Entorn de marca i identitat sensorial Codi:  M3.374    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Entorn de marca i identitat sensorial aborda els aspectes de la marca que es tenen lloc en diferents espais on una marca es pot manifestar; és a dir, des de botigues, stands de fira, elements mòbils i tridimensionals, vehicles, vestuari, etc. En tots aquests contextos, -i en altres possibles- es fa necessari activar elements d'identitat sensorial que han de ser pensats de manera consistent amb l'estratègia de branding. Dit d'una altra manera, en aquesta assignatura tractarem tots aquells aspectes de la marca que van més enllà de les aplicacions sobre el paper i la pantalla i que ens porten a altres suports més intangibles que activin les capacitats experiencials d'una marca.

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona d'una manera molt directa amb les assignatures del màster: Marca gràfica i identitat visual, i Marca verbal i storytelling.


Amunt

En els camps professionals del branding, retail y marketing.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

Competències

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació a la pràctica professional de el disseny i l'impacte de la mateixa.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, Tant en la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés.
 • Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
 • Presentar i argumentar un projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.

Amunt

 • La marca en el seu entorn. Retail i punts de venda
 • Aplicacions de la marca en l'entorn arquitectònic
 • Disseny d'aplicacions sobre suports tridimensionals i textures
 • Aplicacions efímeres
 • Wayfinding i senyalètica
 • Disseny de la informació
 • Identitat sensorial:
  • Elements olfactius
  • Elements tàctils
  • Elements gustatius
  • Elements semiòtics

Amunt

Material Suport
Toolkit de gènere Web
Disseny i experiència XML
Disseny i experiència DAISY
Disseny i experiència EPUB 2.0
Disseny i experiència MOBIPOCKET
Disseny i experiència HTML5
Disseny i experiència PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt