Els significats de l'avaluació Codi:  C2.241    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El principal objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants coneguin l'enfocament teòric sobre el qual es fonamenta l’especialització Avaluació per competències en educació i tinguin els conceptes prou clars com perquè siguin capaços de relacionar-los amb la seva pràctica avaluativa. Concretament es posarà el focus en el concepte d'avaluació dels aprenentatges, avaluació competencial i avaluació de projectes.


Amunt

L'assignatura Significats de l'Avaluació és la primera assignatura de l’especialització Avaluació per competències a l’educació. Això suposa que alguns dels materials, eines i metodologies que es presentaran es faran servir en aquesta assignatura i després es recuperaran en les posteriors. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són necessaris per a qualsevol professional que vulgui ser competent en dissenyar pràctiques d'avaluació integrades en el procés d'ensenyament i aprenentatge i amb una clara perspectiva competencial. 

Amunt

No es requereixen coneixements previs més enllà d’un coneixement general del sistema educatiu català. 
Informació prèvia a la matrícula

Amunt

No hi ha informació prèvia a la matrícula. 

Amunt

Competències 
C1. Exercir la crítica i l'autocrítica raonada en relació als processos d'avaluació amb compromís ètic, personal i professional. 
C2.Integrar l’avaluació del desenvolupament de competències com un element inserit en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
C3. Treballar en equip i col·laborar per compartir i transferir coneixement vinculat a l'àmbit de l'avaluació a la comunitat educativa.

Els objectius que s’han d’assolir en aquesta assignatura són els següents:

* Conèixer i reflexionar sobre les diferents perspectives del concepte d'avaluació i d’avaluació competencial.
* Identificar, caracteritzar i conèixer quines implicacions pràctiques té un enfocament d’avaluació competencial i inclusiu.
* Reflexionar i caracteritzar els elements rellevants a considerar en l’avaluació en el marc de l’aprenentatge basat en projectes

Amunt

Per desenvolupar les competències i objectius descrits, l'assignatura s'organitza a través dels continguts següents:
  • Significats essencials de l’avaluació: l’avaluació com a element inherent del procés d’ensenyament i aprenentatge.
  • Caracterització de l’avaluació: funcions que acompleix, moments en què es troba, objectius que persegueix. 
  • L’avaluació competencial en el marc del currículum per competències.
  • L’avaluació de projectes.

Amunt

Entrevistes Audiovisual
Avaluar per aprendre Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt