Packaging i disseny sostenible Codi:  M3.376    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Packaging i disseny sostenible permetrà a l'estudiant obtenir els coneixements necessaris per a la correcta gestió d'un projecte de packaging com a eina de comunicació i interacció entre marca i consumidor. 

Amb aquesta finalitat s'aprofundirà en els processos de creació i desenvolupament d'un projecte de packaging integrant tant aspectes creatius lligats a l'estratègia de màrqueting, com a aspectes tècnics lligats a la industrialització.

Així mateix el disseny sostenible constitueix un fil conductor transversal de l'assignatura. Des d'aquesta perspectiva aborda l'impacte que factors com la globalització, la situació climàtica actual, l'emergència de la indústria 4.0 i la creixent accessibilitat econòmica del Smart Packaging estan transformant els processos de treball en aquest sector. Es busca així explorar la sostenibilitat com un nou pilar fonamental en la creació de productes, vinculat estretament amb els valors de la marca.

Amunt

Packaging i Disseny Sostenible és una assignatura obligatòria de 5 crèdits que es realitza en una etapa avançada del pla d'estudis del màster.

Amunt

Aquesta assignatura es vincula als camps professionals del disseny, la construcció de marca, amb especial interés en el disseny sostenible. Entre altres punts d'interès es teballen temes que impacten directament en el concepte i el desenvolupament del packaging en l'actualitat, com poden ser l'internet de les coses, la industria 4.0 o l'ecodisseny i la sostenibilitat, prestant especial atenció a la importància de la innovació en aquest sector.


Amunt

Es recomana haver realitzat prèviament les següents assignatures: Marca gràfica i identitat visual, Taller d'eines de producció gràfica, Tipografía i branding.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguin a:

 • Dissenyar propostes de packaging que afegeixen valor a l'estratègia de marca. 
 • Gestionar el desenvolupament d'un projecte d'embalatge des de la conceptualització de la idea de producte fins a la seva exposició en el punt de venda.
 • Aplicar criteris de sostenibilitat i ecodiseño en el desenvolupament d'un projecte de packaging o en la millora d'un existent.
 • Realitzar diagnòstics precisos de viabilitat d'un projecte de packaging.

Les competències associades a aquesta assignatura són les següents: 

Competències bàsiques i generals

 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • CG3 - Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny i l'impacte d'aquest.
 • CG4 - Analitzar i sintetitzar informació complexa, establint un diàleg amb el client, i elaborant documents de disseny.

Competències transversals

 • CT3 - Aplicar els principis propis d'una pràctica acadèmica i professional ètiques i respectuoses amb els drets humans, els valors democràtics i la sostenibilitat, i actuar amb respecte a la integritat del treball dels altres i la diversitat d'enfocaments teòrics i metodològics.

Competències específiques

 • CE4- Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de manera coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
 • CE5- Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per a formalitzar les diferents aplicacions de la marca.
 • CE8- Conèixer les tendències i enfocaments actuals del disseny que tinguin en compte les problemàtiques socials i mediambientals i saber-les aplicar en el disseny de marca.

Amunt

 • El packaging com a estratègia de marca. Evolució i tendències actuals.
 • El procés creatiu del packaging: de la idea a una proposta de valor.
 • La gestió d'un projecte de packaging.
 • Materials i processos de fabricació.
 • El ecodiseño aplicat al packaging.
 • El packaging orientat a l'experiència de l'usuari.
 • El 'smart packaging' i altres possibilitats tecnològiques.

Amunt

Material Suport
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging XML
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging DAISY
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging EPUB 2.0
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging MOBIPOCKET
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging HTML5
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging PDF
Packaging Audiovisual
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging XML
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging DAISY
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging EPUB 2.0
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging MOBIPOCKET
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging HTML5
Sostenibilitat en el desenvolupament del packaging PDF
Toolkit Packaging Sostenible Web
Toolkit de gènere Web
Tipografia. Galeria de projectes Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura segueix una metodologia de treball basada en reptes professionals de caràcter pràctic que s'avaluen de manera continuada i s'integren en un projecte final d'embalatge sostenible. 


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà de superar amb èxit tots els reptes i activitats proposades a l'aula.

No es contempla la realització d'un examen final. 


Amunt