Planificació Estratègica Codi:  B2.729    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta matèria tracta sobre la rellevància que tenen els documents institucionals del centre en la planificació estratègica i com és el seu procés d'elaboració.

És necessari que cada institució es defineixi, i que ho faci sabent d'on ve, quins són els seus orígens, i cap a on vol anar. Sovint, les escoles es troben amb idearis definits que necessiten actualitzar-se, o en escoles de nova creació cal establir uns fonaments segurs que ens permetin sostenir els nostres ideals amb el pas del temps. A vegades, cal detectar quines són les febleses de la nostra institució per establir els mitjans que ens permetin avançar, i, al mateix temps, coneixent els nostres punts forts ens podem anticipar. Moltes vegades hem de ser capaços d'enlairar la mirada més enllà de les parets de la nostra escola per veure quines són les demandes de la societat que ens envolta i poder donar-hi resposta des de l'escola.

En aquesta assignatura, farem una mirada introspectiva cap a la pròpia institució. Presentarem eines d'anàlisis per tal que, de manera crítica i dialogada, arribem a acords consensuats que ens permetin definir-nos com escola i cercarem estratègies per actualitzar els documents normatius més rellevants (PEC, NOF, Projecte de Convivència, CAD, Avaluació de Centres,...) de manera que des dels equips directius es puguin establir plans d'actuació a curt, mig o llarg termini.

Així, en acabar l'assignatura, els estudiants seran capaços de:

  • Identificar les febleses i punts forts de les seves institucions  
  • Replantejar de manera crítica  els documents normatius del centre
  • Trobar els mecanismes més adients en el context determinat per elaborar els   documents normatius nous per adequar-se a la normativa vigent.

Amunt

Planificació estratègica és una assignatura obligatòria de 5 ECTS que s'imparteix en el primer semestre del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

Amunt

L'assignatura Planificació estratègica  s'adreça a professionals de l'educació que formen part d'equips directius de centres o que opten a ser-ne membres .

 

Amunt

Els coneixements que es demanen als estudiants per cursar aquesta assignatura són els mateixos que es requereixen per l'accés al Postgrau.

Amunt

C1-Utilitzar tècniques de diagnosi per introduir  propostes de millora de gestió, d'organització i/o de metodologia.

C2- Estructurar eficaçment els processos de presa de decisió.

C3- Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats dels centres, a nivell d'eficàcia i equitat.

C4- Autoavaluar el treball directiu com element de millora en les dimensions tècnica, ètica i social.

C5 - Cercar, analitzar, processar, valorar i gestionar la informació de manera eficaç i crítica.

C6- Desenvolupar i implementar projectes per a la gestió operativa, a partir de dades diagnòstiques, propòsits estructurats, accions seqüenciades apropiadament i amb la previsió pertinent per a la seva avaluació.

 

OBJECTIUS:

C1: Utilitzar, com a mínim, una tècnica de diagnosi per detectar debilitats i fortaleses d'una institució

C2, C3, C4: Presentar una proposta de millora a partir de l'anàlisi del cas.

C5, C6: Proposar un pla que reculli les actuacions i la proposta de millora que ha de dur a terme un director d'escola pe tal d'actualitzar els documents institucionals del centre.

Amunt

El contingut de l'assignatura Planificació estratègica s'organitza en els següents quatre reptes:

 

Repte 1: Què passa aquí?

                Tècniques de diagnosi: DAFO

                Tècniques de  planificació: CAME

 

Repte 2: Tomeu, posa't al dia: Qui som? D'on venim? On anem?

                Identitat, missió, visió i valors d'un centre.

                Projecte Educatiu de Centre

 

Repte 3: Construïm consensuadament els documents d'autonomia de centre

                Implicació de tots els agents en la construcció dels documents institucionals.

                Organitzacions participatives.

Línies metodològiques que afavoreixen la construcció conjunta.

Estratègies de participació.

 

Repte 4: Definim criteris i indicadors de validació.

                Avaluació dels documents estratègics del centre.

                Eines d'avaluació dels documents institucionals (PEC).

                Instruments d'avaluació dels documents.

 

La resolució de les activitats proposades en aquests quatre reptes (PAC)  conformaran la nota final de l'assignatura. Aquests PAC pretenen afavorir la reflexió crítica de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge,  la seva actitud davant l'anàlisi de la situació de la institució, així com la seva capacitat de dissenyar xarxes de comunicació que facilitin la participació de tots els agents en el disseny, creació i avaluació dels documents institucionals del centre. Cada repte té un valor diferent respecte la nota final de l'assignatura en funció dels crèdits:

               REPTE 1: 15%

               REPTE 2: 20%

               REPTE 3: 25%

               REPTE 4: 40%

 

               

Amunt

PLA 1. La opinión de los expertos (Sandra Gallardo) Audiovisual
PLA 1. La opinión de los expertos (Xavier Favà) Audiovisual
PLA 1. La opinión de los expertos (Coral Regí) Audiovisual
PLA 1. La opinión de los expertos (Juan Cañete) Audiovisual
PLA 1. La opinión de los expertos (Miquel Clusellas) Audiovisual
PLA 1. L'opinió dels experts (Juan Cañete) Audiovisual
PLA 1. L'opinió dels experts (Xavier Favà) Audiovisual
PLA 1. L'opinió dels experts (Coral Regí) Audiovisual
PLA 1. L'opinió dels experts (Sandra Gallardo) Audiovisual
PLA 1. L'opinió dels experts (Miquel Clusellas) Audiovisual
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre XML
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre DAISY
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre EPUB 2.0
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre MOBIPOCKET
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre KARAOKE
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre HTML5
PLA 3. Com es planifiquen diferents actuacions per al disseny d'eines per a la construcció dels documents d'autonomia de centre PDF
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre XML
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre DAISY
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre EPUB 2.0
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre MOBIPOCKET
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre KARAOKE
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre HTML5
PLA 2. Qué hace mi escuela diferente? / Apuntes materia para definir Projecte de Centre PDF
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro XML
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro DAISY
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro EPUB 2.0
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro MOBIPOCKET
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro KARAOKE
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro HTML5
PLA 4. Cómo evaluar los documentos de autonomía de centro PDF
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME XML
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME DAISY
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME EPUB 2.0
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME MOBIPOCKET
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME KARAOKE
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME HTML5
PLA 1. Explicacions tècnica DAFO/CAME PDF
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro XML
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro DAISY
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro EPUB 2.0
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro MOBIPOCKET
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro KARAOKE
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro HTML5
PLA 3. Cómo planificar diferentes actuaciones para diseñar herramientas que permitan construir los documentos de autonomía de centro PDF
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre XML
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre DAISY
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre EPUB 2.0
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre MOBIPOCKET
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre KARAOKE
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre HTML5
PLA 2. Què fa la meva escola diferent? / Apunts matèria per definir Projecte de Centre PDF
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre XML
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre DAISY
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre EPUB 2.0
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre MOBIPOCKET
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre KARAOKE
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre HTML5
PLA 4. Com s'han d'avaluar els documents d'autonomia de centre PDF
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME XML
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME DAISY
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME EPUB 2.0
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME MOBIPOCKET
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME KARAOKE
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME HTML5
PLA 1. Explicaciones técnica DAFO/CAME PDF
PLA 3. Construcción participativa de la visión de centro Audiovisual
PLA 3. Construcció participativa de la visió de centre Audiovisual
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? XML
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? DAISY
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? EPUB 2.0
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? MOBIPOCKET
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? KARAOKE
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? HTML5
Recursos econòmics del centre, com els gestionem? PDF
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? XML
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? DAISY
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? EPUB 2.0
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? MOBIPOCKET
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? KARAOKE
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? HTML5
PLA 2. Tomeu, ponte al día. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? PDF
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... XML
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... DAISY
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... EPUB 2.0
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... MOBIPOCKET
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... KARAOKE
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... HTML5
PLA 1. Tomeu, ahora de toca a ti... PDF
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso XML
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso DAISY
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso EPUB 2.0
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso MOBIPOCKET
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso KARAOKE
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso HTML5
PLA 3. Construimos los documentos de autonomía en torno a un consenso PDF
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación XML
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación DAISY
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación EPUB 2.0
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación MOBIPOCKET
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación KARAOKE
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación HTML5
PLA 4. Definimos los criterios y los indicadores de validación PDF
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació XML
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació DAISY
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació EPUB 2.0
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació MOBIPOCKET
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació KARAOKE
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació HTML5
PLA 4. Definim criteris i indicadors de validació PDF
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... XML
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... DAISY
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... EPUB 2.0
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... MOBIPOCKET
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... KARAOKE
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... HTML5
PLA 1. Tomeu, ara et toca a tu... PDF
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? XML
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? DAISY
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? EPUB 2.0
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? MOBIPOCKET
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? KARAOKE
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? HTML5
PLA 2. Tomeu: posa't al dia...qui som? D'on venim? On anem? PDF
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia XML
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia DAISY
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia EPUB 2.0
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia MOBIPOCKET
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia KARAOKE
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia HTML5
PLA 3. Construim consensuadament els documents d'autonomia PDF
Indicadors per a la planificació estratègica Audiovisual
Indicadores para la planificación estratégica Audiovisual

Amunt

 

Eina de presentació: introducció a Power Point

Web

Nocions de tecnologia digital

Web

Redacció de treballs en format electrònic

Web

Orientacions sobre els debats virtuals

Web

@ctitud digit@l

Web

Redacció, elaboració i presentació de la informació digital amb WRITTER

Web

Presentació multimèdia de la informació digital amb IMPRESS

Web

Procés de cerca i localització de la informació per Internet

Web

Eina de redacció: introducció a Word

Web

Els marcadors socials

Web

 

A més, el consultor/a, mitjançant el tauler de l'aula facilitarà altres informacions i documents que complementaran els materials.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt