Mitjà digital i motion brands Codi:  M3.375    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Mitjà digital i motion brands aborda l'ús de les tecnologies emergents per a la transmissió de valors estratègics de les marques. El mitjà digital és entès com un oxímoron de mitjans al servei de la singularització de la marca. A través de l'anàlisi i la creativitat veurem les diverses aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial aplicades als missatges i narratives de marca. D'aquesta manera, l'assignatura combina elements de la producció audiovisual, el multimèdia, el disseny web i la UX. Evidentment, ens servirem d'eines digitals per materialitzar les nostres propostes a les diferents aplicacions de la marca.

Amunt

L'assignatura Mitjà Digital i motion brands és una assignatura obligatòria amb una càrrega lectiva de 5 ECTS. Aquesta assignatura aborda conceptes que si bé no tenen relació directa amb la resta d'assignatures, es complementa i aporta valor a l'après anteriorment per l'alumnat.

Amunt

Objectius
Aplicar tecnologies emergents per potenciar l'awareness de marca.
Crear una marca mobile first.
Emplaçar la marca en tots els canals estratègics.
Conèixer recursos i tecnologies per singularitzar la marca.
Crear emocions a partir de solucions tecnològiques.

Competències bàsiques i generals
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
CG2 - Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
CG3 - Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació amb la pràctica professional del disseny i l'impacte d'aquest.

Competències transversals
CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques
CE4- Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
CE5- Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per formalitzar les diferents aplicacions de la marca.
CE9- Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

Amunt

Innovació tecnològica en marques. 
Marques mobile.
Marques generatives.
Marques virtuals: AR, VR.
Ubiqüitat de la marca. Marca omnicanal.
La marca en el context audiovisual.  
Aplicacions de la marca en moviment: mosca, cortinetes, ràfegues, títols d'entrada, stop (i)motion, gif. 

Amunt

Material Suport
Videotutorial Adobe After Effects: Animació de logos Audiovisual
A la recerca del comportament XML
A la recerca del comportament DAISY
A la recerca del comportament EPUB 2.0
A la recerca del comportament MOBIPOCKET
A la recerca del comportament HTML5
A la recerca del comportament PDF
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment XML
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment DAISY
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment EPUB 2.0
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment MOBIPOCKET
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment HTML5
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment PDF
Com prototipar una app? Videotutorial de Figma Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt