaçment els processos de presa de decisió.
 • Planificar, organitzar i gestionar processos, informacions, resolució de problemes i projecte amb iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i comprometre's èticament, personalment i professionalment vers un lideratge directiu de qualitat.

 

Competències transversals

 • Orientar l'activitat directiva envers la qualitat (eficàcia i equitat).
 • Desenvolupar i implementar projectes per a la gestió operativa, a partir de dades diagnòstiques, propòsits estructurats, accions seqüenciades apropiadament, i amb la previsió pertinent per a la seva avaluació.

 

Competències específiques

 • Elaborar i desenvolupar projectes a curt, mig o llarg termini coherents i consistents amb el centre educatiu i compartits per tots els seus membres.
 • Dissenyar i desenvolupar un projecte de direcció per promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes de qualitat adients als contextos educatius, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i implementant propostes innovadores.
 • Assumir un 'exercici de la funció directiva en permanent actualització i adaptació als canvis científics, pedagògics, socials i culturals.
 • Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i de recerca relacionats amb el lideratge directiu, i d'introduir propostes innovadores als centres educatius.
 • Assumir la dimensió ètica del directiu, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la recerca i la innovació com de l'administració educativa.

 

Amunt

El contingut de l'assignatura del TFP s'organitza en els mòduls següents:

 • Capacitat de reflexió i aplicació de les tasques pròpies del director/a en l'àmbit educatiu.
 • Coneixement i contextualització dels coneixements adquirits a les diferents assignatures del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.
 • Ús dels coneixements específics en lideratge directiu per definició d'objectius, reconeixement del context de centres, execució d'una planificació estratègica, anàlisi i interpretació de les necessitats d'institucions educatives i confecció d'un pla d'avaluació, retiment de comptes i comunicació, amb la participació, en tots els àmbits, de la comunitat educativa..
 • Coneixement i implementació de les fases d'elaboració d'una planificació directiva estratègica.

Aquests continguts s'han treballat en les diferents matèries que formen el pla d'estudis d'aquest Postgrau.

Conseqüentment, es dóna per entès la seva integració i transferència de coneixements en aquest TFP. Aquests continguts s'hauran d'anar desglossant en cadascuna de les fases.

 

Amunt

Amunt

Caldrà anar consultant els diferents recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura sempre que es requereixin.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt