Disseny i planificació de l'avaluació Codi:  C2.242    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El disseny i la planificació de l’avaluació. La importància del feedback, és una assignatura de 4 crèdits que s’emmarca en l’Especialització Avaluació per competències en educació. L’assignatura pretén dotar l’estudiant dels elements necessaris per a prendre decisions per inserir l’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge competencial. Es parteix d’un enfocament constructivista d’orientació sociocultural que considera l’avaluació com un procés inherent als processos d’ensenyament i aprenentatge i que posa l’èmfasi en la seva funció formativa i formadora. Des d’aquesta perspectiva, l’assignatura planteja el disseny i la planificació de l’avaluació seguint un model de naturalesa multidimensional i dinàmica que contempla la dimensió temporal com a element fonamental a considerar en el disseny, el desenvolupament i la valoració dels processos d’avaluació.

D’altra banda, a partir del model de disseny de l’avaluació que es presenta a l’assignatura, es posa el focus en una de les activitats que afavoreixen i ajuden a acomplir la funció formativa de l’avaluació.  En aquest sentit, s’aprofundirà en el feedback dialògic i en les condicions que afavoreixen i permeten desenvolupar processos d’autoregulació dels aprenentatges en els alumnes. 


Amunt

L’assignatura 'Disseny i planificació de l’avaluació. La importància del feedback', és una assignatura que pren com a base les competències i els continguts treballats a l’assignatura 'Els significats de l’avaluació. Avaluació formativa, en base a competències', en el marc de l’especialització. Així mateix, totes dues assignatures son la base a partir de la qual es desenvoluparan les competències associades al treball de l’assignatura 'Estratègies, eines i recursos per avaluar en base a competències'.

Amunt

És important que s’hagi cursat anteriorment l’assignatura ‘Els significats de l’avaluació. Avaluació formativa, en base a competències’ o que els estudiants disposin de les competències i dels coneixements vinculats a aquesta assignatura

Amunt

Les competències que es desenvolupen a través de l’assignatura són les següents:

C1: Integrar l’avaluació del desenvolupament de competències com un element inserit en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

C2: Identificar, planificar i implementar i/o analitzar implementacions de pràctiques d'avaluació que s'ajustin a un grup d'alumnes específic amb una funció formativa i formadora.

C3: Treballar en equip i col·laborar per compartir i transferir coneixement vinculat a l’àmbit de l’avaluació en la comunitat educativa. 

 

Els objectius d’aprenentatge associats a desenvolupament de les competències són els següents:

  • Identificar i conèixer models d'avaluació competencial amb una funció formativa i formadora.
  • Planificar propostes d’avaluació competencials alineades i inserides en el procés d’ensenyament/aprenentatge que permetin desenvolupar la capacitat d’autoregulació dels aprenentatges de l’alumnat
  • Identificar diferents formes de compartir els aspectes vinculats a la planificació de l’avaluació amb la comunitat educativa

Amunt

Per desenvolupar les competències i objectius descrits, l'assignatura s'organitza a través dels continguts següents:

  • La planificació de l'avaluació i l'alineament de l'avaluació amb els elements de la seqüència didàctica.
  • Els models i les finalitats diagnòstica, formativa i sumativa dels processos d'avaluació.
  • Tasques, procediments i instruments per avaluar els alumnes,
  • El feedback com a element clau per a la finalitat formativa.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt